BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262305
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku

 

UCHWAŁA NR XXII/283/2013

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu nienaruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września zatwierdzonego uchwałą nr IX/108/99 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lipca 1999 r. z późniejszymi zmianami uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie
ulic Klonowej i Lipowej, zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego planem określono w części graficznej planu.

3. Załącznikami do uchwały są:

 1. część graficzna, będąca integralną częścią uchwały, zwana dalej „rysunkiem planu” – załącznik nr 1;

 2. rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2;

 3. rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3.

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;

 2. dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°;

 3. infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią,
  na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne;

 4. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię określającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania albo od krawędzi jezdni,
  w jakiej można sytuować budynki z dopuszczeniem wysunięcia poza tę linię pochylni
  i spoczników dla osób niepełnosprawnych oraz na odległość nie większą niż 1,5 m okapów, gzymsów, balkonów, tarasów i schodów zewnętrznych;

 5. obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, zgodnie z którą należy sytuować elewację frontową budynku, z dopuszczeniem wysunięcia poza tę linię pochylni i spoczników dla osób niepełnosprawnych
  oraz na odległość nie większą niż 1,5 m okapów, gzymsów, balkonów, tarasów
  i schodów zewnętrznych, za wyjątkiem:

 1.  
  1. garaży i budynków gospodarczych,

  2. budynków usługowych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
   wraz z zabudową usługową oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MN/U, 8MN/U,

  3. budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej na działkach o nr ewid. 105/3
   i 105/4 na terenie zabudowy mieszkaniowej wraz z zabudową usługową oznaczonym na rysunku planu symbolem 5MN/U

dla których należy przez to rozumieć nieprzekraczalną linię zabudowy;

 1. ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni ażurowej jest mniejszy niż 70%;

 2. powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć łączną sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków, usytuowanych na działce budowlanej lub terenie,
  przy czym powierzchnię zabudowy budynku wyznacza rzut pionowy jego zewnętrznych krawędzi ścian na powierzchnię działki budowlanej lub terenu;

 3. szyldzie – należy przez to rozumieć wizualny sposób oznaczenia jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywanej działalności;

 4. tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

 5. terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu
  i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
  i oznaczony symbolem literowym lub cyfrowo-literowym;

 6. zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie zimozielone, o zwartej strukturze i formowane w kształcie pasów.

 

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN;

 2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U;

 3. teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW;

 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 1. nakaz sytuowania budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

 2. nakaz realizacji zabudowy zgodnie z parametrami i zasadami zawartymi w przepisach szczegółowych dla terenów;

 3. zakaz sytuowania wszelkich obiektów i urządzeń tymczasowych, za wyjątkiem obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych;

 4. geometrię dachów:

  1. dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych – dachy strome dwuspadowe, symetryczne,

  2. dla budynków usługowych – dachy strome dwu lub wielospadowe,

  3. dla garaży i budynków gospodarczych – dachy płaskie lub strome dwuspadowe, symetryczne;

 5. dopuszczenie realizacji lukarn w dachach stromych;

 6. kolorystykę:

  1. elewacji zewnętrznych budynków – biel, odcienie szarości, pastelowe z gamy: beż, piaskowy, jasnobrązowy oraz użytych materiałów budowlanych w kolorach dla nich naturalnych,

  2. dachu stromego – grafitowy, odcienie czerwieni i brązu;

 7. materiał:

  1. elewacji zewnętrznych budynków – tynk, kamień naturalny, okładziny drewniane,

  2. dachu stromego – dachówki ceramiczne i cementowe z dopuszczeniem stosowania blachodachówki;

 8. zasady ustalania kolorystyki i materiałów elewacji zewnętrznych zawarte w pkt 6 lit. a
  i pkt 7 lit. a nie dotyczą fragmentów ścian budynków nieprzekraczających 20% powierzchni każdej ze ścian;

 9. zakaz realizacji garaży blaszanych;

 10. dla istniejącej zabudowy dopuszczenie zachowania geometrii dachów, wysokości budynków, liczby kondygnacji oraz kolorystyki elewacji zewnętrznych i użytych materiałów z dopuszczeniem przebudowy i nadbudowy z zachowaniem parametrów określonych w planie oraz rozbiórki, remontu i rozbudowy i z zastrzeżeniem pkt 11;

