BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254488
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Protokół

nr XXI/2013

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 16 maja 2013 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

XXI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Pkt. 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych. W posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych. Nieobecny był radny Włodzimierz Wawrzyniak.(załącznik nr 1)

 

Protokół z sesji nr XX zostały przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Pkt 3

 

Na salę obrad wszedł radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.

 

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że staw przy ulicy Słowackiego jest zarośnięty, a ławki wokół niego zaniedbane. Zapytała czy Gmina planuje oczyszczenie stawu i naprawę ławek? Powiedziała, że plac zabaw znajdujący się przy ulicy Fromborskiej miał zostać odnowiony w kwietniu tego roku. Zapytała, na kiedy jest planowany remont? Czy można na placu ustawić kilka ławek oraz sprzęt sprawnościowy?

 

Radny Szymon Paciorkowski odnośnie nowo powstającego osiedla po Tonsilu zapytał, czy planowane jest jakieś przejście między miastem a tym osiedlem? Zapytał, czy w związku z tym osiedlem planowany jest remont w rejonie ulicy Rzecznej? Dodał, że kiedy powstanie nowe osiedle zwiększy się ruch na tej ulicy.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zarówno we własnym, jak i w imieniu profesorów wyższych uczelni, którzy mają wrzesiński rodowód, chciałby podziękować burmistrzowi za zorganizowanie spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. Spotkanie z pewnością zaowocuje wykładami dla zdolnych uczniów z terenów Gminy Września. Podziękował również radnego Szymonowi Paciorkowskiemu i Szymonowi Krajniakowi za obsługę multimedialną spotkania.

 

Radny Jan Drewniak powiedział, że powstał problem dotyczący braku kratek ściekowych na pieszo - jezdni w kierunku do Obłaczkowa. Stanowi to dość duże niebezpieczeństwo, szczególnie po zmroku. Część dziur została zasypana, jednak to nie rozwiązuje problemu. Poprosił o interwencję w tej sprawie.

 

Na salę obrad weszli radni Stanisław Dominiczak i Mirosław Chudy. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

Radna Mariola Kasierska poprosiła o interwencję odpowiednich służb w związku z notorycznym podpalaniem lasku sokołowskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, radna Bożena Nowacka powiedziała, że radna Mariola Kasierska złożyła na jej ręce interpelację i zapytanie skierowane do burmistrza Miasta i Gminy Września dotyczące:

 • kwestii schodów za mostkiem w parku przy ul. Opieszyn – są zniszczone i zejście z nich jest niebezpieczne;(załącznik nr 3)

 • w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców prośba o wzięcie pod uwagę możliwości stworzenia ulgi w opłatach za śmieci dla rodzin wielodzietnych, które mają więcej niż dwoje dzieci. Propozycja obniżenia opłaty do 50% za każde dziecko. (załącznik nr 4)

Powiedziała, że odpowiedzi na zapytanie i interpelację radna otrzyma na piśmie.

   

Radny Stanisław Dominiczak odnośnie likwidacji stołówki w Zespole Szkół w Marzeninie zapytał, czy panie, które zatrudnione są w kuchni będą miały zapewnioną nową pracę? Powiedział, że nie mam sensu likwidować kuchni skoro koszty związane ze stołówką zostaną na tym samym poziomie, jak w przypadku istnienia kuchni.

 

Pkt 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/268/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chociczce. (załącznik nr 5)

 

 

 

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/269/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 32. (załącznik nr 6)

 

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/270/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 7)

 

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/271/2012 w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska. (załącznik nr 8)

 

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/272/2012 w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego. (załącznik nr 9)

 

Na salę obrad wszedł radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.

