BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254158
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Protokół

nr XXIII/2013

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 26 września 2013 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

 

 

XXIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.).

 

Pkt. 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Mirosław Chudy, Szymon Paciorkowski.

 

 

Protokół z sesji nr XXII został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

 

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały z pkt 4m w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu i zapisanie dwóch pozostałych projektów uchwał jako pkt. m i n.

 

 

Rada Miejska w obecności 19 radnych jednogłośnie, pozytywnie przegłosowała nowy porządek obrad.

 

Pkt. 3

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że do Biura Rady i na ręce radnego Stanisława Dominiczaka przekazano pisemną odpowiedź na pytania zadane na XXII Sesji Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 3).

 

Rany Sylwester Jałoszyński zapytał, kiedy na terenie wsi będzie można korzystać z internetu, który aktualnie jest rozprowadzany z kabla światłowodowego?

Poprosił, by w budżecie na 2014 rok uwzględnić środki dotyczące bezpieczeństwa na boiskach wiejskich poprzez wyposażenie ich, np. zakupując bramki z atestem.

 

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że na zbiegu ulic Sądowej-Szkolnej-Konopnickiej jest bardzo wysoki żywopłot, który ogranicza widoczność i stwarza zagrożenie.

 

Salę obrad opuścił radny Jan Drewniak. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

 

Radny Robert Smodlibowski zapytał, czy jest możliwość przeniesienia zielonej skrzynki na ul. Gnieźnieńskiej na drugą stronę chodnika, ponieważ utrudnia widoczność?

 

Radna Teresa Piskorż podziękowała za pozytywne załatwienie wniosku dotyczącego ustawienia kubłów na śmieci na zewnątrz przy posesjach dla osób niepełnosprawnych i starszych, a także dostarczania mieszkańcom odpowiedniej ilości worków na śmieci.

Wnioskowała o remont chodników na osiedlu Sławno, zwłaszcza w rejonie ul. Opolskiej, które są bardzo zniszczone, co utrudnia poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym.

 

 

Na salę obrad wszedł radny Jan Drewniak. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

 

Radna Teresa Piskorż zapytała, kiedy zostanie przeprowadzona inwestycja budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym?

 

Radny Maciej Szelągiewicz poprosił o zwrócenie uwagi przedsiębiorstwu PUK by śmieci wywożono zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że w związku z tym, że do tej pory nie przeprowadzono inwestycji kanalizacji deszczowej na ul. Łokietka i Sokołowskiej prosi o zaplanowanie w budżecie na 2014 rok ww inwestycji i bezwzględne jej przeprowadzenie, by ludzie nie brodzili w błocie.

 

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy w planach budżetu na 2014 rok przewiduje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Działkowców? Powiedział, że jeśli inwestycja nie jest planowana prosi, by zapisać ją w planach budżetu na 2014 i połączyć ul. Wrocławską z zalewem wrzesińskim.

 

 

Pkt. 4

a) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/289/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 28 (załącznik nr 4).

 

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/290/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej (załącznik nr 5).

 

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/291/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Władysława Reymonta (załącznik nr 6).

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/292/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska oraz ul. ks. Piotra Wawrzyniaka (załącznik nr 7).

 

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/293/2013 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich (załącznik nr 8).

 

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/294/2013 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie (załącznik nr 9).

 

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/295/2013 w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXII/283/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej (załącznik nr 10).

 

h)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że w projekcie uchwały błędnie wpisano nazwę ulicy, wobec czego poprosiła o poprawienie błędu w nazwie ulicy i wpisanie zamiast Liske - Lieske.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/296/2013 w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 11).

 

    i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/297/2013 w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 12).

 

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/298/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji (załącznik nr 13).

 

k)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że w projekcie uchwały błędnie wpisano nazwę ulicy, wobec czego poprosiła o poprawienie błędu w nazwie ulicy i wpisanie zamiast Szyfnera - Szyftera.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/299/2013 w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych (załącznik nr 14).

 

l)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/300/2013 w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września (załącznik nr 15).

 

ł)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła o wpisanie w podstawie prawnej projektu uchwały: „z późniejszymi zmianami”.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/301/2013 w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 16).

 

m)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła o wpisanie w podstawie prawnej projektu uchwały: „z późniejszymi zmianami”, a także poprawienie błędów językowych w §7 pkt 1 wnoszenia (wwozu, wprowadzania), w pkt 3 wprowadzania, nie wprowadzenie.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/302/2013 w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich (załącznik nr 17).

