BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294680
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku

 

Protokół

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

z 21 maja 2013 r.

 

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 10.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rewizyjnej. (załącznik nr 1).

 

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;

Robert Lewandowski, zastępca naczelnika wydziału podatkowego;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Września;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Pkt 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił Magdalenę Kałużną, naczelnika wydziału podatkowego o przedstawienie tematu związanego z kontrolą dochodów z tytułu podatku rolnego w 2012 roku.

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego przedstawiła informacje dotyczące kontroli dochodów z tytułu podatku rolnego w 2012 roku. (załącznik nr 3)

 

Na salę obrad weszli radny Stanisław Dominiczak i radny Maciej Szelągiewicz. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 5 członków.

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że ilość podatników w roku 2012 wynosiła 1422, a wykonanie w roku 2012 wyniosła 91,04%. Stawka podatku rolnego przyjęta w gminie Września za 1ha przeliczeniowy wyniósł 96,25 zł. Stawka dla pozostałych gruntów przyjęta w gminie Września w 2012 roku wyniosła 192,50 zł. Na przedstawionym wykresie przedstawiono, z których wsi są najwyższe, a w których najniższe wpływy z tytułu podatku rolnego. Następnie powiedziała, że podatek rolny stanowił 8,72% udziału z tytułu wpływów podatków lokalnych. Nie ma znaczącej różnicy między 2010 a 2012 rokiem, jeżeli chodzi o wpływy z tytułu podatku rolnego. W 2010 roku obowiązywała stawka 34,10 zł, w 2011 roku 36 zł, a w 2012 38,50 zł. W roku 2012 wystawiono 228 upomnień z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i 11 upomnień z tytułu podatku od osób prawnych. Kwota, na którą upomnienia zostały wystawione to: dla osób fizycznych 26 852,46 zł, dla osób prawnych 2 911,50 zł. Liczba wystawionych tytułów wykonawczy w 2012 roku to: dla osób fizycznych 1303, natomiast dla osób prawnych 5. Kwota należności objętych tytułami wykonawczymi wyniosła 261 790,20 zł. Ulg w podatku rolnym udzielonym w 2012 roku dla osób fizycznych wyniosła 4, natomiast dla osób prawnych 0. Wydano jedną decyzję w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku rolnego. Wydano również 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku rolnego. Ulgi ustawowe w podatku rolnym w Gminie Września wyglądały następująco: wydano 12 ulg z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego na kwotę 5 807,20 zł, wydano 1 ulgę z tytułu ulg inwestycyjnych na kwotę 6 675,83 zł.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że materiały przygotowane przez wydział są bardzo dobrze opracowane. Powiedział, że 9% podatku nie jest ściągalna. Zapytał, jakie są tego przyczyny?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że powodem niepłacenia jest brak środków pieniężnych, ale nie tylko. Często podatnicy nie płacą, ponieważ czekają aż urząd dokona przymusowego ściągnięcia. Zdarza się, że podatnik posiada użytki rolne bardzo niskiej klasy i podatek rolny jest również niski, na przykład wynosi 15 zł na rok, mimo tego nie płacą. Gmina wysyła jedno upomnienie, które kosztuje 8,80 zł, co stanowi prawie równoważność należnego podatku. Podatnik płaci dopiero w momencie, kiedy sprawa kierowana jest do komornika. Ogólnie około 10% podatników nie uiszcza tego podatku. Często również komornikowi jest trudno wyegzekwować daną należność, bo u większości rolników pieniądze nie wpływają na konto, tylko są dochodami do ręki.

 

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że z danych wynika, że w 2012 roku wystawiono 228 upomnień. Zapytał, czy jest to podatek niezapłacony w całości, czy za kwartał, czy mała niedopłata? Powiedział, że bywają upomnienia opiewające na 1 zł. Zapytał, czy taka mała kwota nie może zostać doliczona do następnej raty?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że upomnienie do zapłaty wysyłane jest w formie tabelarycznej, upomnienie to musi być cztero – pozycyjne, czyli można w tabeli wpisać cztery zaległe raty podatku rolnego. W praktyce wygląda to tak, że gmina co kwartał dokonuje przeglądu wszystkich kont. Do tych osób, które zalegają z ratą wysyłane są upomnienia. Jeżeli kwota zaległego podatku nie przewyższa upomnienia, to gmina wstrzymuje się z decyzją o wydaniu upomnienia. Zazwyczaj czeka się, czy dany podatnik zapłacić czy też nie kolejną ratę, do tej chwili kiedy kwota zaległego podatku przewyższy koszty wysłania upomnienia. Upomnienia wysyłane są ze względu na to, że burmistrz ma taki obowiązek. Po drugie, po wysłaniu tych upomnień około 80% zalegających podatników płaci. Jeżeli chodzi o przypadek, że upomnienie dotyczyło małej kwoty bądź jednej raty podatku, to może się tak zdarzyć wtedy, gdy podatnik uporczywie nie płacił tylko jednej raty.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, kto zobowiązany jest do płacenia podatków w przypadku, gdy grunty rolne zajął komornik i za jego zgodą grunt jest użytkowany rolniczo?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że generalna zasada jest taka, że podatnikiem jest właściciel danej nieruchomości. Fakt, że właściciel wydzierżawia, nie powoduje przeniesienia obowiązku podatkowego na osobę wydzierżawiającą. Nawet, gdy grunt jest zajęty przez komornika, obowiązek płacenia podatku spada na właściciela. Komornik zajmuje wierzytelność z tytułu dzierżawy, czyli przejmuje wszystkie dochody tytułem pokrycia zobowiązania. Są wyjątki, jeżeli grunt należy na przykład do jednostki samorządu terytorialnego lub Agencji, to obowiązek płacenia spada na posiadacza danego gruntu.

