BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14272634
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

tel. (61) 4360-217, fax. (61) 4366-685

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro na:


Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku

Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

 

CPV: 45.44.21.00-8, 45.41.00.00-4, 45.45.30.00-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego

 

Termin wykonania zamówienia: do 30 sierpnia 2013 roku.

 

Uprawnionymi osobami do kontaktów z Wykonawcami jest: Stefan Tomczak - Dyrektor, tel. (61) 43 - 60 - 217, fax (61) 43 - 66 - 685, e-mail: gimnazjum-2@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Słowackiego 41, sekretariat lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 17 czerwca 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 13.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, do dnia 17 czerwca 2013 roku do godz. 12.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - załącznik nr 1a do SIWZ.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie realizował roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty malarskie o wartości łącznej nie mniejszej niż 100.000 złotych brutto;

3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - załącznik nr 1a do SIWZ.

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - załącznik nr 1a do SIWZ.

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

2. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 97099-2013 w dniu 3.06.2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz-gim2 malowanie [452 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.