BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260418
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr XLVIII / 2001

Protokół

 nr XLVIII/2001

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 17 grudnia 2001 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

XLVIII  Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni p. Zenon Cichy o godz. 14.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 32 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 32 osoby, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokoły z sesji nr XLVI oraz XLVII zostały przyjęte przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.  

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

5.   Rozpatrzenie skargi na działalność Wydziału Komunalno - Mieszkaniowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni (materiały uzupełniające znajdują się do wglądu w Biurze Rady).

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   odwołania oraz wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni,

b)  zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.11.96 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

c)   zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

d)  wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2002 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR,

e)   zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września,

f)    uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

g)   wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września:

n    przedstawienie kandydata na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września,

n    podjęcie uchwały.

7. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

8. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9. Uroczyste spotkanie opłatkowe w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Chopina 10 we Wrześni (godz. 19.00).

10. Zakończenie obrad.

Radny Karol Wójcik: Po dyskusji podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej postanowiłem wycofać swoją rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego tej Komisji (załącznik nr 6).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 32 radnych 18 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 12 „wstrzymujących się” wycofała z przedstawionego porządku obrad pkt 6a).

Jeden z radnych, uczestniczący w sesji, nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ nie był obecny na sali sesyjnej. 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

5.   Rozpatrzenie skargi na działalność Wydziału Komunalno - Mieszkaniowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni (materiały uzupełniające znajdują się do wglądu w Biurze Rady).

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.11.96 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

b)  zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c)   wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2002 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR,

d)  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września,

e)   uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

f)    wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września:

n    przedstawienie kandydata na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września,

n    podjęcie uchwały.

7. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

8. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9. Uroczyste spotkanie opłatkowe w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Chopina 10 we Wrześni (godz. 19.00).

10. Zakończenie obrad.

Pkt. 3

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 4).

Informacje dodatkowe:

n    W 1994 r. podjęta została Rezolucja Rady Miejskiej w sprawie wytycznych dla zarządu odnośnie opiniowania wniosków, dotyczących podatku od spadków i darowizn. Stosownie do zapisów w tej Rezolucji  zalecało się: „Zarządowi  Gminy pozytywne opiniowanie wniosków o zaniechanie poboru podatku od darowizn w pierwszej grupie podatkowej oraz podatku od spadków. Zaniechanie wyżej wymienionych podatków należy stosować tylko wówczas, gdy przedmiotem opodatkowania jest budynek mieszkaniowy lub mieszkanie własnościowe”. Z uwagi na przeanalizowanie zapisów tej Rezolucji, a także aktualnie obowiązującego stanu prawnego od roku przyszłego stosowane będą ogólnie obowiązujące przepisy, tj. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ordynacja podatkowa. Stosownie do przywołanych przepisów organem udzielanie ulg w odraczaniu, umarzaniu oraz rozkładanie na raty podatków i opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego należy do kompetencji przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. To zaznaczy, że każdy wniosek, który wpłynie do tutejszego Urzędu będzie rozpatrywany indywidualnie i jeśli rzeczywiście wystąpią te okoliczności, o których mowa w przywołanych przepisach, to wówczas w świetle obowiązujących przepisów będzie można umorzyć lub rozłożyć na raty należności. W związku z powyższym nie będą mogły być stosowane zapisy Rezolucji Rady Miejskiej.

n    14 grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie komisji ds. rokowań w sprawie zbycia udziałów spółki PEC przez Gminę Września i Gminę Miłosław. Nie doszło do żadnego wypracowanego konsensusu. Przedstawiony projekt umowy zawierał zapisy, które nie mogły być przez nas zaakceptowane, a więc kolejny projekt umowy ma być przedłożony przez przedstawicieli ZEC-u. Nie będę się odnosiła do artykułu opublikowanego na łamach „Wiadomości Wrzesińskich”, ponieważ przedstawiciele ZEC-u poznańskiego wypowiadali swoje stanowiska do toczących się rozmów, także swoje opinie. Nie prawdą jest, iż od samego początku wiadomym było, co do nabycia pakietu większościowego. Z całą odpowiedzialnością podtrzymuję ogłoszenie o przetargu, które było zamieszczone w „Rzeczpospolitej” oraz „Gazecie Wyborczej”; z treści ogłoszenia absolutnie nie wynikało, że Gmina Września miałaby sprzedawać większościowy pakiet swoich udziałów. Gmina Września i członkowie wchodzący w skład komisji ds. rokowań mają przed sobą i pracują przede wszystkim na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 26 lutego br., natomiast to co jest proponowane przez ZEC Poznań, to ich propozycje. Myślę, że jeśli znajdą się zapisy, które by rzutowały na zapisy uchwały, to będę Państwa o tym informowała.

