BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14274054
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr XLVII / 2001

Protokół

 nr XLVII/2001

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 22 listopada 2001 r.

w auli Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 1 we Wrześni

XLVII  Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 ze zmianami).

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni p. Zenon Cichy o godz. 15.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 30 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 32 osoby, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Protokół z sesji nr XLVI nie był do dyspozycji dla radnych w uchwalonym terminie, w związku z czym zostanie przedłożony do  zatwierdzania na następnej sesji. 

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego,

b)  wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Obłaczkowie,

c)   wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Węgierkach,

d)  wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Grzybowie,

e)   rozpatrzenie nieuwzględnionego zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Centrum II” we Wrześni /kwartał ograniczony ulicami: Warszawską, Szkolną, Staszica i Fabryczną/,

f)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Obłaczkowie część dz. nr ewid. 52/2,

g)   obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2001 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2002 w Mieście i Gminie Września,

h)   zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości,

i)     podatku od środków transportowych.

4.   Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2001 roku.

5.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

6.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

7.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8.   Zakończenie obrad.

Radny Piotr Matuszewski przedstawił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o pkt. 5 “Dyskusja na temat sprzedaży i kupna akcji PEC Września Sp. z o. o. przez gminę Września” (załącznik nr 4). 

Radny Jerzy Sadowski wniósł o wykreślenie z porządku obrad pkt.  3h) w związku z przedłożeniem tuż przed sesją autopoprawki Zarządu MiG Września do tego projektu uchwały.

Rada Miejska we Wrześni 18 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 8 “wstrzymujących się” poszerzyła porządek obrad o pkt. 5: “Dyskusja na temat sprzedaży i kupna akcji PEC Września Sp. z o. o. przez gminę Września”. 

Alfred Bogucki skarbnik odnosząc się do wniosku radnego J. Sadowskiego powiedział, że uchwały podatkowe muszą być podjęte do końca listopada, a uchwała dotycząca podatku od środków transportowych jest o tyle ważna, że nastąpiły także ustawowe zmiany kryteriów naliczania przedmiotowego podatku.

Radny Jerzy Sadowski wyraził pogląd, że stawianie Rady pod ścianą i mówienie, że albo to przyjmie albo nie, to  skandal; radny stwierdził, że świadczy to o jakości pracy Zarządu MiG Września oraz ponowił wniosek o wykreślenie przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad.

Alfred Bogucki skarbnik odpowiedział radnemu, że intencją Zarządu nie jest stawianie Rady pod ścianą tylko reguluje to wymóg ustawowy i w przypadku niepodjęcia uchwały nastąpi powszechne zwolnienie z tego podatku, a takiej możliwości nie ma, dlatego zaproponowane stawki Rada może zmienić w przedziałach ustawowych; jest możliwość nie przyjęcia przedmiotowej uchwały podczas odbywającej się sesji, ale kolejne posiedzenie Rady musiałoby, w takim wypadku, odbyć się jeszcze w listopadzie br.

Radny Ryszard Szwajca zwrócił uwagę na to, że autopopawki Zarządu są realizacją wniosków radnych z przedsesyjnych posiedzeń komisji i m.in. autopoprawka wyczerpuje to, na co zwracał uwagę radny J. Sadowski, w związku z tym nie należy traktować tego jak coś nowego; radny poprosił, żeby nie podskakiwać na Zarząd, bo Zarząd w zasadzie się dostosował.

Radny Jerzy Sadowski ustosunkowując się do powyższego powiedział, że nie podejmie się dyskutowania językiem lumpenproletariatu; radny dodał, że nie jest w stanie przeanalizować w tak krótkim czasie przedłożonych autopoprawek i potrzebuje na to trochę czasu; zdaniem radnego radni powinni podnosić ręce świadomie a nie wtedy, kiedy jest taka potrzeba. 

Maria Taciak burmistrz odnosząc się do wniosku radnego J. Sadowskiego powiedziała, że materiały radnych zostały dostarczone radnym w odpowiednim terminie i w pakiecie projektów uchwał znalazł się także projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. Zarząd w sposób bardzo szczegółowy omówił wnioski z posiedzeń komisji, m.in. wnioskowano o określenie procentowego wzrostu przedmiotowego podatku, została więc opracowana symulacja kilku przykładów. Zarząd po zapoznaniu się z symulacją, szczególnie do pojazdów starych, uznał żeby zaproponować w formie autopoprawki korektę stawek, które w stosunku do minimalnych stawek ustawowych są podwyższone niewiele.

