BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262902
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku

 

UCHWAŁA NR XXII/284/2013

Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

 

 

§2. Plan obejmuje obszar, którego granice określono na rysunku planu.

 

 

§3. Integralną część uchwały stanowią:

 1. rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zatytułowany „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego”, opracowany w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1;

 2. rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;

 3. rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

 

Rozdział I

Ustalenia ogólne

 

§4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o spadku do 10º;

 2. dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych 25º do 45º lub dach mansardowy o kącie nachylenia dolnej połaci dachowej 60º - 65º i górnej połaci dachowej 25º - 30º;

 3. froncie działki - należy przez to rozumieć wymiar działki wzdłuż jej granicy z drogą publiczną, z której działka jest obsługiwana;

 4. intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej, oznaczającej sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonych po zewnętrznych obrysach przegród zewnętrznych wszystkich budynków na działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej;

 5. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odległość sytuowania ściany zewnętrznej budynku od linii rozgraniczającej terenu;

 6. powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć łączną powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy nadziemnych zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym;

 7. szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, w formie płaskich elementów takich jak tablice i panele świetlne, przylegających do elewacji, niebędące urządzeniami reklamowymi ani tablicami informacyjnymi;

 8. tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, turystycznej, przyrodniczej, tablice z nazwą ulicy, numerem posesji, z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

 9. usługach nieuciążliwych – gastronomię, kulturę, oświatę, opiekę zdrowotną i socjalną, obsługę bankową, turystykę, sport, usługi takie jak fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, szewskie, rymarskie, itp., usługi pocztowe lub telekomunikacyjne oraz biurowe;

 10. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.);

 11. zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć obszar nasadzeń gatunkami drzew i krzewów zimozielonych o odpowiedniej zwartości w układzie wielopiętrowym i wielorzędowym, mający spełniać funkcje ochronne;

 

§5.1. Granica obszaru objętego planem miejscowym stanowi jednocześnie linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

2. Ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów należy uwzględniać łącznie.

 

§6. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczone na rysunku symbolami 1MW/U i 2MW/U;

 2. teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczony na rysunku symbolem E;

 3. teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku symbolem KD-L.

 

§7.1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 1. lokalizację budynków o określonych w planie parametrach zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

 2. zasady projektowania kolorystyki budynków:

 1. kolory dominujące – odcienie szarości, oliwki, bieli, jasnych pasteli i kolorów naturalnych ceramiki,

 2. stosowanie wyłącznie jednego koloru dominującego dla wszystkich ścian budynku,

 3. stosowanie nie więcej niż 2 kolorów uzupełniających dla ścian budynku,

 4. stosowanie kolorów uzupełniających wyłącznie dla:

- podkreślenia odrębności bryłowej części budynków takich jak: parterowe i wysunięte części budynków, wiatrołapy, wykusze itp.,

- podkreślenia detali architektonicznych takich jak: gzymsy, cokoły, pilastry, obramienia okienne i drzwiowe,

e) stosowanie pokryć dachowych dachów stromych w kolorach ceglastym, brązowym lub szarym.

 1. zakaz grodzenia terenu.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeń budowlanych, związanych z obiektami budowlanymi, sytuowanymi na terenie;

2) wydzielanie działek związanych z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji;

3) zachowanie istniejących w chwili uchwalenia niniejszego planu, budynków, ich funkcji, lokalizacji względem linii zabudowy, wysokości oraz geometrii dachów lub ich rozbiórkę. W przypadku rozbudowy oraz przebudowy istniejących budynków dopuszcza się zachowanie funkcji, wysokości i geometrii dachów lub zmianę, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

 

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się:

 1. wszelkich imitacji dachu stromego na budynkach;

 2. obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie budynków i budowli, zgodnych z podstawową funkcją terenu i wznoszonych na czas budowy.

 

§8. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 1. segregację i gromadzenie odpadów, w miejscach do tego przeznaczonych na terenie działki budowlanej;

 2. zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych na terenach 1MW/U i 2MW/U;

 3. możliwość zagospodarowania mas ziemnych, powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych, na terenie działki budowlanej.

 

§9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

 

§10. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

 

§11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nie podejmuje się ustaleń.

 

§12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ustala się:

 1. powierzchnię działki budowlanej – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

 2. szerokość frontów działek budowlanych – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

 3. kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do przynajmniej jednej granicy pasa drogowego drogi publicznej lub wewnętrznej w przedziale 80° - 90°.