 

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXI/273/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. (załącznik nr 10)

 

g)

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty opublikowania. Zapytał ile czasu będą mieli mieszkańcy na złożenie deklaracji, jeżeli data jej składania wyznaczona jest do końca czerwca?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że Gmina Września postara się, aby uchwała została opublikowana jak najszybciej. Gmina zapewniła składanie deklaracji drogą elektroniczną, poprzez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, poprzez sołtysów, a także w wersji papierowej w ratuszu. W Wieściach z Ratusza zostanie ukaże się również wydruk tejże deklaracji.

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że ulotki, które pracownicy urzędu roznosili nie były precyzyjne. Chodzi między innymi o segregację śmieci. O to, jak dane odpady mają być segregowane.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/274/2012 w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (załącznik nr 11)

 

h)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami za, 1 przeciw i 0 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XXI/275/2012 w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. (załącznik nr 12)

 

i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/276/2012 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok. (załącznik nr 13)

 

Pkt 5

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury fizycznej oraz w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za rok 2012; (do wglądu w Biurze Rady)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012 rok; (do wglądu w Biurze Rady)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku; (do wglądu w Biurze Rady)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły zbiorcze sprawozdania budżetowe za 2012 rok, a także bilans z wykonania budżetu za 2012 rok; (do wglądu w Biurze Rady)

 • Do Biura Racy Miejskiej wpłynęło zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 22 marca 2013 roku w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2012; (do wglądu w Biurze Rady)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła Ocena zasobów pomocy społecznej w 2012 roku przygotowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni; (do wglądu w Biurze Rady)

 • Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym za rok 2012; (do wglądu w Biurze Rady)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej. Stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Waldemara Przysiudy i wstąpienie na jego miejsce radnego Radosława Garbarka; (załącznik nr 14)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej. Stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Marka Kołodziejczyka i wstąpienie na jego miejsce radnej Teresy Piskorż; (załącznik nr 15)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izy Obrachunkowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr XX/266/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 – 2020, z powodu naruszenia przepisów prawa (załącznik nr 16); 17 kwietnia zaś Regionalna Izba Obrachunkowa umorzyła postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały; (załącznik nr 17)

 • Do Biura Miejskiej wpłynęło Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące uchwał przekazanych według właściwości; (załącznik nr 18)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2012 wydając opinię pozytywną; (załącznik nr 19)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazujące, że uchwała Nr XX/267/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2013 została podjęta sprzecznie z ustawą o finansach publicznych (załącznik nr 20); 10 maja 2013 roku Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała pismo, w którym zobowiązuje do usunięcia nieprawidłowości w terminie do 31 maja 2013 roku; (załącznik nr 21)

 • Do Biura rady Miejskiej wpłynęło pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z informacją, że z dniem 13 kwietnia 2013 pani Teresa Piskorż została skreślona z listy ławników Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej; (załącznik nr 22)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września; (załącznik nr 23)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo pana Jana Biskupa z zapytaniem kiedy Gmina Września przeprowadzi modernizację drogi na os. Tysiąclecia – łączącej ul. Wojska Polskiego do ulicy Witkowskiej; (załącznik nr 24)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Pana Krzysztofa Kowalskiego, który zgłosił protest wobec zapraszania młodzieży szkolnej na film „Jak to jest”; (załącznik nr 25)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź stowarzyszenia Twórcza Września, w którym prezes informuje, że stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej; (załącznik nr 26)

 • Do Biura Rady wpłynęły pisma uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie, a także uchwała Rady Powiatu Strzelińskiego dotyczące poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych; (załącznik nr 27)

 • Do Biura Rady Miejskiej drogą e-mail-ową wpłynęło pismo Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego- Lecha Janickiego, starosty Ostrzeszowskiego ws. Podejmowania uchwał/stanowisk popierających obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i kierowania ich do Kancelarii Sejmu i Prezydenta RP oraz Uchwała Rady Powiatu w Nidzicy i Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego ww sprawie; (załącznik nr 28)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła prośba Klubu Edukacyjnego 4H Horizon o dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego do Stanów Zjednoczonych uczennicy Gimnazjum; (załącznik nr 29)

