BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14467362
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro


Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek

dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu

technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie

 

CPV: 45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8, 45.25.20.00-8

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

 

Termin wykonania zamówienia: 31 października 2013 roku

 

Osobami do kontaktów z Wykonawcami są: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 61 640-41-51, fax. 61 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl, Robert Stachowicz - Kierownik Referatu Inwestycyjnego UMiG Września tel. 61 640-40-75.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Otwarcie ofert nastąpi 26 lipca 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 12.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 26 lipca 2013 roku do godz. 11.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - załącznik nr 1a do SIWZ.

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wybudował, przebudował sieci wodociągowe o wartości co najmniej 2,0 mln złotych z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika budowy.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówinia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że:

a) Wykonawca posiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych),

b) Wykonawca posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500.000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych),

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

2. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą

„spełnia / nie spełnia".

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 251896-2013 w dniu 28.06.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod numerem 268912-2013 w dniu 10.07.2013 r. oraz pod numerem 280322-2013 w dniu 17.07.2013 r.


ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz-budowa sieci wodociagowej Marzenin [36.5 MB]
ikona
specyfikacje techniczne [262 kB]
ikona
zmiana terminu składania ofert [399 kB]
ikona
Uzupełnienie o kosztorysy ath [509 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz, zmiana terminu składania ofert [4 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.