 

§13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

 1.  
  1. uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej;

  2. obowiązek zgłaszania do właściwych organów wojskowych, wszelkich obiektów budowlanych o wysokości równiej lub większej niż 50,0 m npt;

 

§14.1 W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, ustala się:

 1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z zastrzeżeniem pkt 2;

 2. możliwość zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, na terenie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi;

 3. odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej;

 4. zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych;

 5. zasilanie w energię elektryczną z urządzeń elektroenergetycznych;

 6. dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych poza terenem E, wyznaczonym na rysunku:

 1.  
  1. w przypadku wolnostojących wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4kV grunty pod stacje należy wydzielić w postaci samodzielnych działek o powierzchni około 30m2 posiadających dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej,

  2. w przypadku tymczasowych słupowych stacji transformatorowych grunty pod stacje należy wydzielić w postaci samodzielnych działek o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji, posiadających dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej;

 1. zaopatrzenie w ciepło w nowoprojektowanych obiektach budowlanych z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych, w tym paliw płynnych, gazowych i stałych oraz alternatywnych źródeł energii;

 2. powiązanie urządzeń infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do urządzeń zgodnie z przepisami odrębnymi;

 3. zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni oraz chodników w granicach obszaru planu.

 1. W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, dopuszcza się:

 1. roboty budowlane w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną;

 2. lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną;

 3. lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

 4. lokalizację zjazdów z zastrzeżeniem ust. 3 pkt.1;

 5. lokalizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego.

3. W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji zakazuje się:

 1.  
  1. lokalizacji nowych zjazdów z terenu drogi publicznej – ul. Słowackiego znajdującej się poza granicami planu;

  2. odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości do systemów odwadniających dróg publicznych położonych poza obszarem planu.

 

 

§15. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.

 

 

§16. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

 

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe

 

§17.1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 1MW/U ustala się:

 1. możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

 2. możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami nieuciążliwymi oraz lokalami handlowymi o powierzchni sprzedaży do 1000 m2 w parterach;

 3. możliwość lokalizacji garaży wyłącznie w parterach budynków lub w kondygnacjach podziemnych;

 4. powierzchnię działki budowlanej – nie mniejszą niż 2000 m2;

 5. szerokość frontu działki budowlanej – nie mniejszą niż 30 m;

 6. powierzchnię zabudowy - nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

 7. powierzchnię terenu biologicznie czynnego – nie mniejszą niż 15% powierzchni działki budowlanej;

 8. dachy strome z zastrzeżeniem ust. 2, pkt.1, przy czym najdłuższa kalenica dachu budynku musi być równoległa do wyznaczonych na rysunku linii zabudowy lub dróg wewnętrznych;

 9. wysokość budynków nie większą niż 18 m;

 10. poziom posadzki parteru - na wysokości nie większej niż 0,6 m nad poziomem terenu;

 11. liczbę kondygnacji nadziemnych – nie większą niż 5 w tym poddasze użytkowe;

 12. intensywność zabudowy – nie większą niż 2,0 i nie mniejszą niż 0,4;

 13. dostęp komunikacyjny z przyległych dróg publicznych, położonych poza granicami planu z zastrzeżeniem §14 ust.3, pkt 1;

 14. liczbę miejsc postojowych na działce budowlanej - stosownie do potrzeb, jednak nie mniejszą niż:

a) 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 mieszkanie,

b) 3 miejsca postojowe lub garażowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej usług nieuciążliwych;

c) 3 miejsca postojowe lub garażowe na każde 100 m² powierzchni sprzedaży lokali handlowych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 1MW/U dopuszcza się:

 1. dachy płaskie nad:

  1. takimi częściami budynków jak wykusze i lukarny,

  2. parterowymi częściami budynków o wysokości do 5,0 m.

 2. lokalizację:

  1. budynku na kilku działkach gruntu, stanowiących działkę budowlaną,

  2. dojść, dojazdów i dróg wewnętrznych,

  3. placów zabaw,

  4. obiektów małej architektury z dowolnych materiałów i o wysokości nie większej niż 3,0 m,

  5. szyldów wyłącznie w kondygnacji parteru,

  6. tablic informacyjnych, zgodnie z systemem oznaczeń przyjętym w gminie,

  7. reklam w płaszczyźnie elewacji o powierzchni do 4 m², wyłącznie w kondygnacji parteru,

  8. wolno stojących urządzeń reklamowych – wyłącznie w pasie terenu o szerokości 10 m wzdłuż drogi publicznej – ul. Słowackiego, znajdującej się poza granicami planu – o wysokości nie większej niż 10 m,

  9. parkingów z nawierzchni przepuszczalnych wody opadowe i roztopowe.