Pkt. 4

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

n    14 września br. ukazała się informacja w prasie nt. wrzesińskiej strategii, dla radnych, którzy nie czytali jej a chcieliby się z nią zapoznać załączam do protokołu (załącznik nr 5),

n    17 listopada br. w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu uczestniczyłem w ogólnopolskiej konferencji samorządowej JOW pod hasłem „Poseł z każdego powiatu”,

n    Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Koło Gminne Września skierowało do Rady Miejskiej protest przeciwko drastycznemu obniżeniu w projekcie budżetu naszej gminy na rok 2002 pozycji dotyczącej tzw. „Funduszu wiejskiego”,

n    15 października br. uczestniczyłem w spotkaniu w Starostwie Wrzesińskim, które dotyczyło utworzenia we Wrześni Wyższej Szkoły Zawodowej,

n    3 grudnia br. w siedzibie WTZ odbyła się uroczystość z okazji IV rocznicy powstania Warsztatu,

n    11 grudnia br. uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym TCL,

n    29 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie utworzenia Funduszu Poręczeń Kredytowych,

n    20 grudnia br. w ZSZ nr 2 odbędzie się spotkanie opłatkowe Rady Powiatu Wrzesińskiego,

n    22 grudnia OPS oraz Kościół Ichtus w sali WOK organizuje imprezę pod hasłem „Radość pod choinkę”,

n    życzenia świąteczne nadesłali: Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Starosta Wrzesiński, POLSIBO construct, Gimnazjum nr 2, WTZ,

n    13 stycznia 2002 r. odbędą się zawody w piłce siatkowej w Kleszczewie, na które jadą przedstawiciele naszej Rady, wyjazd organizuje radny Czesław Thamm,

n    11 stycznia 2002 r. TPPW organizuje uroczystości, w tym wieczornicę,

n    nadal trwają dyżury radnych, których terminy indywidualnie ustala Biuro Rady,

n    przypominam o obowiązku przygotowania planu pracy komisji na rok 2002, do tej pory takiego planu nie przygotowały następujące komisje: Komisja Zdrowia, Komisja Gospodarcza oraz Komisja Rolnictwa i Leśnictwa,

n    kolejna sesja odbędzie się 28 grudnia br., rozpocznie się o godz. 14.00, materiały są już przygotowane,

n    Kolegium RIO w Poznaniu 28 grudnia br. wszczyna postępowanie w odniesieniu do uchwały nr XLVII/318/01 w sprawie podatku od środków transportowych z dnia 22 listopada br., jako sprzecznej z prawem, ponieważ w 2 pozycjach stawki zostały zaniżone (informacja w tej sprawie do wglądu w Biurze Rady),

n    wszyscy radni otrzymali odpowiedzi na interpelacje,

n    bardzo proszę o zwrot wypełnionych ankiet, które były włożone do przegródek, jeśli ktoś nie chce oddać proszę o informację, że po prostu nie oddaje.

Pkt. 5

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść skargi na działalność Wydziału Komunalno - Mieszkaniowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Następnie odczytał treść projektu udzielenia odpowiedzi na skargę: „      Odpowiadając na skargę z dnia 25 września 2001 r. na działalność Wydziału Komunalno-Mieszkaniowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, przekazaną za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w dniu 12.11.2001r., dotyczącą niedostarczenia lokalu zamiennego  na rzecz  Pana  Walentego Marszała dotychczas zamieszkałego w budynku  położonym  we Wrześni przy ul. Rynek 8/5,  uprzejmie informuję, że Gmina Września mając do dyspozycji wolny lokal mieszkalny wydała  Panu Walentemu Marszałowi skierowanie do zawarcia umowy najmu  lokalu mieszkalnego położonego we Wrześni przy ul. Batorego 8/9.

W związku z powyższym problem wykwaterowania wyżej wymienionego lokatora został rozwiązany, a złożona skarga stała się bezprzedmiotowa.