 

n)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 16 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XXIII/303/2013 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok (załącznik nr 18).

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że zadaje sobie pytanie, jaki ma sens wnoszenie uwag, czy wniosków do projektu budżetu. Budżet zmieniany jest na poważną kwotę ze względu na zakup wozu bojowego dla OSP w Kaczanowie. Z informacji, jakie posiada wynika, że przez co najmniej 4 lata Zarząd Gminny OSP głosując zgodnie typował zakup takiego wozu dla OSP Gozdowo. Niemożność zrealizowania zakupu Gmina tłumaczyła brakiem środków budżetowych. Strażaków, którzy przyszli do niego dziwi to, że realizuje się inny wniosek z pominięciem opinii Zarządu Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy są bardzo zniesmaczeni i zdegustowani takim trybem postępowania. Dodał, że nie wie na ile mają podstawę ich wątpliwości, czy taki wniosek jest zgodny z prawem? Radny powiedział, że będzie głosował przeciwko zmianie budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok, choć zdaje sobie sprawę, że należy pochwalić to, że Gmina w ogóle decyduje się na zakup wozu bojowego. To należy pochwalić i dobrze, że taki znajdzie się w Gminie Września. Natomiast, co do samego sposobu dokonywania tego typu zmiany uważa, że jest to dalece niesprawiedliwe.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że dziwi się, że radny z tak długim stażem zupełnie nie jest zorientowany w sprawach uchwalania budżetu. Faktem jest, że Gmina nie kupuje wozu strażackiego. Zakupuje go OSP Kaczanowo, która sama wystąpiła o dofinansowanie do Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej, do Zarządu Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i otrzymała dofinansowanie powyżej 50% na ten zakup. Natomiast Gmina tylko dofinansowuje OSP w Kaczanowie na zakup tego wozu.

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że rozumie i Pan burmistrz ma rację, że Gmina nie zakupuje tylko dofinansowuje auto, niemniej jednak fakt, że przez lata nie było środków, możliwości dofinansowania zakupu, a teraz takie się znalazły i dobrze, że się znalazły, jednak sposób w jaki to nastąpiło rodzi pewne niedomówienia.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że dzisiejszą sesję zwołano między innymi ze względu na dofinansowanie dla OSP Kaczanowo. Uzyskała ona środki finansowe w pierwszych dniach września i jedynym sposobem, żeby mogła z nich skorzystać jest podpisanie umowy na dofinansowanie brakującej kwoty przez Gminę Września. Powtórzył, że zakup samochodu nie jest, ani nie był wpisany do budżetu Gminy Września, ponieważ nie było takich planów. Jest to dofinansowanie do zadania, które OSP w Kaczanowie realizuje sama.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy każda jednostka, która uzyska środki finansowe z zewnątrz może liczyć na pomoc Gminy w dofinansowaniu na zakup takiego auta?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że po pierwsze zależy to od sytuacji finansowej Gminy w danym momencie. Po drugie zależy od tego, o jakiej kwocie dofinansowania jest mowa. Po trzecie zależy to od potrzeb poszczególnych OSP. Po czwarte Gmina prosi Zarząd Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o opinię. W tym przypadku sytuacja była taka, że po zadaniu pytania przez Gminę, Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych odpowiedział, że nie chce żadnego wozu strażackiego dla żadnej z jednostek.

 

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy OSP Kaczanowo jest wpisana w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, bo jeśli tak to wóz jest niezbędny?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym są trzy jednostki, czyli OSP Gozdowo, Kaczanowo i Węgierki. Te jednostki najczęściej biorą udział w akcjach gaśniczych, zwłaszcza ratunkowych.

Warto dodać, że Gmina kilka razy składała wniosek o dofinansowanie w programie marszałkowskim, jednak w tym roku urząd marszałkowski postanowił kupić dla naszego województwa tylko małe samochody, dlatego Gmina nie zdecydowała się na zakup, ponieważ potrzebny jest samochód, który będzie mógł brać udział w większych akcjach. Dodał, że na akcję nie jedzie zawodowa Straż Pożarna, ale zawsze OSP. Dopiero po rozpoznaniu sytuacji jeśli potrzebny jest specjalistyczny sprzęt przyjeżdża również ekipa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Pkt. 5

Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Prokuratora Rejonowego we Wrześni w sprawie uchylenia § 13 ust. 2 pkt 1 lit b i c pkt 2 lit b i c, a także uchylenia rozdziału IX załącznika do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XX/261/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września, ze względu na ich wadliwy zapis (Przewodnicząca dodała, że dnia 26 lipca 2013 r. skierowana została odpowiedź Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni dotycząca zarzutów do uchwały, w której poinformowano, że uchylenie §13 ust. 2 pkt 1 lit będzie omawiane na sesji wrześniowej). Na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała uwzględniająca niektóre zastrzeżenia Prokuratora (załącznik nr 19).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/274/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (załącznik nr 20).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdza, że zarządzenie Nr 0050.1.163.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 lipca 2013 2103 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2013 zostało podjęte z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., naruszenia mają charakter nieistotny (załącznik nr 21).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej informujące, że uchwała w sprawie absolutorium winna ograniczyć się wyłącznie do wskazania podstawy prawnej podejmowanej uchwały oraz rozstrzygnięcia w sprawie absolutorium i nie może zawierać wyliczeń czynności, które organ stanowiący z mocy prawa ma wykonać przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium (załącznik nr 22).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przekazania uchwał według właściwości (załącznik nr 23).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło postanowienie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd po rozpoznaniu skargi Pawła Siemiątkowskiego na uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej postanowił odrzucić skargę. Dnia 9 sierpnia 2013 roku do Biura Rady wpłynęło prawomocne postanowienie Sądu Administracyjnego w tej samej sprawie (załącznik nr 24).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXII/283/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej i wniósł o stwierdzenie jej nieważności, wstrzymanie publikacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, a także zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych. Na dzisiejszej sesji podjęta została uchwała o uchylenie tejże uchwały (załącznik nr 25).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo z VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego we Wrześni z prośbą o udostępnienie oryginałów pism podpisanych przez Stanisława Dominiczaka celem wykorzystania ich do badań grafologicznych (załącznik nr 26).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2013r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury (załącznik nr 27).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wyrażając opinię pozytywną (załącznik nr 28).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 27 września 2012 roku dotyczący działania OSP (załącznik nr 29).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo mieszkańca Poznania z prośbą o zweryfikowanie czy radna Teresa Piskorż złożyła pisemną rezygnację z funkcji ławnika (załącznik nr 30).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Rady Sołeckiej, sołtysa, a także mieszkańców Psar Polskich, którzy wyrazili sprzeciw wobec planu przeniesienia filii Biblioteki Publicznej we Wrześni mieszczącej się w Psarach Polskich do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku (załącznik nr 31).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Sołectwa i Sołtysa Obłaczkowa, w którym stwierdzono, że wieś jest zaniedbana, ponadto została skierowana prośba dotycząca oczyszczenia i wykonania poboczy i rowów, szczególnie od strony ścieżki rowerowej (załącznik nr 32).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła kopia pisma od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z informacją o niewłączeniu do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego OSP Marzenin; (Wydział inwestycyjno – komunalny wystąpił z pismem do Komendy Powiatowej, aby ta wystąpiła do Komendy Wojewódzkiej o ujęcie jednostki OSP Marzenin w planie jednostki do KSRG. Komenda Powiatowa taki wniosek złożyła 5 września br.) (załącznik nr 33).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z prośbą o wypełnienie ankiety internetowej w zakresie ochrony Lasów Państwowych (radni ksero pisma otrzymali na półki) (załącznik nr 34).

Do Biura Rady Miejskiej Burmistrz przekazał wniosek Szpitala Powiatowego we Wrześni odnośnie wsparcia finansowego na zakup ambulansu ratunkowego. Wniosek przekazano Komisji Komunlano – Finansowej celem wydania opinii w powyższej sprawie (załącznik nr 35).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Prywatnego Żłobka „Akademia Smerfa” z wnioskiem o dofinansowanie działalności (załącznik nr 36).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że 30 sierpnia 2013 roku uczestniczyła w postępowaniu sądowym, gdzie była wezwana na okoliczność przeprowadzenia procedury, czy umowa Gminy Września zawarta ze Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w kwestii dzierżawy obiektu, w którym mieści się sklep w Psarach Polskich jest ważna. Pan Radny Stanisław Dominiczak dowodzi, że jest nieważna, zdaniem radnego była podstawą do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu, wyrok nie został wydany, zapewne będzie kolejne posiedzenie. Powołani zostali także inni świadkowie (załącznik nr 37).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło zawiadomienie z Naczelnego Sądu Administracyjnego zawiadamiające, że rozprawa w sprawie ze skargi Stanisława Dominiczaka z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu odbędzie się 17 października (załącznik nr 38).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Naczelnego Sądu Administracyjnego z odpisem pisma procesowego, w którym Pan Stanisław Dominiczak w zasadzie pozywa osobę Przewodniczącej w kwestii niewłaściwego procedowania, niedopuszczenia do przedstawienia istotnych zdaniem Pana Radnego dowodów na okoliczność, że nie zaszły przesłanki dotyczące wyczerpania znamion naruszenia przepisu Art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym, terminu rozprawy jeszcze nie podano (załącznik nr 39).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło drogą e-mailową pismo Pana Ryszarda Brejza, Prezydenta Miasta Inowrocławia z wnioskiem o wsparcie stanowiska, a mianowicie w kwestii zmiany ustawy o drogach publicznych, w której pojawiły się zapisy bardzo niekorzystne dla Gmin (załącznik nr 40).

Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła radnych o wypełnienie listy dyżurów radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła radnych o wypełnienie listy dotyczącej zapytania, czy Radni wyrażają zgodę na utworzenie dla radnych e-maili służbowych do przesyłania materiałów, sprawozdań itp (załącznik nr 41).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła radnych o wypełnienie listy dotyczącej możliwości parkowania na parkingu przy ratuszu (załącznik nr 42).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła radnych o wypełnienie listy dotyczącej zapytania, czy radni wyrażają zgodę na umieszczenie adresu e-maila i/lub nr telefonu w BIP-ie (załącznik nr 43).

Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyła osobiście lub wyznaczała zastępstwa, na które bardzo zaprasza.

Do Biura Rady Miejskiej drogą e-mailową wpłynęło pismo Pana Piotra Michalaka, który jest na sali i który prosił o zabranie głosu pod koniec sesji, wobec czego w dalszej części posiedzenia Rady Przewodnicząca poprosi Radę o wyrażenie zgody na udzielenie głosu (załącznik nr 44).

 

 

Pkt. 6

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

  • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 45).

  • Burmistrz powiedział, że jak wspomniała Pani Przewodnicząca w sierpniu do Biura Rady Miejskiej wpłynęło Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2013r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Dodał, że realizacja budżetu jest zgodna z planami, co jest podstawą do zadowolenia, że nic złego nie grozi finansom Gminy.

 

 

Pkt. 7

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego powiedział, że na terenie Gminy Września jest wykonywanych kilka inwestycji światłowodowych służących rozprowadzeniu sygnału internetowego. Gmina Września zdobyła dofinansowanie nie tylko dla miasta Wrześni, ale i wszystkich szkół na terenie Gminy Września. Długość tego światłowodu będzie miała ok. 50 km. Jest to realizacja w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowana z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego. Gmina jest na etapie ogłaszania przetargu na wykonanie tej inwestycji. Dodał, że inwestycji internetowych, światłowodowych w 2013 roku jest najwięcej gdyż były one słabo realizowane w Polsce ze względu na skomplikowane procedury i ze względu na złożoność tematu. Zgodnie z przepisami rozliczenie inwestycji musi nastąpić do końca 2015 roku. Inwestycję tego typu prowadzi także Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, Spółka z udziałem Urzędu Marszałkowskiego, która buduje internet w całej Wielkopolsce, rozprowadzając go do głównych punktów miast wielkości Wrześni. Może się zdarzyć, że w jakiejś wsi Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa również będzie kładła światłowód, więc nie zawsze widok wykopów oznacza, że to gminny projekt. Ponadto firma INEA rozprowadza światłowód po terenach wiejskich od głównych punktów dostępowych w okolicach miasta, tak więc może się zdarzyć, że w jednym wykopie będą trzy światłowody. Dodał, że światłowód prowadzony przez Gminę prawdopodobnie zadziała w połowie roku 2015.

 

Odpowiadając na pytanie radnego dotyczące bramek z atestem na boiskach wiejskich burmistrz powiedział, że bramki zakupione na boisko w Psarach Polskich kosztowały ok. 5 tys. zł. i rzeczywiście są nowszej generacji. Nie potrafi jednak powiedzieć, czy pozostałe bramki nie posiadają atestu, co jest wielce prawdopodobne, bo mają wiele lat, ale zostanie to sprawdzone.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Roberta Smodlibowskiego odnośnie żywopłotu przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. Sądową oraz ul. M. Konopnickiej, burmistrz powiedział, że około trzy miesiące temu sam zgłaszał problem i myślał, że żywopłot został przycięty, ale być może urósł, więc zostanie to sprawdzone.