Pani Burmistrz zaproponowała, że jeśli radni potrzebują czasu na zapoznanie się z przedstawionymi autopoprawkami, to na sali jest obecny naczelnik, skarbnik i radczyni, którzy mogą wyjaśnić szczegóły.

Radny Jerzy Sadowski odpowiadając powiedział, że by wyjaśnić wątpliwości najpierw musiałby się zapoznać z materiałami, które otrzymał po wejściu na salę. 

Radny Józef Matuszewski powiedział, że jest od samego początku i p. Sadowski wie, że zawsze otrzymywali radni dokumenty za pięć dwunasta.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych 9 głosami “za”, przy 17 “przeciw” i 3 “wstrzymujących się” odrzuciła wniosek o wykreślenie z proponowanego porządku obrad pkt. 3i.

1 radny obecny na sali nie wziął udziału w głosowaniu. 

Porządek obrad:                                                                   

                                         

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego,

b)  wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Obłaczkowie,

c)   wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Węgierkach,

d)  wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Grzybowie,

e)   rozpatrzenie nieuwzględnionego zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Centrum II” we Wrześni /kwartał ograniczony ulicami: Warszawską, Szkolną, Staszica i Fabryczną/,

f)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Obłaczkowie część dz. nr ewid. 52/2,

g)   obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2001 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2002 w Mieście i Gminie Września,

h)   zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości,

i)     podatku od środków transportowych.

4.   Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2001 roku.

5.   Dyskusja na temat sprzedaży i kupna akcji PEC Września Sp. z o. o. przez gminę Września.

6.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

7.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

8.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9.   Zakończenie obrad.


Pkt. 3

a)

Przewodniczący Rady przedstawił wnioski komisji stałych w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych 4 głosami “za”, przy 24 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” odrzuciła projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

b)

Przewodniczący Rady przedstawił wnioski komisji stałych w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVII/311/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Obłaczkowie (załącznik nr 5).

c)

Przewodniczący Rady przedstawił wnioski komisji stałych w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVII/312/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Węgierkach (załącznik nr 6).

d)

Przewodniczący Rady przedstawił wnioski komisji stałych w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVII/313/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Grzybowie (załącznik nr 7).

e)

Przewodniczący Rady przedstawił wnioski komisji stałych w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych  19 głosami “za”, przy 4 “przeciw” i 7 “wstrzymujących się”  podjęła uchwałę nr XLVII/314/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie rozpatrzenie nieuwzględnionego zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Centrum II” we Wrześni /kwartał ograniczony ulicami: Warszawską, Szkolną, Staszica i Fabryczną/ (załącznik nr 8).

f)

Przewodniczący Rady przedstawił wnioski komisji stałych w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVII/315/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Obłaczkowie część dz. nr ewid. 52/2 (załącznik nr 9).

g)

Przewodniczący Rady przedstawił wnioski komisji stałych w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 

Maria Taciak burmistrz przedstawiła autopoprawki do przedmiotowego projektu:

n    wykreślenie pkt. 1 w §3;

n    §4 otrzymuje brzmienie: “Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku”.

Radny Mirosław Zieliński przedstawiając złą sytuację w rolnictwie poprosił o pozytywne zaopiniowanie wniosku Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska, która wnioskuje o nie podwyższanie podatku rolnego na rok 2002 i pozostawienie go na poziomie roku bieżącego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych  13 głosami “za”, przy 7 “przeciw” i 8 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek o ustalenie ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2001 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2002 w Mieście i Gminie Września na takim poziomie, by przedmiotowy podatek wynosił 33 zł.

Dwóch radnych, będących na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych  13 głosami “za”, przy 7 “przeciw” i 8 “wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XLVII/316/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2001 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2002 w Mieście i Gminie Września (załącznik nr 10).

Dwóch radnych, będących na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.

h)

Przewodniczący Rady przedstawił wnioski komisji stałych w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 

Maria Taciak burmistrz przedstawiła autopoprawki do przedmiotowego projektu:

n    wykreślenie pkt. 1 w §3,

n    §4 otrzymuje brzmienie: “Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku”.

