BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463329
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.

 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Komunalno - Finansowej

oraz

Komisji Edukacji

z dnia 24 czerwca 2013 r.

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Kominalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) oraz 7 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i Gminy Września;

Beata Pietrzak, kierownik wydziału księgowości oświatowej;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Katarzyna Budna, podinspektor w referacie komunalnym;

Krzysztof Murlik, inspektor w wydziale oświaty, kultury i sportu;

Mateusz Waligóra, referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

Zbigniew Fret, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych;

Dagmara Bratkowska, młodszy referent w referacie ds. profilaktyki;

Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

 

Na salę obrad weszła radna Mariola Kasierska. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Komunalno – Finansowej uczestniczyło 7 członków.

 

Pkt 3

a)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 24.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, co stanie się z budynkiem przy ulicy Słowackiego, gdzie mieści się drugi oddział Ośrodka Pomocy Społecznej?

 

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 członków.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że część personelu z tamtego budynku wraz z osobami pracującymi w budynku przy ulicy Szkolnej zostało przeniesionych do nowego budynku przy ratuszu. W budynku przy ulicy Słowackiego zostały świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, na jaką wartość szacowana jest nieruchomość umiejscowiona przy ulicy Szkolnej 24? Jakie będzie przeznaczenie tejże nieruchomości?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że przeznaczenie musi być zgodne z warunkami zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 24.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 24.

 

b)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 30.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 30.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 30.

 

c)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Spokojnej.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy nieruchomość ta będzie przeznaczona pod zabudowę wielokondygnacyjną?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że zależeć do będzie od potencjalnego nabywcy.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Spokojnej.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Spokojnej.

 

d)

Mateusz Waligóra, referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

 

e)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

 

f)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

Dodał, że §22 zostanie poprawiony zapis z Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Września na Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

 

g)

Katarzyna Budna, podinspektor w referacie komunalnym omówiła projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy w załączniku do uchwały, a mianowicie w punkcie 3 coś zostało zmienione w stosunku do uchwały podjętej w 2009 roku?

 

Katarzyna Budna, podinspektor w referacie komunalnym powiedziała, że zostało doprecyzowane to, co narzuca ustawa. Są to ogólne punkty, które musi spełniać przedsiębiorca, natomiast przy wydawaniu decyzji każdy przedsiębiorca indywidualnie ma narzucone co musi posiadać.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, ilu podmiotów może dotyczyć ten projekt uchwały?

 

Katarzyna Budna, podinspektor w referacie komunalnym powiedziała, że z rozeznania wynika, że jest to jeden bądź dwa podmioty rocznie.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

h)

Katarzyna Budna, podinspektor w referacie komunalnym omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni oraz parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, co się w tym regulaminie zmienia? Zaproponowany regulamin ma charakter bardzo ogólny. W punkcie 4 jest odniesienie do innych aktów prawnych, ale jakich? Osobom wchodzącym do parku nic to nie powie. Powiedział, że ma wiele uwag i pytań dotyczących tego regulaminu. Park im. Dzieci Wrzesińskich nie ma jasno określonych granic, należałoby te granice zaznaczyć, bo tylko w parku będzie działał ten regulamin. W tym regulaminie nie ma nic o psach. Zapytał, czy są jakieś miejsca wydzielone specjalnie do psów? Powiedział, że nie ma żadnych danych dotyczących administratora parku. Zapytał, czy na przykład można zimą jeździć na łyżwach po stawach, czy można chodzić po trawnikach? Powiedział. Że została poruszona kwestia rowerów, ale co z samochodami, motocyklami czy quadami znajdującymi się na terenie parku? Czy jeżeli ktoś wjedzie rowerem na trawnik, to znaczy, że go niszczy? Powiedział, że w treści uchwały powinien być również zapis, że uchwała podjęta wcześniej traci moc.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że ten regulamin nie jest przystosowany dla przeciętnego mieszkańca Wrześni. Zapytał, co oznacza stwierdzenie niszczenie chodnika? Powiedział, że chciałby, aby w regulaminie napisane było do czego mieszkaniec ma prawo. Należy tak skonstruować regulamin, aby każdy kto korzysta z parku wiedział, co może w nim robić. Co znaczy zapis organizowanie pikników? Powiedział, że taki zapis należy doprecyzować. Zapisy w tym regulaminie zawarte są zbyt ogólne. Musi on być dostosowany dla ludzi, którzy będą z niego korzystać. Powiedział, że wnioskuje, aby to poprawić i przedstawić na kolejnej sesji.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że wycofa z porządku obrad projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni oraz parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