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z protokołu sesji  Rady Miejskiej we Wrześni.”

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionych materiałów.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 29 radnych 24 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała treść udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność Wydziału Komunalno - Mieszkaniowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Pkt. 6

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 32 radnych 31 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XLVIII/319/2001 z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.11.96 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (załącznik nr 7).

b)

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił wnioski komisji stałych w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Radny Jerzy Sadowski: Podczas posiedzenia Komisji Budżetowej prosiliśmy o rozpisanie tej kwoty, o którą mamy zwiększyć budżet GPPiRPA i taką rozpiskę dostaliśmy. Jestem podanymi kwotami przerażony. Dlaczego? Chodzi o budynek na ul. Gnieźnieńskiej, ponieważ opłaty za wodę i energię w tym budynku w skali roku z 24 tys. rosną o 11 tys. zł, tj. do 35 tys. zł. Jak można średnio policzyć, utrzymanie tego budynku - woda i energia - kosztuje dziennie 100 zł.

Chciałem również zapytać, dlaczego do tej pory nie zostały zrealizowane zobowiązania z roku 2000 na kwotę 24 tys. zł, tylko dopiero teraz przy zwiększeniu środków roku bieżącego.

Jest wyszczególniona rezerwa budżetowa w kwocie 46.726 zł, kto jest upoważniony do uruchomienia tej rezerwy? Jeśli chodzi o budżet gminy, to sprawa jest jasna, Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej ma prawo uruchomić środki z rezerwy budżetu gminy; natomiast tu nie bardzo wiadomo.

Wnoszę więc o przeniesienie tego projektu uchwały na następną sesję, a Komisję Rewizyjną prosiłbym o przyjrzenie się dokładnie wydatkom.

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA: Rezerwa budżetowa w tym roku będzie nie wykorzystana, była przewidziana na remont klatki schodowej.

Jeśli chodzi o opłaty za wodę i energię plan jest zwiększony o 11 tys. zł, a jakie będzie wykorzystanie możemy powiedzieć po zakończeniu roku budżetowego, a związane jest to z umowami z wspólnotą mieszkaniową, ponieważ ten budynek miał wspólne media z drugą willą, czyli były wspólne opłaty za energię, wodę, szambo, było to na mocy umowy, którą narzuciła wspólnota. Teraz mamy szambo zrobione oddzielnie, dlatego koszty będą   mniejsze, jak również ogrzewanie; będziemy niezależni.  

Małgorzata Nawrocka kierownik Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej: Największe zaniepokojenie jest kwotą 11 tys. zł za wodę i energię, to jest związane z tym, że rachunek wystawiony przez ZGM w tym roku, pierwszy jaki otrzymaliśmy, był to okres od momentu kiedy budynek ten zaczął być remontowany, czyli od czerwca  i za media użytkowane tam od września w roku 2000, dlatego cześć kosztów rachunku była jeszcze za rok 2000.

Poza tym, jest jeszcze problem z naszymi współmieszkańcami, czyli ze wspólnotą. Nie mogliśmy przewidzieć tego co zrobią osoby prywatne, a one zadziałały w ten sposób, że na początku sierpnia wyszły z zarządu ZGM-u i założyły wspólnotę mieszkaniową. Automatycznie stali się właścicielami wszystkich mediów i trzeba było podpisać z nimi umowy na warunkach, co prawda wynegocjowanych, ale stawianych przez wspólnotę. Trudno było nie przyjąć tych warunków ze względu na to, że zbliżała się zima i nie można było nie zapewnić ogrzewania i wody dzieciom. Umowy te zawarliśmy do 10 stycznia 2002 r. i z umów tych wycofujemy się, ponieważ podłączyliśmy się, bardzo szybko, do mediów; w tej chwili mamy osobne przyłącze wody, szamba, jest również zamontowane ogrzewanie elektryczne.

Podwyższone koszty są konsekwencją podpisanych umów ze wspólnotą. W roku 2002 będziemy już samodzielnym budynkiem i będziemy płacić za to co wykorzystamy.

Radny Jerzy Sadowski: Ja czegoś nie rozumiem, ponieważ jeżeli tworzycie wspólnotę, w skład której chyba wchodzą wszystkie podmioty, czyli właściciel jednego domku i właściciel drugiego domku, to umowy podpisuje się na jakichś podstawach, np. odczytów z licznika etc.

