BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14086155
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 200.000 euro na:

Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 w roku


Trasa Nr 1 do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, Trasa Nr 2 do Zespołu Szkół w Nowym

Folwarku, Trasa Nr 3 do Zespołu Szkół w Otocznej,

Trasa Nr 4 do Zespołu Szkół w Marzeninie, Trasa Nr 5 do SSP w Chwalibogowie,

Trasa Nr 6 do SSP w Kaczanowie, Trasa Nr 7 do SSP Nr 1 we Wrześni,

Trasa Nr 8 do ZSSpecjalnych we Wrześni,

Trasa Nr 9 do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego we

Wrześni

 

CPV: 60.13.00.00-0


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

 

Czas trwania zamówienia:

od 2 stycznia 2014 roku do 22 grudnia 2014 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Jarosław Malicki - naczelnik Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu tel. 61 640-39-00

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium:

Trasa nr 1 - 9.000 zł, Trasa nr 2 - 5.000 zł, Trasa nr 3 - 10.000 zł, Trasa nr 4 - 3.000 zł, Trasa nr 5 - 5.000 zł, Trasa nr 6 - 4.000 zł, Trasa nr 7 - 1.200 zł, Trasa nr 8 - 1.500 zł, Trasa nr 9 - 1.500 zł.

 

Otwarcie ofert nastąpi 3 grudnia 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 3 grudnia 2013 r. do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki ogólne i szczegółowe:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie (licencje) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) Termin ważności dokumentu musi obejmować okres realizacji zamówienia;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował zamówienia w zakresie przewozów szkolnych (okres roku szkolnego lub rok kalendarzowy) dla tras nr 1, 2, 3 i 5 - o wartości łącznej min. 350 tys. zł, dla tras nr 4, 6, 7 - o wartości łącznej min. 150 tys. zł., dla tras 8 i 9 - o wartości łącznej min. 50 tys. zł.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wymaganą ilością pojazdów o wymaganej ilości miejsc siedzących oraz odpowiednią ilością kierowców legitymujących się uprawnieniami kat. D, D1,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - w dniu składania ofert Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego w zakresie prowadzonej działalności, w tym zgodne z przedmiotem zamówienia - przewóz osób,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia".

 

Ogłoszenie o zamówieniu przesłano w dniu 25.10.2013 roku

w celu publikacji w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii

Europejskiej w Luksemburgu.

Numer referencyjny ogłoszenia 2013-145397.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie Dziennika

Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2013/S 210-364378 w dniu 29.10.2013r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
odpowiedzi na pytania2 [195 kB]
ikona
odpowiedzi na pytania1 [1.1 MB]
ikona
dowozy szkolne 2014 [283 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.