BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14455855
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.

 

Protokół

nr XXII/2013

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 26 czerwca 2013 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

 

 

XXII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

 

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

Protokół z sesji nr XXI został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie:

 • uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni oraz parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni;

 • ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały z pkt 6 h w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni oraz parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, a także projektu uchwały z pkt 6 k w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich, a następnie umieszczenie w pkt 6 h, i, j kolejnych projektów z porządku obrad.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

 

Pkt 3

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jaki jest odsetek mieszkańców, którzy na dzień dzisiejszy złożyli deklarację śmieciową? Odnośnie budynku przy ulicy Chopina 8 zapytał, dlaczego nie podjęto partnerstwa publiczno – prywatnego? I jakie jest przeznaczenie tego budynku po remoncie?

 

Radna Teresa Piskorż zapytała, czy w Gimnazjum nr 1 ma powstać szkoła społeczna bądź niepubliczna? Powiedziała, że mieszkańcy ulicy Fromborskiej dziękują za postawienie na placu zabaw tzw. ślimaka, czyli przyrządu do ćwiczeń sprawnościowych. Powiedziała, że ma nadzieję, że w najbliższym czasie zostaną również na tym placu postawione ławki? Zapytała, jak wygląda kwestia worków na śmieci, jeżeli w jednym domu mieszkają dwie rodziny i każda z nich posiada swój pojemnik?

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że pojemnik przeznaczony na zbiórkę odpadów nie wystarczy, to czy firma będzie zabierała również worki? Zapytała, czy organizowane są wyjazdy dla dzieci, które finansowane są przez Gminę Września? Czy w ogóle są organizowane jakieś wyjazdy? Jak to będzie wyglądało od strony finansowej?

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, jakie zmiany zostały, a jakie zostaną wprowadzone w Zespole Szkół w Marzeninie w ramach zapowiadanych oszczędności? Powiedział, że pytał, o to na poprzedniej sesji, jednak burmistrz skoncentrował się bardziej na ocennie pytania, nie zaś na merytorycznej odpowiedzi. Powiedział, że został przebudowany chodnik wzdłuż ulicy Wielkopolskiej do ulicy Fabrycznej, na terenie tzw. Centrum II. Chodnik przebiegał po linii prostej, najkrótszą drogą, tak jak zostało to zawarte w załączniku mapowym do planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie chodnik przebiega, dłuższą niedogodną dla pieszych trasą. Zapytał, dlaczego dokonano przebudowy? Na czyj koszt? Ile wyniósł całkowity koszt przebudowy? W oparciu o jakie dokumenty dokonano tego przedsięwzięcia? Jakich pozwoleń i uzgodnień ono wymagało? Czy uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia? Poprosił o odpowiedź na te pytania na piśmie.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że na komisjach przed Sesją Rady Miejskiej zadał dwa pytania, na które nie dostał odpowiedzi, dlatego ponownie zapytał, jak wyglądała umowa z gazownią, dotycząca prac przy ulicy Wojska Polskiego, a mianowicie czy planowane było poszerzenie chodnika? Zapytał, czy jest możliwość odbioru przez wysypiska śmieci betonu łącznie z papą i styropianu?

 

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że wokół ustawy śmieciowej trwa dyskusja. Mieszkańcy mają wiele wątpliwości i pytań. Powiedział, że deklaracja jest zbyt szczegółowa Zapytał, co należy zrobić z nieczystościami po psach i kotach? Co z makulaturą i drukowanymi reklamami? Co z odpadami zielonymi? Według zapisów art. 9 ustawy, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli jest zobowiązany do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, a nasza uchwała tego nie gwarantuje. Dodał, że ustawa wprowadza monopol na gospodarkę odpadową. Mieszkańcy, jak było dotychczas, nie mają prawa wybrać firmy, która te śmieci będzie odbierała.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czy w związku z wprowadzoną ustawą śmieciową przewidywane są jakieś ulgi dla rodzin biedniejszych lub wielodzietnych? Stwierdził, że po ostatnich doniesieniach w mediach, po zebraniu wiejskim w Skotnikach, mieszkańcy Skotnik grożą blokadą wysypiska w Bardzie. Mieszkańcy sołectwa pytają, dlaczego jako mieszkańcy Gminy Września mają dopłacać do mieszkańców Gminy Miłosław? Zapytał też, kiedy będą zrobione place zabaw w Sobiesierniu lub w Ostrowie? Dodał, że plac zabaw przy Fromborskiej na prośbę radnej Piskorż został szybko zrobiony.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

  a) przedstawienie sprawozdania finansowego.

