BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14075344
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro


Rozbudowa i przebudowa budynku

Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu


CPV: 45.21.42.10-5, 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

 

Czas realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2013 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Robert Stachowicz - Kierownik Referatu Inwestycyjnego tel. 61 640-40-61, Anna Walicht - inspektor Referatu Inwestycyjnego tel. 61 640-40-74

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 061 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 7.000 złotych (słownie: siedem tysięcy).

 

Otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego (sala sesyjna) o godz. 11.30

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 20 czerwca 2013 roku do godz. 11.15.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie realizował roboty budowlane o wartości łącznej nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto, w tym 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100.000 złotych brutto.

3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika budowy oraz osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych),

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 95995-2013 w dniu 31.05.2013 r.

Zmiany treści ogłoszenia:

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 96033-2013 w dniu 31.05.2013 r.

2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 112027-2013 w dniu 14.06.2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz rozbudowa gim1 [5.2 MB]
ikona
modyfikacja treści siwz - rozbudowa Gim Nr 1 [2.6 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.