BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14035826
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro

Dostawa sprzętu komputerowego - tabletów dla oddziałów

przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych

Gminy Września

 

CPV: 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.21.32.00-7

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiących nie więcj niż 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu dostawy.

 

Czas realizacji zamówienia: 10 grudnia 2013 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Rafał Stobiński - Informatyk UMIG Września tel. 61 640-41-20, Jarosław Malicki - naczelnik Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu tel. 61 640-39-00

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 5.000 złotych.

 

Otwarcie ofert nastąpi 31 października 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 12.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 31 października 2013 roku do godz. 11.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył sprzęt komputerowy obejmujący swoim zakresem dostawę komputerów przenośnych (laptopy, tablety, netbooki) o wartości łącznej nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto potwierdzone referencjami od Zamawiających, że dostawy zostały wykonane należycie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego.

5) oraz udzielą gwarancji i serwisu o wymogach nie mniejszych niż podane poniżej:

a) okres gwarancji nie krótszy 36 miesięcy,

b) bezpłatne przeglądy konserwacyjne na koniec okresu gwarancji;

c) na czas oddania sprzętu (tableta, laptopa) do naprawy w czasie gwarancji sprzedawca dostarcza sprzęt zastępczy umożliwiający kontynuację pracy pracowni w pełnej obsadzie. Po zgłoszeniu przez zamawiającego awarii sprzętu sprzedawca odbiera uszkodzony sprzęt z miejsca wskazanego przez zamawiającego na własny koszt w czasie trwania gwarancji;

d) w razie nie możności dokonania naprawy dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego sprzętu na nowy tego samego producenta o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, bez dodatkowych opłat.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 218545-2013 w dniu 18.10.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod numerem 224799-2013 w dniu 25.10.2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
odpowiedzi na pyt nr 3 [1.5 MB]
ikona
wyjaśnienia siwz 2 [1.4 MB]
ikona
wyjaśnienia siwz oraz zmiana terminu składania ofert [1.3 MB]
ikona
siwz zakup tabletów [345 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.