BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262929
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku

 

UCHWAŁA NR XXII/286/2013

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Regulamin określa:

1)sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2)formy stypendium szkolnego,

3)tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4)tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa:

1)o szkole/ uczniu należy przez to rozumieć również słuchacza/kolegium,

2)o kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.),

3)o kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992
z późn. zm.).

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie pomoc materialna przyznawana jest zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Września uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Rozdział 2.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

 

§ 3. 1. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1)grupa I – dochód miesięczny na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza 35% kwoty kryterium dochodowego,

2)grupa II - dochód miesięczny na jednego członka rodziny ucznia jest wyższy niż 35% i nie przekracza 65%

kwoty kryterium dochodowego,

3)grupa III- dochód miesięczny na jednego członka rodziny ucznia powyżej 65% do 100% kwoty kryterium dochodowego.

2. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej i wynosi:

1)przy I grupie dochodowej powyżej 160% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego,

2)przy II grupie dochodowej powyżej 120% do 160% kwoty zasiłku rodzinnego,

3)przy III grupie dochodowej od 80% do 120% kwoty zasiłku rodzinnego.

§ 4. 1. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane
w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć wielkości określonych w art. 90d ust. 11 ustawy o systemie oświaty.

2. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.

 

Rozdział 3.

Formy stypendium szkolnego

 

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a) podręczników do nauki,

b) odzieży sportowej i obuwia sportowego,

c) przyborów szkolnych,

d) komputera i edukacyjnych programów komputerowych,

e) słowników i lektur szkolnych,

f) innych pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcji,

3)częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych, w tym w szczególności: opłat za zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania, opłat za przejazdy do szkoły lub kolegium, czesnego pobieranego za naukę lub innych wydatków związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

4)stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w formach przewidzianych w punktach od 1 do 3.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 

Rozdział 4.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 

§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia jest złożenie wniosku
o przyznanie pomocy materialnej.

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrześni w terminie:

1)do 15 września danego roku szkolnego uczniowie szkół,

2)do 15 października danego roku szkolnego słuchacze kolegiów.

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie

terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 7. Obsługę administracyjną związaną z prowadzeniem spraw wynikających z regulaminu, a dotyczących stypendium szkolnego, zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.

§ 8. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 jest realizowane poprzez:

1)zwrot środków po przedstawieniu imiennego rachunku,

2)przelew na konto organizatora zajęć zgodnie z wystawionym rachunkiem,

3)jeżeli organizatorem zajęć jest szkoła prowadzona przez Gminę Września podstawą zwrotu kosztów
za zajęcia dodatkowe wykraczające poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania może być również umowa zawarta pomiędzy dyrektorem tej szkoły a podmiotem realizującym zajęcia. Podstawą wypłaty stypendiów w tej formie jest przedstawienie listy stypendystów uczestniczących w zajęciach, oświadczeń rodziców o deklaracji uczestniczenia ucznia w tych zajęciach oraz potwierdzenie dyrektora szkoły o realizacji zajęć. Zwrot kosztów następuje tylko do wysokości przyznanego stypendium.

2. W przypadku, gdy stypendium szkolne przyznane zostało w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 jest realizowane poprzez:

1)zwrot środków po przedstawieniu imiennego rachunku wystawionego na ucznia bądź rodzica/opiekuna
lub dowodu wpłaty do wysokości przyznanego stypendium (lub przyznanych stypendiów, o ile stypendium uzyskało więcej niż jedno dziecko),

2)w przypadku, gdy podręczniki dla całej klasy zakupuje szkoła rachunek zbiorczy jest przechowywany
w szkole, zaś podstawą do wypłaty środków za zakupione podręczniki jest przygotowana przez szkołę lista stypendystów z wyszczególnieniem kosztu zakupu kompletu podręczników i potwierdzeniem odbioru przez rodzica/opiekuna - do wysokości przyznanego stypendium,

3)jeżeli uczeń korzysta z używanych podręczników istnieje możliwość przyznania stypendium w wysokości maksymalnie dwumiesięcznego stypendium po przedstawieniu oświadczenia rodzica lub pełnoletniego ucznia o takiej formie zakupu potwierdzonego przez szkołę o zakupieniu danych podręczników.

3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 regulaminu jest realizowane poprzez zwrot kosztów na podstawie przedstawionych rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
do wysokości przyznanego stypendium.

4. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 ust. 1 pkt 4 jest wypłacane przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w formie gotówkowej w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej. Organ przyznający pomoc, może weryfikować zgodność wykorzystania pomocy ze złożonym wnioskiem.

 

Rozdział 5.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

 

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Z tytułu jednego zdarzenia losowego przysługuje jeden zasiłek szkolny.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz
lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego powinno być udokumentowane.

4. Przy ustalaniu zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.

5. O zasiłek szkolny można ubiegać się składając wniosek w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrześni, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XVII/220/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. , poz. 488, Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. , poz. 1938).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.