   

  Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że Jednostka Samorządu Terytorialnego sporządza na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli na 31 grudnia, sprawozdanie finansowe. Jest to efekt finalny zamknięcia roku obrotowego. Sprawozdanie to składa się z 3 elementów i są to:

 • bilans,

 • rachunek zysków i strat jednostki;

 • zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Sprawozdanie finansowe za 2012 r. zostało zgodnie z ustawą o finansach publicznych przekazane Radzie Miejskiej dnia 26 marca 2013 roku. Zatem terminy zostały zachowane.

Celem tych sprawozdań jest dostarczenie informacji o kondycji danej jednostki. Można powiedzieć, że z jednej strony obrazują ogół posiadanych składników majątku takich jak: grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie, środki transportu, rozpoczęte inwestycje, licencje, patenty, znaki towarowe, inwestycje długoterminowe – np. udziały w innych podmiotach, a z drugiej strony pokazują źródła finansowania tego majątku.

Wiarygodność tych sprawozdań w jednostkach powyżej 150 tysięcy mieszkańców jest badana przez biegłego rewidenta. Ze względu na liczbę mieszkańców Gmina Września podlega zwolnieniu z obowiązku badania i ogłaszania tych sprawozdań.

 

  b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że wszyscy Państwo radni otrzymali sprawozdanie w ustawowym terminie, czyli do 31 marca 2013, w związku z czym radni mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z nim. Podlegało ono szczególnej analizie Komisji Rewizyjnej, która otrzymała wszelkie odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania i wątpliwości jakie powstały w czasie prac nad jego rozpatrywaniem.

Sprawozdanie spełnia wszystkie wymogi ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie to podlegało również przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej, do której złożone zostało w dniu 30 marca 2013 roku z zachowaniem ustawowego terminu. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała stosowną opinię o przedłożonym dokumencie.

Budżet Gminy Września został wykonany w następujących wielkościach:

- dochody – 109.500.785,73 zł;

- wydatki - 107.907.340,59 zł.

Powiedziała, że Gmina Września osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 100.593.445,14 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Września nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Dług Gminy Września to 21.410.073,86 zł. Na tę kwotę składa się emisja obligacji komunalnych. Do spłaty pozostało 17.000.000,00 zł. Oprócz obligacji w skład długu wchodzą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.410.073,86 zł. Łączna kwota zobowiązań stanowi 19.5% dochodów budżetu. W zakresie wydatków i dochodów bieżących osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 11.006.517,46 zł.

 

  c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2012 rok.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy we Wrześni przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2012 rok (załącznik nr 3).

 

  d) przedstawienie stanowiska w sprawie zastrzeżeń zawartych w opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że wszystkie uwagi zawarte w Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej mają charakter omyłek rachunkowych bądź pisarskich, za wyjątkiem tych zawartych w pkt III.1, gdzie nie została wskazana podstawa prawna, czyli art na podstawie, którego te działania zostały dokonane. Pierwsze zadanie, o którym mowa, czyli zakup narybku na zawody wędkarskie, było realizowane na podstawie art. 400a ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Działanie to było podjęte w ramach edukacji ekologicznej. Drugie zadanie związane było z przedsięwzięciami związanymi z ochroną przyrody, utrzymywaniem terenów zieleni i zakrzewień według art. 400A ust.1 pkt 29 ustawy.

   

  e) dyskusja i głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otworzyła dyskusję.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na stronie 2 nastąpił błąd w zapisie kwoty w pkt II, a mianowicie nadwyżka w kwocie 1.593.445,144 zł. Powiedział, że być może jest to błąd pisarski.

