BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14097692
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro


Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych

przy Zespołach Szkół Gminy Września

 

Część 1 - dostawa energii cieplnej do obiektów Zespołu Szkół w Marzeninie

Część 2 - dostawa energii cieplnej do obiektów Zespołu Szkół w Otocznej

 

CPV: 09.30.00.00-2, 50.53.11.00-7, 50.72.10.00-5, 42.51.50.00-9

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Czas realizacji zamówienia: 15 października 2018 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Robert Stachowicz - Kierownik Referatu Inwestycyjnego tel. 61 640-40-61,

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium:

część 1 - 5.000 złotych,

część 2 - 5.000 złotych

 

Otwarcie ofert nastąpi 16 września 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 16 września 2013 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub realizuje co najmniej:

a) minimum jedną dostawę energii cieplnej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie będącej przedmiotem zamówienia potwierdzonej dokumentami, że zostały wykonane należycie,

b) minimum trzy usługi eksploatacyjno - serwisowych dla kotłowni (terminowe), w tym min. 1 na okres nie krótszy niż 3 lata, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów dotyczących najważniejszych dostaw i usług, określających, czy dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi:

a) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art. 12, pkt. 1, ust. 2 Ustawy Prawo budowlane o specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych,

b) świadectwo kwalifikacji w zakresie:

- eksploatacji i dozoru urządzeń cieplnych,

- eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń energetycznych (do 1kV).

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolności kredytową w wysokości min. 300.000,00 złotych oraz posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 200.000,00 złotych.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału. Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Warunki dopuszczalności powoływania się przez Wykonawcę na referencje dotyczące osób trzecich w celu wykazana spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych)" należy wskazać, iż powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 329162-2013 w dniu 14.08.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod numerem 166315-2013 w dniu 21.08.2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wyjaśnienie siwz (1) [737 kB]
ikona
pismo - zmiana terminiu składania ofert [527 kB]
ikona
siwz dostawa ciepła-modyfikacja [254 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.