 

i)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

j)

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej omówił projekt uchwały w sprawie: umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

 

k)

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich.

Powiedział, że na piątkowym posiedzeniu komisji komisje stałe poprosiły o zmiany w proponowanym regulaminie. Wykreślony zostanie §5, a także §6 pkt 5.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że należałoby doprecyzować kim jest administrator.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jest to napisane w §1.2, że administratorem są Wrzesińskie Obiekty Sportowe i Rekreacyjne w rozumieniu, że jest nim dyrektor.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy §8 został stworzony na podstawie ustawy o organizowaniu imprez masowych?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że tak.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy wcześniej ten obiekt posiadał regulamin?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nie, jest to pierwszy regulamin tego stadionu.

 

Radny Robert Smodlibowski zapytał, czy w Psarach Polskich są jeszcze inne obiekty?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w Nowym Folwarku przy szkole znajduje się boisko Orlik.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że wycofa z porządku obrad projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich.

 

l)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że sposób przedstawienia i komentarzy jest bardzo uproszczony i nic nie mówi radnym. Powiedział, że komentarz ogranicza się do opisu: zakupy inwestycyjne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Zapytał, czy dywidenda 237 573 zł była planowana?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że nie.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, na co zostało wydane 50 000 zł zapisane pod nazwą inwestycje i zakupy inwestycyjne?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że jest to nowe zadanie, a mianowicie budowa kanalizacji. Kwota ta jest przeznaczona na projekt tejże kanalizacji.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, na co przeznaczona jest kwota 159 947 zł, która przypisana została do paragrafu drogi wewnętrzne?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że są to pieniądze przeznaczone na drogi wewnętrzne, które nie są drogami publicznymi.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, o kwotę 73 000 zł, czyli wydatki związane z realizacją statutowych zadań?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że pierwsza kwota dotyczy przeniesienia 13 000 zł na wydatki majątkowe, wynika to postępowań. Pozostała kwota została przesunięta do innego działu.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, o kwotę 5 000 zł, zapisaną pod: wynagrodzenia i składki od nich naliczane? Zapytał, na jakie wynagrodzenia i składki zostało to przeznaczone?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że nie wszystkie osoby, które robią jakieś usługi wystawiają fakturę w związku z tym sporządzana jest umowa o dzieło bądź umowa zlecenie stąd ta kwota.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy nie można by było takiego komentarza do tej kwoty napisać? Powiedział, że te komentarze, które są w projekcie są bardzo ogólne. Zapytał co z kwotą 30 000 zł zapisaną w paragrafie 75405 Komenda Powiatowa Policji? Czy te pieniądze związane są z kupnem nowego samochodu?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że nie. Pieniądze te przeznaczone są na remontowane pomieszczeń komendy. Powiedziała, że komendant zwrócił się z prośbą o dofinansowanie tego zadania. Została zawarta umowa między Gminą Komendą Powiatową i Komendą Wojewódzką.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, skąd wzięła się kwota 786 112 zł w paragrafie 80101 wydatków?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że jest to dotacja dla szkół niepublicznych w tym wypadku dla Zespołu Szkół w Grzybowie.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, na jaki cel idą środki z paragrafu 80110 Gimnazja w kwocie 150 000 zł?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że są to środki przeznaczone na remont i przebudowę Gimnazjum nr 1.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, z czym związane są wydatki z paragrafu 85219 Ośrodki pomocy społecznej?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że są to środki przesunięte z budżetu Gminy Września do jednostki w związku z przeprowadzką do nowego budynku.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał o dział 926 Kultura fizyczna paragraf 92601 Obiekty sportowe, a mianowicie o wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 559 777 zł jest przesunięta?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że ta kwota nie zostaje przesunięta, pozostaje na tym samym miejscu tak, jak w poprzednim budżecie.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że w treści uchwały jest załącznik nr 4, którego nie ma?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że on nie uległ zmianie od poprzedniej sesji, dlatego nie został dołączony.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że chciałby, aby komentarze były bardziej obszerne, aby radni mogli widzieć na co przeznaczane są środki.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Pkt 4 i 5