 11. dla istniejącej zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy dopuszczenie remontu, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
  pod warunkiem zachowania dotychczasowej odległości od granicy pasa drogowego;

 12. maksymalną wysokość ogrodzenia:

 1.  
  1. od strony dróg publicznych i wewnętrznych – 1,5 m,

  2. nie wymienionych w lit. a – 2 m;

 1. zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych;

 2. zakaz stosowania ogrodzeń pełnych od strony dróg publicznych i wewnętrznych
  z zastrzeżeniem pkt 15;

 3. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U dopuszczenie stosowania ogrodzeń pełnych w części ogrodzenia poniżej wysokości 0,3 m od poziomu terenu
  od strony dróg publicznych i wewnętrznych;

 4. dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych na ogrodzeniach
  oraz na elewacji budynku wyłącznie na wysokości kondygnacji parteru;

 5. dopuszczenie lokalizacji wolnostojących tablic informacyjnych;

 6. zakaz lokalizacji reklam.

 

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 1. nakaz aby oddziaływanie wynikające z przeznaczenia terenu nie powodowało przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

 2. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
  na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
  na środowisko zgodnie z zapisami przepisów odrębnych z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego;

 3. w celu zapewnienia właściwego klimatu akustycznego dopuszczenie stosowania urządzeń ochrony środowiska oraz środków technicznych i technologicznych takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przegrody o odpowiedniej izolacyjności
  w budynkach oraz pozostałych urządzeń zmniejszających uciążliwości akustyczne;

 4. w celu zapewnienia właściwego klimatu akustycznego wewnątrz obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zlokalizowanych w odległości
  od 50 m do 150 m od krawędzi jezdni autostrady A2 znajdującej się poza granicą opracowania planu nakaz stosowania urządzeń ochrony środowiska oraz środków technicznych i technologicznych takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przegrody o odpowiedniej izolacyjności w pomieszczeniach oraz pozostałych urządzeń zmniejszających uciążliwości wywołane ruchem komunikacyjnym na autostradzie A2;

 5. w zakresie ochrony przed hałasem:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN-4MN – kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN/U-9MN/U – kwalifikowane są jako tereny mieszkaniowo-usługowe

zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 9. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

 1. nie określa się obszarów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

 2. zasady wydzielania nowych działek budowlanych, ustalane w uchwale, nie dotyczą wydzielania działek pod drogi wewnętrzne, obiekty infrastruktury technicznej i w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

 

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustala się nakaz zgłaszania i uzgadniania
z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych obiektów budowlanych.

 

§ 11. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 12. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących z dopuszczeniem dla terenu 3MN lokalizacji budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej;

 2. nakaz lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;

 3. dopuszczenie lokalizacji garaży lub budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni użytkowej 70 m2, wolnostojących lub wbudowanych w budynek mieszkalny;

 4. dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

 5. wskaźnik intensywności zabudowy, liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej:

  1. dla terenów 1MN, 2MN – 0,2 do 0,4,

  2. dla terenów 3MN, 4MN – 0,1 do 0,3;

 6. minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

  1. dla terenów 1MN, 2MN – 30%,

  2. dla terenów 3MN, 4MN – 40%;

 7. liczbę kondygnacji:

  1. dla budynków mieszkalnych – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
   w tym poddasze użytkowe,

  2. dla garaży i budynków gospodarczych – 1 kondygnacja nadziemna;

 8. maksymalną wysokość:

  1. dla budynków mieszkalnych – 9,5 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

  2. dla budynków gospodarczych i garaży – 3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;

 9. nakaz realizacji kalenicy dachu budynków mieszkalnych:

  1. dla terenu 1MN równolegle do ul. Lipowej zlokalizowanej poza granicą planu,

  2. dla terenów 2MN, 3MN, 4MN równolegle do ul. Klonowej zlokalizowanej
   poza granicą planu;

 10. dla terenu 2MN minimalną powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni danego terenu z zastrzeżeniem § 9 pkt 2;

 11. minimalną powierzchnię działki budowlanej:

  1. dla terenu 1MN – 650 m2,

  2. dla terenów 3MN, 4MN – 800 m2;

 12. minimalną szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych – 14 m;

 13. obsługę komunikacyjną:

  1. dla terenu 1MN z ul. Lipowej zlokalizowanej poza granicą opracowania planu,

  2. dla terenów 2MN, 3MN, 4MN z ul. Klonowej zlokalizowanej poza granicą opracowania planu;

 14. nakaz zapewnienia na terenie działki budowlanej co najmniej:

  1. 2 miejsc postojowych na jeden lokal mieszkalny,

  2. 1 miejsca postojowego na lokal użytkowy

wliczając w to miejsca postojowe w garażu.