 

Odpowiadając na pytanie Radnego Roberta Smodlibowskiego odnośnie skrzyżowania przy rondzie Popiełuszki przy ul. Gnieźnieńskiej i ul. Daszyńskiego, burmistrz powiedział, że faktycznie jest tam zielona skrzynka należąca do firmy telekomunikacyjnej. Rondo jest w Zarządzie GDDiA, dlatego Gmina przekaże pisemną informację do Zarządu, że skrzynka może zasłaniać widoczność.

 

Odpowiadając na pytanie zadane przez radną Teresę Piskorż odnośnie chodników na Sławnie ze wskazaniem ul. Opolskiej, burmistrz powiedział, że w budżecie na 2013 roku realizowanych inwestycji jest za ok. 12 mln. zł. Powiedział, że są dwie sytuacje, czyli brak chodników lub chodniki zniszczone. Jest to kwestia podejmowania decyzji, czy zbudować chodnik w miejscu, gdzie go nie ma, czy naprawić istniejący i zrobić go, np. z kostki brukowej. Według cennika z 2007 roku budowy chodników na osiedlu Sokołowskim na ulicach, które wówczas istniały opiewały na kwotę 4 mln. zł. Zakładając, że inwestycje trzeba by było przeprowadzić także na innych osiedlach koszt budowy chodników można szacować na ok. 15-20 mln. zł. przy czym budżet inwestycyjny Gminy w 2013 roku, to ok. 10-12 mln. zł.

 

Odpowiadając na pytanie radnej Teresy Piskorż odnośnie parkingu przy cmentarzu komunalnym, burmistrz powiedział, że Gmina zrobiła projekt i posiada pozwolenie na budowę. Gmina chciałaby przebudować wejście, łącznie z obiektami handlowymi, z parkingiem, ruchem drogowym, toaletą i bramą wejściową. Rozwiązaniem, które byłoby wygodne zwłaszcza w czasie pogrzebów, na których jest dużo osób jest wybudowanie na tej drodze, przedłużeniu ul. Kościuszki ronda. Łączny kosztorys na tę inwestycję to kwota 2 mln. zł. Problemem jest też to, że droga gminna łączy się z drogą powiatową, a więc inwestycja wymaga, aby prowadziło ją Starostwo Powiatowe. Sprawa została przekazana ok 2 lata temu do Starostwa, jednak do tej pory nie ma żadnych decyzji w tej sprawie.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Szelągiewicza odnośnie wywozu śmieci według harmonogramu, burmistrz powiedział, że we wrześniu były małe opóźnienia. Zwrócił uwagę, że po pierwsze ok. ośmiokrotnie zwiększyła się ilość rozsegregowywanych odpadów względem sytuacji sprzed wejścia ustawy śmieciowej, a więc worków jest osiem razy więcej, więc i łatwiej się je zauważa. Po drugie mieszkańcy Wrześni, zwłaszcza w domkach jednorodzinnych z przyzwyczajenia wystawiają worki według starego harmonogramu, a nie według obowiązującego terminu.

 

Odpowiadając na pytanie radnej Marioli Kasierskiej odnośnie kanalizacji deszczowej w okolicach ul. Łokietka na osiedlu Sokołowskim, burmistrz powiedział, że sprawa miała swój początek w styczniu 2011 roku, kiedy w wyniku zamarzniętego rowu wystąpiło zjawisko podtopień. Zaprojektowano kanalizację deszczową w tym rejonie. Gmina posiada pozwolenie na budowę, dokumentację. Wartość kosztorysowa tej inwestycji szacowana jest na 2 500 mln. zł. Dodał, że nie może zgodzić się z tym, że ludzie brodzą w błocie, bo kanalizacja deszczowa służy zbieraniu wód z drogi, a ul. Łokietka jest drogą utwardzoną. Powiedział, że jeśli powtórzy się sytuacja z 2011 roku można się spodziewać, że woda nie będzie schodziła. Powodem dla którego Gmina nie wykonuje inwestycji jest kwota, która wynosi 2 500 mln. zł.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Bronisława Dankowskiego odnośnie inwestycji ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Działkowców w 2014 roku, burmistrz powiedział, że trzy dni temu została ogłoszona zmiana Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Państwo w ramach oszczędności wycofało się z kwoty zaplanowanej na 2014 rok i ona będzie cztery razy mniejsza. Gmina planowała złożyć trzy projekty, które spełniały kryteria przyznania finansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ale w związku z informacją z Urzędu Wojewódzkiego, który przyjmuje wnioski, że na całe województwo dofinansowanie dla wszystkich gmin wyniesie 10 mln. zł. spowodowało, że bez sensu składać trzy wnioski, które zabrałyby dofinansowanie dla całego województwa, bo oczywiste jest to, że Gmina, by go nie otrzymała. Ścieżka jest zaprojektowana, wartość kosztorysu inwestorskiego to kwota 1 mln. zł.