Radny Maciej Baranowski powiedział, że ma kilka pytań od mieszkańców. Zapytał, czy to prawda, że na ulicy Wojska Polskiego po przerobieniu nitki gazowej będzie założony pozbruk po obu stronach? Zapytał czy Gmina dofinansowuje budowę wjazdów do posesji?

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że nie. Gmina dofinansowywała budowę chodnika, dając materiał na te chodniki. W tej chwili Gmina nie dysponuje kostką. Można natomiast złożyć wniosek o dofinansowanie, być może będą na to środki.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, jak wygląda sprawa z Gimnazjum nr 1? Czy odbyło się spotkanie z kuratorem?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że spotaknie odbyło się i w ubiegłym tygodniu do Kuratorium został złożony wniosek dotyczący utworzenia Zespołu Szkół. Nie ma jeszcze żadnej decyzji.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że podobno na wysypisku śmieci nie przyjmują dachu z papą, jak również styropianu. Zapytał, co w takiej sytuacji? Czy to jest możliwe do zweryfikowania? Zapytał, dlaczego na przykład na ulicy Sienkiewicza śmieci wywożone są raz w tygodniu, w innej części miasta raz na dwa tygodnie, a na wsiach raz w miesiącu?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że do 1 lipca obowiązuje umowa cywilno – prawna między firmą a osobą produkującą śmieci. Każdy indywidualnie ustala sobie częstotliwość wywozu śmieci. Od 1 lipca ma być to w częstotliwości raz na dwa tygodnie. Powiedział, że w zabudowie śródmiejskiej musi być częstszy odbiór odpadów.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy w związku z bonifikatą wykupu mieszkań, będzie ona również obowiązywała przy wykupie mieszkań komunalnych w Sokołowie?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że wykup mieszkań komunalnych reguluje uchwała Rady Miejskiej podjęta kilka lat temu. W niej wpisane są numery budynków, których wykupić nie będzie można. Dla pozostałych zaś obowiązują bezterminowo te same uregulowania.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, jak wygląda sytuacja w związku z działką na „Korei”? Czy firma volkswagen jest zainteresowana zakupem działki?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jeżeli chodzi o tereny „Korei” to pan Maciej Waszak wniósł pozew przeciwko Gminie, o to, że Gmina Września nie miała prawa nabyć w drodze pierwokupu tejże nieruchomości. Złożenie pozwu spowodowało, że Gmina nie może podejmować żadnych działań związanych z tą działką. Gmina Września w dniu dzisiejszym złożyła do sądu odpowiedź na pozew. Rozprawa ma się odbyć na początku sierpnia tego roku. Trzy dni przed złożeniem pozwu podpisano porozumienie, potem Gmina Września musiała się z tego wycofać. Zainteresowana firma chciała na własny koszt wybudować kanalizację deszczową. Jeżeli chodzi o firmę volkswagen powiedział, że nie może na ten temat nic powiedzieć.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że na ścieżce rowerowej w stronę Sokołowa jest znak tylko dla pieszych, a na dole znaku nie dotyczy rowerów.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest to droga krajowa. Jest to droga na pieszych, ale rowery również mogą się na niej poruszać.

 

 

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji

Komunalno – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

 

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

 

Protokolant

 

/-/Anna Olkowska

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.