 

§ 13. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 6MN/U, 8MN/U, 9MN/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

 1. lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z dopuszczeniem dla terenów 6MN/U, 8MN/U lokalizacji budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej;

 2. dopuszczenie lokalizacji maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;

 3. lokalizację budynków usługowych;

 4. dla terenów 1MN/U, 2MN/U nakaz lokalizacji wyłącznie zabudowy mieszkalnej
  lub wyłącznie zabudowy usługowej w ramach jednej działki budowlanej z zastrzeżeniem pkt 5;

 5. dopuszczenie przeznaczenia nie więcej niż 55% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego pod funkcję usługową;

 6. dopuszczenie adaptacji istniejącej zabudowy z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;

 7. dopuszczenie lokalizacji garaży lub budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni użytkowej 60 m2;

 8. dla terenów 1MN/U, 2MN/U na działkach budowlanych sąsiadujących z pasem drogowym ul. Lipowej zakaz lokalizacji garaży i budynków gospodarczych od strony
  tej drogi;

 9. dla terenu 9MN/U na działkach budowlanych sąsiadujących z pasem drogowym ul. Klonowej zakaz lokalizacji garaży i budynków gospodarczych od strony tej drogi;

 10. dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

 11. wskaźnik intensywności zabudowy, liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej:

 1.  
  1. dla terenów 1MN/U, 2MN/U – 0,1 do 0,3,

  2. dla terenów 6MN/U, 8MN/U, 9MN/U – 0,15 do 0,4;

 1. minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

 1. dla terenów 1MN/U, 2MN/U – 40%,

 2. dla terenów 6MN/U, 8MN/U, 9MN/U – 35%;

 1. liczbę kondygnacji:

 1. dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,

 2. dla budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna;

 1. maksymalną wysokość:

 1. dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych – 9,5 m od poziomu terenu
  do kalenicy dachu,

 2. dla budynków usługowych – 10 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,

 3. dla budynków gospodarczych i garaży – 3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;

 1. dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 6MN/U, 8MN/U nakaz realizacji głównej kalenicy dachu budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych równolegle do drogi, z której jest realizowany główny wjazd na działkę budowlaną;

 2. minimalną powierzchnię działki budowlanej:

 1. dla terenów 1MN/U, 9MN/U – 1000 m2,

 2. dla terenu 2MN/U – 850 m2,

 3. dla terenu 6MN/U – 900 m2,

 4. dla terenu 8MN/U – 800 m2;

 1. dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 9MN/U nakaz realizacji pasów zieleni izolacyjnej
  o szerokości minimum 8 m zgodnie z rysunkiem planu;

 2. obsługę komunikacyjną:

 1. dla terenu 1MN/U z ul. Lipowej zlokalizowanej poza granicą opracowania planu,

 2. dla terenu 2MN/U z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW lub z ul. Lipowej zlokalizowanej poza granicą opracowania planu,

 3. dla terenów 6MN/U, 8MN/U z ul. Klonowej zlokalizowanej poza granicą opracowania planu,

 4. dla terenu 9MN/U z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW lub z ul. Klonowej zlokalizowanej poza granicą opracowania planu;

 1. dla terenów 1MN/U, 9MN/U dopuszczenie wydzielania dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 8 m, przy czym budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe powinny być zlokalizowane z zachowaniem minimalnej odległości 4 m od linii rozgraniczającej teren projektowanej drogi wewnętrznej;

 2. nakaz zapewnienia na terenie działki budowlanej co najmniej:

 1. 2 miejsc postojowych na jeden lokal mieszkalny,

 2. 2 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu o funkcji usługowej

wliczając w to miejsca postojowe w garażu.