 • Do Biura Rady wpłynęło pismo Organizatorów X Międzygminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków z prośbą o dofinansowanie w/w imprezy; (załącznik nr 30)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął list mieszkańca Gniezna odnośnie artykułu w tygodniku Przemiany na Szlaku Piastowskim pt. „Misją prokuratury jest służba społeczności lokalnej”;(załącznik nr 31)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek pracownic Zespołu Szkół w Marzeninie z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji zamknięcia stołówki szkolnej w zaniechania działań zmierzających w tym kierunku; Wniosek ten omówiony został na Komisji Rozwoju Wsi dnia 7 maja 2013 roku, a wnioski z tejże komisji zostały przekazane na ręce pana burmistrza; (załącznik nr 32)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Z Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury z prośbą o wystąpienie z wnioskiem formalnym do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Bazary, Huby Biechowskie i Huby pod Sędziwojewo; (załącznik nr 33)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga przekazana z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pana Pawła Siemiątkowskiego na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2013 roku o numerze XX/256/2013 według właściwości; (załącznik nr 34

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.

 

Pkt 6

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

 • Informacje o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej; (załącznik nr 36)

   

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że rozstrzygnięty został przetarg na wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Września. Najkorzystniejsza dla Gminy jest oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni. Rozstrzygnięto również przetarg na przebudowę ronda przy kościele św. Ducha. Na tym terenie, do końca sierpnia 2013 roku, będą trwały prace budowlane.

 

Pkt 7

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytania radnej Tersy Piskorż powiedział, że staw przy ulicy Słowackiego będzie czyszczony w czerwcu przez firmę Leśnik. W Gminie Września wszystkie ławki po zimie poddawane są przeglądowi. Wszystkie, które są uszkodzone zostają naprawiane również te przy placu zabaw przy ulicy Fromborskiej.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 29 czerwca 2010 roku został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje jeszcze jeden dodatkowy przejazd, oprócz istniejącego na ulicy Daszyńskiego, będzie to przejazd w postaci mostu, patrząc od strony miasta przy placu świętego Stanisława. Na wysokości ulicy Rzecznej pozostanie przejście piesze. Powiedział, że od strony Miłosławskiej aż do przystanku PKS przewidziane jest powstanie galerii handlowej. Prace nad projektem trwają, natomiast sposób zagospodarowania musi być zgodny z planem zagospodarowania. Sądząc po tych planach nie będzie tam wskazane zostawienie płotu czy muru. Ulica Rzeczna natomiast nie będzie dostosowana do przejazdu samochodem, jej remont będzie pewnie planowany po wybudowaniu osiedla ze względu na zwiększony ruch.

 

Odpowiadając na podziękowania radnego Ryszarda Szwajcy powiedział, że dziękuje za słowa uznania. Spotkanie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego było bardzo interesujące i z pewnością zaowocuje na przykład lekcjami pokazowymi dla uczniów.

 

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Jana Drewniaka powiedział, że wczoraj miała miejsce kolejna kradzież, która została zgłoszona na policję. Miejsca bez kratek Gmina stara się zabezpieczyć kostką brukową.

 

Odpowiadając na pytanie radnej Marioli Kasierskiej powiedział, że w tym roku lasek sokołowski został podpalony jeden raz, tak, jak w zeszłym roku. Trudno jest znaleźć sposób, aby skutecznie zwalczyć tego typu incydenty.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka powiedział, że plan związany z likwidacją stołówki w Marzeninie jest równoznaczny ze zwolnieniem pań, które na tej stołówce pracują.

 

Radna Teresa Piskorż zapytała, czy byłaby możliwość zamontowania jakiegoś urządzenia do ćwiczeń na placu zabaw przy ulicy Fromborskiej?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że przetarg na zakup tego typu urządzeń na ten rok już się odbył. W tej chwili odbywają się montaże zamówionych urządzeń.

 

Pkt 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 16.50 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

Sporządziła

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.