 

Wobec wyczerpania dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 19 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXII/277/2013 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok (załącznik nr 4).

 

Pkt 5

  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

   

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2012 rok.

 

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o przedstawienie opinii z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2012 rok radnego Ryszarda Szwajcę (załącznik nr 5).

 

b) wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2012.

 

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za wykonanie budżetu za rok 2012 (załącznik nr 6).

 

 1. opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

   

  Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, radnego Szymona Paciorkowskiego (załącznik nr 7).

 

 1.  
  1.  
   1.  
    1.  
     1.  

       Dodał, że Komisja Rewizyjna podczas swoich prac zapoznała się także z dokumentem i po dokonaniu jego analizy nie wniosła uwag.

 2. d) informacja o stanie mienia jst.

   

  Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że informacja dotycząca mienia komunalnego została przedstawiona radnym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. Informacja ta zawiera dane dotyczące zmian jakie zaszły w stanie mienia w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Materiał ten pozwolił na szczegółowe zapoznanie się ze stanem mienia komunalnego Miasta i Gminy Września.

  e) dyskusja i głosowanie.

   

Radny Bronisław Dankowski zapytał, dlaczego w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdują się liczne uwagi odnośnie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej udzielenia burmistrzowi absolutorium?

 

Radny Ryszard Szwjaca w imieniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna wydała opinię, z którą zgodziła się Regionalna Izba Obrachunkowa, pisząc,że wniosek komisji był uzasadniony. Dodatkowe materiały, co badano i w jaki sposób zawarte są w protokołach z posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Protokoły są do wglądu wszystkich zainteresowanych.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała, że opinia Komisji Rewizyjnej jest podsumowaniem pracy nad materiałami i dokumentami, zawiera ogólną ocenę.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że o kondycji gminy decyduje między innymi poziom długu. W przypadku Gminy Września do zaledwie 19,55%. Większość tego długu została zaciągnięta za zgodą Rady Miejskiej, mianowicie są to obligacje. Środki te pozwoliły sfinansować inwestycje, dzięki którym mieszkańcy Wrześni mogą poruszać się ładnymi drogami i chodnikami. Powiedział, że w pozostałych przypadkach są to kredyty i pożyczki na kwotę 4.410.073,86 zł zaciągnięte na przykład na kanalizację. W zeszłym roku spłacono ponad 3.000.000,00 zł zadłużenia, a rocznie ze spłaty obligacji ubywa około 2.000.000,00 zł. Pieniądze te zostały zainwestowane dostosowując Gminę Września do standardów europejskich. Powiedział, że życzyłby sobie, aby Gmina Września utrzymała taką kondycję finansową jak dotychczas.

 

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazano wiele błędów. Powiedziała, że życzyłaby sobie, aby informacje finansowe były bardziej rzetelne i merytoryczne, tak aby radni wiedzieli na co są dane środki wydawane, w jakich wysokościach, skąd te środki pochodzą. Odnośnie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium powiedziała, że również prosi o udzielanie rzetelnych informacji w odpowiednim czasie.

 

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna pracuje cały rok. Z każdego posiedzenia jest protokół, z którym można się zapoznać. Regionalna Izba Obrachunkowa mimo uwag stwierdziła przecież, że wniosek był uzasadniony, a praca Komisji Rewizyjnej była właściwa. Obok zadań komisji dotyczących absolutorium, Komisja Rewizyjna zajmuje się również innymi tematami związanymi z merytoryczną, pod względem finansowym, pracą Urzędu. Z posiedzeń są protokoły, każdy radny może się z nimi zapoznać.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest zarówno członkiem Komisji Rewizyjnej, jak i Komunalno – Finansowej. Powiedział, że budżety Gminy Września analizuje od samego początku powstania tejże jednostki samorządu. Powiedział, że jeżeli stwierdza się, że budżet został wykonany, to rzeczywiście tak było. Powiedział, że był przeciwnikiem zaciągnięcia obligacji. Problem budżetu zarówno w Gminie Września, jak i innych gminach jest oświata. Wszystkie gminy dopłacają ogromne sumy do oświaty. Około 40% wydatków na oświatę ponosi gmina. Należy to rozwiązać.

