BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14458037
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół

Protokół

 ze wspólnego z posiedzenia

 Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

oraz Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 19 grudnia 2001 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu radny Czesław Thamm o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 17 członków obu Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Komisja jednogłośnie przyjęły zaproponowany przez Przewodniczących Komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenie i przyjęcie porządku obrad.

2.   Omówienie materiałów na XLIX sesję Rady Miejskiej.

3.   Wolne głosy.

4.   Wnioski.

5.   Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 2

Jarosław Malicki przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radny Marek Zielnik przedstawił wniosek w sprawie zakupu 50 par łyżew na wyposażenie obiektów sportowych „Łazienki” z przeznaczeniem do nieodpłatnego wypożyczania dzieciom ze świetlic socjoterapeutycznych, a odpłatnego dla innych; źródło finansowania - rezerwa budżetowa GPPiRPA.

- wniosek podobnej treści został przegłosowany przez Komisję ds. Rodziny i Polityki Społecznej;

Pan Sławomir Stróżyk przedstawił wniosek, by na wyposażenie Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego zakupić rakiety do tenisa ziemnego z przeznaczeniem do nieodpłatnego wypożyczania dzieciom; źródło finansowania - rezerwa budżetowa GPPiRPA na rok 2001.

Pan Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA wyjaśnił, że ten wniosek komisja będzie rozpatrywała przy okazji GPPiRPA na rok 2002.

Radny Sylwester Jałoszyński przedstawił wniosek o pokrycie kwoty 120 zł z rezerwy budżetowej GPPiRPA na rok 2001, ponieważ organizowana impreza otrzymała dotację wysokości 600 zł, a rachunek z hurtowni opiewał na kwotę 720 zł.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 13 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 15 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowały wniosek w sprawie zakupu na wyposażenie Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego rakiet do tenisa ziemnego z przeznaczeniem do nieodpłatnego wypożyczania dzieciom; źródło finansowania - rezerwa budżetowa GPPiRPA na rok 2001.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 13 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowały wniosek w sprawie pokrycia kwoty 120 zł z rezerwy budżetowej GPPiRPA na rok 2001, ponieważ organizowana impreza otrzymała dotację od GKPiRPA wysokości 600 zł, a rachunek z hurtowni opiewał na kwotę 720 zł.

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września.

Radny Marek Zielnik zaproponował, by zapis w §1 pkt. 3 brzmiał: „do najbliższego punktu obiektu chronionego”.

Radna Małgorzata Pachowiak - Kowalska zaproponowała zwiększenie odległości.

Pani Urszula Opic - Piasecka wyjaśniła, że Komisja cały czas balansuje pomiędzy ograniczeniami o wolnym rynkiem i po zwiększeniu odległości podniosą się głosy, że Komisja występuje przeciwko miejscowym handlowcom.

Radna Mirosława Bilińska wyraziła negatywną opinie o projekcie uchwały, ponieważ stwarza zagrożenie dla sklepów, które funkcjonują jeszcze tylko dlatego, ponieważ sprzedają alkohol.   

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 2 głosami „za”, przy 9 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowały wniosek, by zapis w §1 pkt. 3 brzmiał: „do najbliższego punktu obiektu chronionego”.

 

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 11 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września.

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Radny Zenon Cichy przedstawił wniosek, by liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 100, ponieważ średnia krajowa wynosi 1 punkt na 1500 mieszkańców, a we Wrześni 1/350.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 2 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 11 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowały wniosek, by liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 100.

Radny Zenon Cichy wnioskuje, by liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 100.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 12 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA omówił projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002.

Radny Czesław Thamm wyraził opinię, że powinny być przeznaczone większe środki na wypoczynek dzieci i młodzieży. 

Radna Małgorzata Pachowik - Kowalska wnioskuje o przedstawienie szczegółowego rozpisania planów wydatków Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień we Wrześni przy ul. Chopina.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 13 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Września.

Radny Bolesław Święciochowski wnioskuje o informację, czym się kierowano nadając nazwę ulicy - Platanowa - w Bierzglinku?

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Folwark gm. Września.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Radny Czesław Thamm wnioskuje, by odpowiednie służby zadbały o to, żeby ludzie handlujący na wrzesińskich targowiskach pracowali w odpowiednich warunkach.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2001.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XLVII/318/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 2 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kolejowej we Wrześni (działka nr 949/5) z dotychczasowej funkcji przemysłowej na funkcje handlowo - usługową.

Radny Waldemar Grześkowiak omówił projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Dzieci Wrzesińskich.

Burmistrz Maria Taciak poparła inicjatywę, wskazując jednak na  koszty związane z ta inicjatywą.

Radny Czesław Thamm zwrócił uwagę, że lepszą nazwą byłby kopiec, ponieważ pomnik im. Dzieci wrzesińskich we Wrześni już jest.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Dzieci Wrzesińskich.

Pkt. 3 - 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji radny Czesław Thamm o godz. 18.30 zamknął wspólne posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący Komisji ds.                                               Przewodniczący Komisji Kultury Rodziny i Polityki Społecznej                                           Kultury Fizycznej i Sportu

Maria Grzeszczyk                                                              Czesław Thamm

           /-/                                                                                       /-/       

Protokolant:

Robert Klimczak

         /-/

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.