BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254838
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych

CPV: 64.21.20.00-5, 32.50.00.00-8

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień , tj. zawarcia kolejnych umów o świadczenie usług telefonii komórkowej ( nowy lub przenoszony numer, z tym że wszelkie zobowiązania na numerze przenoszonym są po stronie Zamawiającego) oraz dostawą nowych aparatów telefonicznych. Umowy zawierane w ramach zamówień uzupełniających dla wyrównywania wszystkich umów abonenckich Zamawiającego będą obowiązywać jak umowa podstawowa do 31.01.2016 roku.

 

Czas trwania zamówienia: 31 stycznia 2016 roku

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami są:

sprawy merytoryczne:

Rafał Stobiński - Informatyk UMiG Września tel. 61 640-41-20,

sprawy proceduralne:

Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640-41-51,

Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640 41 52, email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 4 listopada 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 12.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 4 listopada 2013 r. do godz. 11:45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki tj.:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - załącznik nr 1a do SIWZ.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego;

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego.

Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 431066-2013 w dniu 23.10.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 440008-2013 w dniu 29.10.2013 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - usługi telefonii komórkowej [247 kB]
ikona
zmiana terminu składania ofert [170 kB]
ikona
odpowiedzi na pytania [6.8 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.