 

Radna Teresa Piskorż poprosiła, by Gmina zadbała o czystość toalet przy cmentarzu komunalnym, zwłaszcza przed zbliżającymi się świętami.

 

Radny Stanisław Dominiczak odnośnie listy dotyczącej możliwości parkowania na parkingu przy ratuszu powiedział, że ma wątpliwości, ponieważ ulga przysługuje radnemu lub sołtysowi, a nie pojazdowi, więc jak przyjedzie innym pojazdem będzie problem.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że zakłada się, że radny ma jeden pojazd, natomiast rzeczywiście Straż Miejska musi wiedzieć, czy na parkingu znajduje się pojazd uprzywilejowany, czyli pojazd, który ma prawo tam stać.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy nie wystarczyłoby umieścić kartkę za szybą pojazdu?

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że była taka propozycja. Dodała, że kwestia zostanie przedyskutowana z Panem Komendantem Straży Miejskiej, czy ewentualnie może funkcjonować kartka.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka zapytała, czy Rada Miejska wyraża zgodę, by Pan Piotr Michalak przedstawił założenia swojego ruchu społecznego?

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie głosu Panu Piotrowi Michalakowi.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła Pana Piotra Michalaka o przedstawienie założeń ruchu społecznego.

 

Piotr Michalak, ruch społeczny Idealna Września zaprosił Radnych do udziału w inicjatywie Dostępni Samorządowcy oraz Pomaluj Miasto z Radnym. Zaprosił na spotkanie, na którym można będzie porozmawiać o tym, co można by było wspólnie zrobić. Jakie narzędzia można udostępnić mieszkańcom, którzy nie chcą, np. zasiadać w Radzie, ale chcieliby mieć jakiś wpływ na to żeby żyło się lepiej, żeby mieszkańcy czuli się we Wrześni jak u siebie w domu. Zaproponował spotkanie 17 października 2013 roku o godz. 18.00 w WOK-u.

Drugie zaproszenie dotyczyło udziału w inicjatywie „Pomaluj Miasto z Radnym”.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka podsumowując powiedziała, że pierwszą kwestią jest to, że Pan Piotr Michalak zaprasza radnych na spotkanie, na którym radni będą mogli przedyskutować ważne kwestie i będziecie Państwo „zarażać” radnych swoimi pomysłami, a może w drugą stronę też, 17 października 2013 roku godz. 18.00 w WOK-u. Dodała, że prosi radnych o potwierdzenie uczestnictwa w Biurze Rady.

Druga inicjatywa to „Pomaluj Miasto z Radnym”, Przewodnicząca powiedziała, że jeśli Pan Piotr Michalak uzgodni termin prosi o informację, by po uzgodnieniach (jeśli zaprosi Pan radnych) Przewodnicząca mogła podać listę radnych, którzy zdeklarowali chęć udziału w inicjatywie.

 

Piotr Michalak, ruch społeczny Idealna Września dodał, że zaproszenie kieruje do radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, wszystkich osób, które są istotne w samorządzie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka przypomniała, że w każdy wtorek i w środę odbywają się dyżury radnych, na które mieszkańcy mogą przybyć. Dodała, że kontaktować z radnymi można się także za pośrednictwem Biura Rady.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka dodała, że ma nadzieję, że inicjatywa się zadzieje i zaczną się realizować społecznie ciekawe pomysły. Jest przekonana, że Radni i władze Gminy włączą się w inicjatywę, a wszystkim konstruktywnym pomysłom kibicuje, trzyma kciuki i wspiera jeśli ma taką możliwość.

 

 

Pkt. 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka o godz. 17.00 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera10 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześniowej

/-/Bożena Nowaka

 

 

 

Protokolant

/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.