Radny Piotr Matuszewski poprosił o poparcie radnych wniosku Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska w sprawie przedmiotowego projektu uchwały; radny powiedział, że kondycja firm na wrzesińskim rynku jest podobna jak kondycja rolników, np. Tonsil.

Radny doprecyzował wniosek, by nie podnosić podatku od §1 pkt. 1 ust. 2 - od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inna niż rolnicza lub leśna.

Radny Karol Wójcik ustosunkowując się do prowadzonej dyskusji powiedział, że z wypowiedzi zabierających głos wynika, że jedynym, którym się nie pogorszyło to renciści, emeryci i bezrobotni.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że zgadza się z radnym Karolem Wójcikiem, ponieważ porównując mieszkanie, w którym mieszka i budynek mieszkalny p. radnego P. Matuszewskiego, stwierdza, że jego sytuacja jest skrajnie niesprawiedliwa.

Zdaniem radnego, uchwała w sprawie podatków powinna być podjęta w zaproponowanym kształcie, ponieważ chcąc zrealizować zakres inwestycji są potrzebne środki i radni nie powinni uprawiać populizmu.

Radny Józef Matuszewski powiedział, że jeżeli chodzi o budżet należy się zastanowić co robić dalej, ponieważ sytuacja po stronie dochodów się pogarsza; radny zwrócił uwagę na to, że nikt nie wskazuje skąd wziąć i z czego odpuścić, a każdy mówi o obniżaniu - problem ten zostawia się Zarządowi, który zdaniem radnego się utrzyma do końca.

Radny Stanisław Majchrzycki odnosząc się do wypowiedzi radnego Józefa Matuszewskiego powiedział, że dziwi się radnemu, ponieważ z jego wypowiedzi wynika, że chyba nie rozumie sytuacji w rolnictwie; zdaniem radnego wszystkie podatki powinny być wyważone, ponieważ skutek może być odwrotny.

Radny Piotr Matuszewski odnosząc się do wypowiedzi radnego Macieja Baranowskiego powiedział, że  nie rozumie insynuacji pod swoim adresem.

Na temat omawianego projektu uchwały radny zgodził się z przedmówcą, że pewne podwyżki mogą wpływać w sposób odwrotny - większe stawki podatków skutkują mniejszym wpływem (Tonsil, Biegrol) i tak jest od lat. Zdaniem radnego należy rzetelnie przyjrzeć się ściągalności podatków. Radny powiedział, że już od 3 lat apeluje o nie podwyższanie podatków i wyszło, że ma rację, ponieważ budżet ledwie stoi na nogach.

Radny Czesław Thamm odnosząc się do wypowiedzi radnego Piotra Matuszewskiego powiedział, że z przykrością wysłuchał jego wypowiedzi, ponieważ na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej prezentuje stanowisko, żeby wszystko rozwalać, a przy podatkach radny zaczyna być jakimś opiekunem.

Zdaniem radnego, apel radnego P. Matuszewskiego to prywata, ponieważ radny ma prywatny zakład.

Radny zwrócił uwagę, że Bractwo Kurkowe złożyło wniosek o 4 tys. zł i skąd wziąć na to środki, zdaniem radnego z tych pieniędzy, które są w budżecie Bractwo nie dostanie tych pieniędzy.

Zdaniem radego, to jest typowa prywata ludzi; radny powiedział: “Proszę Pana, jeśli ja dowiedziałem się, że Pan zarobił na te podatki zwalniając pracownika, ponieważ komisja odebrała rentę i Pan go zwolnił na drugi dzień, to szlak mnie trafił, kogo Pan popiera, bezrobocie?”

Radny Karol Wójcik zwrócił uwagę, że planowane dochody z tytułu podatków się zwiększą o stopę inflacji i jeśli zejdzie się poniżej stopy, to w znacznym stopniu to osłabi budżet gminy.       

Maria Taciak burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnych powiedziała, że rzeczywistość jest taka jak mówił radny M. Baranowski, ponieważ przedmiotowa uchwała bezpośrednio wpływa na budżet, z tytułu zaniechania podwyżki budżet po stronie dochodów byłby mniejszy o kwotę rzędu 600 tys. zł; podatek związany z działalnością gospodarczą  byłby mniejszy o kwotę rzędu 450 tys. zł.

Pani burmistrz zwróciła uwagę na to, że realizacja inwestycji w zakresie minimalnym, na które zawarte są umowy wieloletnie

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.