 

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że doskonale rozumie rachunek ekonomiczny, ale chce, aby Rada Miejskiej szczegółowiej analizowała zasadność pewnych wydatków.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 18 głosami za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXII/278/2013 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok (załącznik nr 8).

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka złożyła gratulacje burmistrzowi. Dodała, że mimo ostrożnych założeń ponad 14.000.000,00 zł zostało przeznaczonych na inwestycje. Września również dzięki wszystkim inwestycjom, ale także projektom artystycznym , kulturalnym, postrzegana jest bardzo pozytywnie. Powiedziała, że Gmina Września jest w dobrej kondycji, a radni starają się pomóc, aby tę kondycję utrzymać mimo coraz niższego budżetu.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września podziękował za udzielenie absolutorium.

 

Pkt 6

a)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/279/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 24. (załącznik nr 9)

 

b)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/280/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 30. (załącznik nr 10).

 

c)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/281/2013 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Spokojnej. (załącznik nr 11)

 

d)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/282/2013 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września. (załącznik nr 12)

 

e)

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że prosi, aby na przyszłość radni dostawali bardziej czytelne załączniki mapowe.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że dobrym pomysłem byłoby umieszczenie mapy z planami zagospodarowania przestrzennego na stronie urzędu.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXII/283/2013 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej. (załącznik nr 13)

 

f)

 

Przewodnicząca Rady Miejskie, radna Bożena Nowacka poprosiła o zmianę §22 uchwały z wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wrześni na wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/284/2013 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego. (załącznik nr 14)

 

g)

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że w załączniku do projektu uchwały prosił o zmianę wyrazu pojazdy na pojazd, ponieważ dyskryminuje to przedsiębiorców, którzy posiadają tylko jeden pojazd.

 

Przewodnicząca Rady Miejskie, radna Bożena Nowacka poprosiła radcę prawnego o zajęcie stanowiska.

 

Hubert Świątkowski, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że zapis ten w żaden sposób nie dyskryminuje przedsiębiorców, którzy posiadają jeden pojazd, wobec czego zapis ten jest prawidłowy.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXII/285/2013 w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 15)

 

h)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/286/2013 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów. (załącznik nr 16)

 

i)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/287/2013 w sprawie: umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. (załącznik nr 17)

 

j)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/288/2013 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok. (załącznik nr 18)

 

Pkt 7

Pkt 7

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 

 • Do Biura Rady wpłynęła skarga pana Pawła Siemiątkowskiego na uchwałę Rady Miejskiej Nr XX/256/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, przesłana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny według właściwości. Skarga wraz odpowiedzią na skargę została odesłana do WSA; (załącznik nr 19)

 • Do Biura Rady Miejskiej odpis prawomocnego wyroku z dnia 27 lutego 2013 r. Wraz z uzasadnieniem w sprawie ze skargi Wojewody Wielkopolskiego. Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił akta administracyjne nr XI/144/2012; (załącznik nr 20)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującej się przy ulicy Miłosławskiej 5 w sprawie sprzeciwu wobec zaplanowanej inwestycji na terenie wspólnoty; (załącznik nr 21)

 • Do Biura Rady wpłynęło pismo Pana Pawła Siemiątkowskiego dotyczące interwencji w budynku przy ulicy Wiśniowej. Pismo zostało przekazane Straży Miejskiej. Wysłano patrol; (załącznik nr 22)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wszczęcia postępowania w odniesieniu do uchwały Nr XXI/274/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z powodu naruszenia przepisów prawa; (załącznik nr 23)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/267/2013 Rady Miejskiej we Września z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok; (załącznik nr 24)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadamiające, że wszczęte zostało postępowanie w odniesieniu do uchwały Nr XXI/275/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki, z powodu naruszenia przepisów prawa; Uchwałą Nr 14/789/2013 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2013 roku stwierdziła nieważność tejże uchwały. (załącznik nr 25)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź na interpelację i zapytanie złożone przez radną Mariolę Kasierską; (załączniki nr 26 i 27)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Kancelarii Prawnej dotyczące sprawy radnego Stanisława Dominiczaka o powołaniu dowodu z zeznania świadków: przewodniczącej Rady Miejskiej Bożeny Nowackiej oraz przewodniczącego rady nadzorczej Gminnej Spółdzielni Jana Drewniaka; (załącznik nr 28)