 

§18.1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 2MW/U ustala się:

 1. możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

 2. możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami nieuciążliwymi oraz lokalami handlowymi o powierzchni sprzedaży do 400 m2 w parterach;

 3. remont, przebudowę i odbudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

 4. możliwość lokalizacji garaży wyłącznie w parterach budynków lub w kondygnacjach podziemnych;

 5. powierzchnię działki budowlanej – nie mniejszą niż 2000 m2;

 6. szerokość frontu działki budowlanej – nie mniejszą niż 30 m;

 7. powierzchnię zabudowy - nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

 8. powierzchnię terenu biologicznie czynnego – nie mniejszą niż 25% powierzchni działki budowlanej;

 9. pasy zieleni izolacyjnej zgodnie z oznaczeniem na rysunku – o szerokości nie mniejszej niż:

 1.  
  1. 10 m od strony ul. Michała Strzykały,

  2. 2 m od strony ul. Antoniego Gendka;

 1. powierzchnię utwardzoną w pasach zieleni izolacyjnej – nie większą niż 20% powierzchni tych pasów;

 2. dachy strome z zastrzeżeniem ust. 2, pkt.1, przy czym najdłuższa kalenica dachu budynku musi być równoległa do wyznaczonych na rysunku linii zabudowy lub dróg wewnętrznych;

 3. wysokość budynków nie większą niż 18 m;

 4. poziom posadzki parteru - na wysokości nie większej niż 0,6 m nad poziomem terenu

 5. liczbę kondygnacji nadziemnych – nie większą niż 5 w tym poddasze użytkowe;

 6. intensywność zabudowy – nie większą niż 2,0 i nie mniejszą niż 0,4;

 7. dostęp komunikacyjny z przyległych dróg publicznych, położonych poza granicami planu z zastrzeżeniem §14 ust.3, pkt1;

 8. liczbę miejsc postojowych na działce budowlanej - stosownie do potrzeb, jednak nie mniejszą niż:

a) 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 mieszkanie,

b) 3 miejsca postojowe lub garażowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej usług nieuciążliwych;

c) 3 miejsca postojowe lub garażowe na każde 100 m² powierzchni sprzedaży lokali handlowych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 2MW/U dopuszcza się:

 1. dachy płaskie nad:

  1. takimi częściami budynków jak wykusze i lukarny,

  2. parterowymi częściami budynków o wysokości do 5,0 m.

 2. lokalizację:

  1. budynku na kilku działkach gruntu, stanowiących działkę budowlaną,

  2. dojść, dojazdów i dróg wewnętrznych,

  3. placów zabaw poza pasami zieleni izolacyjnej,

  4. obiektów małej architektury z dowolnych materiałów i o wysokości nie większej niż 3,0 m,

  5. szyldów wyłącznie w kondygnacji parteru,

  6. tablic informacyjnych, zgodnie z systemem oznaczeń przyjętym w gminie,

  7. reklam w płaszczyźnie elewacji o powierzchni do 4 m², wyłącznie w kondygnacji parteru,

  8. wolno stojących urządzeń reklamowych – wyłącznie w pasie terenu o szerokości 10 m wzdłuż drogi publicznej – ul. Słowackiego, znajdującej się poza granicami planu – o wysokości nie większej niż 10 m,

  9. w pasach zieleni izolacyjnej – dodatkowo zjazdy z przyległych dróg publicznych.

 

 

§19. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem E dopuszcza się:

 1.  
  1.  
   1.  
    1.  
     1. zachowanie istniejących w chwili uchwalenia planu urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością ich rozbudowy, przebudowy i likwidacji, zgodnie z przepisami odrębnymi;

     2. urządzenia infrastruktury technicznej zgodnie przepisami odrębnymi.

 

 

§20. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem KD-L ustala się zagospodarowanie pasa drogowego na zasadzie integracji z przyległą drogą publiczną.

 

 

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§21. W zakresie objętym niniejszą uchwałą, traci moc Uchwała Nr XLI/414/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 roku.

 

§22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

§23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.