 

§ 14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową, oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 7MN/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej;

 2. nakaz lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;

 3. zakaz lokalizacji budynków usługowych;

 4. dopuszczenie przeznaczenia nie więcej niż 55% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego pod funkcję usługową;

 5. dopuszczenie lokalizacji garaży lub budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni użytkowej 60 m2;

 6. dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

 7. wskaźnik intensywności zabudowy, liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej:

 1. dla terenów 3MN/U, 5MN/U – 0,1 do 0,3,

 2. dla terenów 4MN/U, 7MN/U – 0,2 do 0,4;

 1. minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

 1. dla terenów 3MN/U, 5MN/U – 40%,

 2. dla terenu 4MN/U – 30%,

 3. dla terenu 7MN/U – 25%;

 1. liczbę kondygnacji:

 1. dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,

 2. dla budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna;

 1. maksymalną wysokość:

 1. dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych – 9,5 m od poziomu terenu
  do kalenicy dachu,

 2. dla budynków gospodarczych i garaży – 3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;

 1. nakaz realizacji kalenicy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych:

  1. dla terenów 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U równolegle do, wyznaczonej na rysunku planu, obowiązującej linii zabudowy od terenu drogi oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW,

  2. dla terenu 7MN/U równolegle do ul. Klonowej, zlokalizowanej poza granicą opracowania planu;

 2. dla terenów 4MN/U, 7MN/U minimalną powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni terenu z zastrzeżeniem § 9 pkt 2;

 3. dla terenów 3MN/U, 5MN/U minimalną powierzchnię działki budowlanej – 750 m2;

 4. minimalną szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych – 14 m;

 5. obsługę komunikacyjną z terenu drogi wewnętrznej oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW z zastrzeżeniem pkt 16;

 6. dla terenu 7MN/U obsługę komunikacyjną z ul. Klonowej, zlokalizowanej poza granicą opracowania planu;

 7. nakaz zapewnienia na terenie działki budowlanej, co najmniej:

  1. 2 miejsc postojowych na jeden lokal mieszkalny,

  2. 2 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej lokalu o funkcji usługowej

wliczając w to miejsca postojowe w garażu.

 

§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW:

 1. szerokość w liniach rozgraniczających od 10 m do 12,5 m – zgodnie z rysunkiem planu;

 2. dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

 3. zakaz stosowania płyt żelbetowych, prefabrykowanych;

 4. dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych usytuowanych równolegle do jezdni.

 

§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

 1. dopuszczenie budowy nowych sieci infrastruktury technicznej;

 2. dopuszczenie przełożenia lub przebudowy istniejących lub kolidujących z planowaną zabudową sieci infrastruktury technicznej, przyłączy na warunkach uzgodnionych
  z dysponentem sieci;

 3. nakaz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi;

 4. nakaz zaopatrzenia w wodę z istniejącej sieci wodociągowej z dopuszczeniem jej przebudowy oraz rozbudowy;

 5. w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych:

 1. nakaz odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do projektowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,

 2. do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych
  lub indywidualnych obiektów oczyszczania ścieków;

 1. w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

 1. nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,

 2. do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji deszczowej nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenów objętych planem w granicach własnej działki nie naruszając interesu osób trzecich;

 1. w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny – dopuszczenie zasilania z istniejących
  lub projektowanych sieci gazowych z możliwością ich przebudowy i rozbudowy;

 2. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

 1. nakaz podłączenia do istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej
  z dopuszczeniem jej przebudowy lub rozbudowy,

 2. dopuszczenie skablowania istniejącej sieci elektroenergetycznej,

 3. dopuszczenie realizacji kontenerowych stacji transformatorowych na wydzielonych działkach o powierzchni co najmniej 50 m2 oraz słupowych stacji transformatorowych;

 1. w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i technologicznych ustala się nakaz stosowania paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi takich jak: paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna lub paliwa stałe w tym drewno, biomasa lub odnawialne źródła energii;

 2. w zakresie telekomunikacji dopuszcza się lokalizację węzłów telekomunikacyjnych
  i szafek kablowych ze swobodnym dostępem z dróg publicznych lub wewnętrznych;

 3. w zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
  i gminy Września.

 

§ 17. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowych opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/ Bożena Nowacka

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.