 • Do Biura Rady wpłynęła uchwała Rady Powiatu w Staszowie dotycząca poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych; (załącznik nr 29)

 • Protokół z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2012

  złożonych przez radnych Rady Miejskiej we Wrześni VI kadencji; (załącznik nr 31)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;

 • zapytanie o utworzenie dla radnych e-maili służbowych do przesyłania materiałów, sprawozdań itp.;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.

 

Pkt 8

 • Informacje o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej; (załącznik nr 32)

 • Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przekazał na ręce przewodniczącej rady Miejskiej. (załącznik nr 33)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że po roku poszukiwań odpowiedniej lokalizacji holenderska firma z branży motoryzacyjnej podjęła decyzję o budowie fabryki na terenie Wrześni, na obszarze 5 ha. Firma ta da zatrudnienie około 200 osobom.

 

Pkt 9

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytania radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że na tę chwilę deklaracje złożyło około 15 tysięcy osób, co daje około 35% mieszkańców całej Gminy. Na 3,5 tysiąca deklaracji nie zostały złożone jeszcze te przez np. Wrzesińską Spółdzielnię Mieszkaniową czy inne wspólnoty, gdzie liczba mieszkańców przy złożeniu deklaracji gwałtownie wzrośnie. Deklaracje można składać nawet w najbliższą w sobotę, w godzinach od 9 do 14, jak również w poniedziałek do 20.

Jeżeli chodzi o budynek na ulicy Chopnia 8 powiedział, że dokonano analizy zainteresowania wśród deweloperów, Gmina Września prowadziła również rozmowy z jednym bankiem. Nie było zainteresowania, a procedura w ramach partnerstwa prywatno – publicznego jest dość ryzykowna i niesprawdzona. Gmina w ramach przetargu wyłoniła jedną z 7 firm, która rozpoczęła prace remontowe na tym obiekcie. W tej chwili trudno jest powiedzieć, co będzie się tam znajdowało. Gmina chce wyłonić dzierżawcę, tak jak w przypadku lokalu znajdującego się przy ulicy Rynek 20, będzie to najprawdopodobniej działalność handlowo – usługowa.

 

Odpowiadając na pytania radnej Teresy Piskorż powiedział, że w Gimnazjum nr 1 nie jest planowane powstanie szkoły społecznej czy niepublicznej.

Jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę śmieci powiedział, że w każdej gminie są różne zasady. Worki do zbiórki są składnikiem ceny, tworzą koszt opłaty. Przy zbiórce śmieci nie ma żadnych ograniczeń. W tym momencie w całej Polsce jest okres prób związanych z nową ustawą śmieciową. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych będzie zostawiało tyle worków określonego koloru, ile zbierze. Powiedział, że nie jest prawdą, że każdy płaci za pojemnik. Z dniem 30 czerwca bieżącego roku PUK staje się właścicielem kosza, niektóre gminy wybrały wariant, że mieszkaniec na własny koszt musi nabyć pojemnik, co zwiększyło jeszcze bardziej koszty dla mieszkańca związane z gospodarką śmieciową.

 

Odpowiadając na pytania radnej Marioli Kasierskiej powiedział, że śmieci w dodatkowych workach będą odbierane.

Jeżeli chodzi o dofinansowanie do wakacji i wyjazdów dla dzieci powiedział, że Ośrodek Pomocy Społecznej wskazał 7 osób, które wyjadą nad morze, 5 innych do Opalenicy. Na ulicy Witkowskiej, a także w świetlicach wiejskich organizowane są półkolonie. Osoby zainteresowane powinny dokonać zapisu. Na wsiach dzieci zapisują sołtysi. Wyjazdy dla dzieci organizuje również Starostwo Powiatowe, a Gmina Września dofinansowuje w części wyjazd 37 dzieci do Dźwirzyna.

