BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14072462
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XXIV/309/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku

Uchwała Nr XXIV/309/2013
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 14 listopada 2013 roku


w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Na podstawie art. 6n ust. 1 w zw. z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się wzór deklaracji „DO" o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór załącznika „DO-Z/1" do deklaracji „DO", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deklarację, wraz z załącznikiem, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości składają w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formie danych XML;
2) układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
3) deklaracja składana będzie za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;
4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości składają w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości składają nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXI/274/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września (Dziennik Województwa Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 3611).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.