BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14284247
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września

 

CPV: 60.13.00.00-8; 60.14.00.00-1; 60.17.20.00-4

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Okres realizacji zamówienia: 3 dni tygodniowo począwszy od 16.07.2013 roku do 29.08. 2013 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Anna Grzybowska - Pełnomocnik ds. Profilaktyki pok. 33a tel. 061 64-39-40 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 20 czerwca 2013 roku do godz. 09.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki ogólne i szczegółowe:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj. posiadają zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 z późn.zm.) Termin ważności dokumentu musi obejmować okres realizacji zamówienia;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponowania co najmniej 2 szt. autokarów o poj. min 37 osób oraz dwoma kierowcami z uprawnieniami kat. D, D1,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - w dniu składania ofert Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 226192 - 2013 w dniu 12.06.2013 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - transport autokarowy dzieci [234 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.