 

Odpowiadając na pytania radnego Macieja Baranowskiego powiedział, że w ubiegłym roku Wielkopolska Spółka Gazownicza budowała przy ulicy Wojska Polskiego gazociąg w chodniku i w pasie zieleni. Ze względu na zły stan chodnika Gmina Września ustaliła z firmą, że ta odtworzy chodnik, ale z nowej kostki, którą Gmina Września na ten cel zapewniła. Zmierzono ile wynosi suma uszkodzeń w wyniku inwestycji i firma gazownicza założyła kostkę, ale w jednej długości, a w niektórych miejscach założona została stara nawierzchnia. Nowy chodnik prowadzi do ulicy Żwirki i Wigury, natomiast reszta została odtworzona elementami z rozbiórki. Jeżeli chodzi o oddawanie na złomu betonu wraz z papą jest to możliwe, inaczej sprawa wygląda ze styropianem, a mianowicie do przyjęcia styropianu musi być wydane specjalne pozwolenie, dlatego wysypisko w Bardzie tego nie robi. Styropian można w Gminie Września oddawać w firmie Troxi, gdzie przyjmuje się go jedynie od przewoźników.

 

Odpowiadając na pytania zadane przez radnego Bronisława Dankowskiego powiedział, że informacje na temat segregacji śmieci udzielane są od dwóch miesięcy w Wieściach z Ratusza, na stronach urzędu, a także na specjalnej „zielonej ulotce”, która dostępna jest w budynku urzędu, a na której zawarte są wszystkie niezbędne informacje. W bardzo łatwy sposób według tej informacji można przyporządkować, gdzie mają zostać wyrzucone dane odpady, i tak na przykład nieczystości po zwierzętach do pojemnika ogólnego, pampersy również. Powiedział, że deklaracja nie jest zbyt szczegółowa, zawiera wszystkie niezbędne dane potrzebne do identyfikacji wprowadzenia jej do systemu. Dnia 19 czerwca odbyła się rozprawa, Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie dotyczące tejże uchwały. Wyrok był taki, że deklaracja jest zgodna z prawem. Jeżeli chodzi o odpady zielone gmina ma zapewnić możliwość odbioru wraz z innymi odpadami. Nie będzie jednak tak, że podmiot raz w tygodniu będzie zabierał tylko na przykład suchą trawę. Powiedział, że zgadza się ze stwierdzeniem, że poprzez tę ustawę wprowadzono monopol na firmy, które mogą obsługiwać daną gminę, co ogranicza swobodę wyboru dla mieszkańców.

 

Odpowiadając na pytania zadane przez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego powiedział, że tworząc opłatę wzięto sumę kosztów i liczbę mieszkańców. Gdyby dla niektórych wprowadzona została ulga, to reszta mieszkańców musiałaby płacić więcej. Już dziś osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej mogą wliczyć sobie koszty za śmieci zgłaszając się do Ośrodka Pomocy Społecznej po dodatek mieszkaniowy.

Odnośnie sytuacji związanej z mieszkańcami wsi Skotniki, chcą, aby Gmina Września respektowała umowę zawartą w 1992 roku. Mieszkańcy nie chcą wcale płacić za śmieci. Należy pamiętać, że opłatę uiszcza się w gminie, której się podlega. W przypadku Skotnik jest to Gmina Miłosław, która podjęła uchwałę o zmniejszeniu opłaty dla mieszkańców. Ku zaskoczeniu okazało się, że uchwała ta jest zgodna z prawem.

Jeżeli chodzi o place zabaw powiedział, że nie sposób jest, aby jednocześnie w każdej wsi powstał plac zabaw. Powiedział, że od roku 2002, czyli od momentu, kiedy został burmistrzem wybudowano około 44 placów zabaw za kwotę 2.300.000,00 zł. Każdego roku powstają nowe, w przyszłym roku będą budowane kolejne.

 

 

Pkt 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 18.15 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

 

Sporządziła

/-/Anna Olkowska

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.