Przy okazji, kto przewidział i gdzie kwotę 46 tys. zł na klatkę schodową, ja za te pieniądze zobowiązuję się wybudować 1/3 domku jednorodzinnego.

Radny Karol Wójcik: Komisja Rewizyjna poprosiła Zarząd o dokumenty dotyczące utrzymania bieżącego budynku przy ul. Gnieźnieńskiej, w związku z czym uważam, że dalsza dyskusja na ten temat jest zbędna, ponieważ Komisja wyciągnie wnioski i przedstawi je Radzie.  

Radny Waldemar Grześkowiak: Czy do umowy były załączone rozliczenia obydwóch nieruchomości, jeśli chodzi o media?

Małgorzata Nawrocka kierownik BPiIK: Tak były załączone rozliczenia.

Oprócz budowy klatki, która moim zdaniem jest niezbędna, także będzie montowany za te środki internet, ponieważ wiele materiałów dotyczących profilaktyki ukazuje się w internecie; musi być także wykonany drenaż opaskowy, ponieważ na tym terenie są bardzo wysoko wody gruntowe.

Radny Maciej Baranowski: Nie wiedziałem, że pieniądze głosowane w formie uchwał podczas sesji już są rozdysponowywane, a miałem dość ciekawy pomysł, aby te pieniądze w kwocie 90 tys. zł przeznaczyć na wydatki rzeczowe, m.in. na zakup sprzętu i odzieży sportowej w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, które w większości są rozmieszczone na terenach wiejskich. A takie potrzeby m.in. zgłaszali sołtysi.

Swoją prośbę motywuję tym, że dotychczas była jakaś bariera nie do przejścia w rozmowach, które prowadziliśmy; argumentowano wówczas, że będzie to złamanie dyscypliny budżetowej GKPiRP, ponieważ nie jest celem Komisji wydatkowanie funduszy na zakup np. artykułów sportowych. Otóż, rozmawiałem z p. mecenas Wróblewską wiceprezesem RIO, która podzieliła mój pogląd, że można zakupić z tych funduszy taki sprzęt, jednak z zastrzeżeniem, że w momencie kiedy będzie to uwzględnione w preliminarzu wydatków GKPiRPA. Przeznaczmy tę kwotę na zakup artykułów sportowych, moim zdaniem te środki wtedy zostaną należycie wykorzystane.

Radny Jerzy Sadowski: Ostatnia rzecz jaką chciałem powiedzieć na temat GPPiRPA, to chodzi o to, co powiedział radny M. Baranowski, to jest odwracanie kota ogonem, ponieważ gminny program uchwala Rada, a nie dostaje do przyklepania coś i się dowiaduje, że te pieniądze są przeznaczone na klatkę, inne  na to, a jeszcze inne na to.

Proszę przedstawić propozycje Radzie, która to przedyskutuje w komisjach i rozdysponuje te środki tak jak będzie uważała.

Wnioskuje o przesunięcie tego projektu uchwały na kolejną sesję i przedyskutowanie w komisjach sensownego rozdysponowania kwoty 90 tys. zł.

Radna Małgorzata Pachowiak - Kowalska: Pakiet uchwał dotyczący profilaktyki alkoholowej będzie na kolejnej sesji i omawiany temat będzie kompatybilny.

Małgorzata Nawrocka kierownik BPiIK: Ta kwota, która tutaj jest dyskutowana po części została już rozdysponowana; w budżecie ona istnieje od 29 stycznia; chodzi tylko o to, żeby ona weszła w tej chwili do preliminarza zadaniowego, który jest jednym z załączników gminnego programu na 2001 r. Część tej kwoty, to są zobowiązania, które pozostały do zapłacenia z roku 2000. Nie zawsze jest tak, że w styczniu są zapłacone wszystkie zobowiązania z roku poprzedniego.

Radny Jerzy Sadowski: To czy te pieniądze były wydatkowane w roku 2000 czy w roku 2001, to nie ma znaczenia, to Rada dysponuje tymi środkami; nadal podtrzymuję swój wniosek.

Rada Miejska we Wrześni 21 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesunęła na kolejną sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

c)

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił wnioski komisji stałych w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.