BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14132497
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"

 

CPV: 79.42.00.00-4, 72.22.40.00-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2015 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Izabela Koczorowska - Młodszy referent Ref. Inwestycyjnego UMiG Września tel. 61 640-40-75 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640-41-51, email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

9 lipca 2013 roku o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 9 lipca 2013 roku do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) dysponowania odpowiedni osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek zostanie spełniony w przypadku jeżeli Wykonawca będzie dysponować osobą przewidzianą jako kierownik projektu, która posiada znajomość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w stopniu umożliwiającym prawidłową realizacje projektu oraz brała lub bierze udział w realizacji co najmniej 3 projektów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych (przez pojęcie „3 projektów" należy rozumieć udział w realizacji 3 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub 3 projektów dofinansowanych ze środków krajowych lub udział w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych). Jako „realizację projektu" rozumie się pełnienie funkcji w kadrze projektu, tj. funkcji kierownika projektu, sekretarza, asystenta, koordynatora, osoby rozliczającej projekt. Zamawiający dopuszcza wykazanie się usługami w trakcie wykonywania pod warunkiem, że osoba ta realizuje je min. 6 miesięcy;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

4) posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie - Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych oraz projektami informatycznymi i szkoleniowymi, tzn. zrealizowali lub realizują w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert co najmniej 1 usługę w zakresie zarządzania projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych lub brał/bierze udział w obsłudze zarządzania projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych oraz zrealizowali lub realizują w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert co najmniej 1 usługę w zakresie zarządzania projektem informatycznym i szkoleniowym lub brał/bierze udział w obsłudze zarządzania projektem informatycznym i szkoleniowym;

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału. Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Warunki dopuszczalności powoływania się przez Wykonawcę na referencje dotyczące osób trzecich w celu wykazana spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych)" należy wskazać, iż powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 125971 - 2013 w dniu 27.06.2013 roku.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 132705-2013 w dniu 03.07.2013 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz-kierownik projektu piog [285 kB]
ikona
załączniki w wersji do edycji [98 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz [453 kB]
ikona
wyjasnienia siwz (2) [1.5 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.