 

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 6 członków.

 

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, ile do Gminy Września wpływa wniosków o umorzenie podatku?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że wniosków dotyczących umorzeń z tytułu podatku rolnego jest najwięcej w porównaniu z innymi podatkami. Najczęściej jest to liczba między 20 a 30 wniosków o umorzenie. Najczęściej wnioski motywowane są poniesionymi stratami z tytułu warunków atmosferycznych: suszy czy zalania pola. Jednak jest to rzadkość, aby burmistrz z tego powodu umorzył podatek rolny. Okoliczności muszą być nadzwyczajne, na przykład pożar, kradzież czy śmierć.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, co się dzieje z nieruchomością, która nie ma właściciela?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że w pierwszej kolejności ustala się, czy ktoś faktycznie nie posiada danej nieruchomości. Jeżeli Gmina kogoś takiego ustali to rozpoczyna się postępowanie podatkowe i wydaje się decyzję na posiadacza. Ustala się również potencjalnych spadkobierców po to, aby ustalić sytuację prawną danej nieruchomości. Decyzje nie mogą być wydawane na osobę, która nie posiada tytułu prawnego do danej nieruchomości, wyjątek występuje wtedy, kiedy ktoś zmarł i nie posiada spadkobierców i istnieje posiadacz samoistny. Potencjalni spadkobiercy są wezwani do złożenia deklaracji w terminie do 6 miesięcy. W tym czasie należy na drodze sądowej rozstrzygnąć stwierdzenie nabycia spadku. Jeżeli jednak potencjalni spadkobiercy tego nie zrobią, to Gmina występuje do sądu i sama reguluje sprawę. Wtedy sąd wzywa potencjalnych spadkobierców, orzeka, kto jest tym spadkobiercą. W ten sposób Gmina ma ustalonego nowego właściciela i na niego wystawiona zostaje decyzja

 

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, co w momencie, kiedy spadkobiercy nie ma?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że w takim przypadku w ostatniej kolejności nieruchomość dziedziczy Gmina.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, skąd się wzięła różnica między planem a wymiarem podatku rolnego na 2012 rok?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że kiedy dokonuje się planu budżetu na rok kolejny, zwłaszcza w zakresie podatku rolnego, to na koniec roku dokonuje się symulacji dochodów. Polega ona na tym, ze bierze się z bazy Gminy wszystkie grunty rolne, przemnaża się przez stawkę, którą się przewiduje w następnym roku podatkowym. Kwota 1 500 000,00 zł jest kwotą przewidywaną. Kwota ta jest hipotezą z tego względu, że użytek rolny można przekształcić. Stąd różnice po między planem a faktycznym wymiarem. W planie zakłada się również, że do Gminy mogą wpłynąć dochody z tytułu wymierzonego podatku za lata ubiegłe.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, jak wyglądają koszty egzekucyjne w związku z podatkiem rolnym?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że trudno jest to rozdzielić, bo oprócz tego podatku są zaległości w niepłaceniu innych podatków. Ogólne koszty nie przekraczają kwoty do 30 000 zł.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, ile wynosił prowizja dla sołtysów w związku z wpłacaniem do nich podatków?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że jest to 2% pobranego dochodu. Jednak sołtysi chętnie tego podatku nie zbierają. Najczęściej do sołtysa wpływają podatki od osób, które nie mają możliwości, aby zapłacić w urzędzie. Łącznie w 2012 roku wszyscy sołtysi otrzymali kwotę 43 615.31 zł.

 

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, czy Agencja Rynku Rolnego występuje do Gminy Września z zapytaniem, czy rolnicy płacą podatki?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego powiedziała, że Agencja Rynku Rolnego nie posiada takich uprawnień.

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z kompleksowo opracowanymi materiałami dotyczącymi dochodów z tytułu podatku rolnego w 2012 roku i nie stwierdziła żadnych uchybień.

 

Pkt 4

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił o omówienie następnego punktu porządku obrad dotyczącego wydatków Gminy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2012 roku, ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Miasta i gminy Września.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu przedstawił sprawozdanie dotyczące działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku (załącznik nr 4). Gmina w roku 2012 na te zadania posiadała 274 025 zł, z czego 65 000 zł stanowiły dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury oraz 209 025 zł na imprezy kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy, z czego wydano 209 001, 05zł. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych przyznawane były stowarzyszeniom poprzez konkurs. Do konkursu złożono 34 oferty na kwotę 215 251 zł. Komisja udzieliła 27 dotacji na kwotę 65 000.00 zł.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy wszystkie stowarzyszenia rozliczyły się z udzielonych im dotacji?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu powiedział, że wszystkie stowarzyszenia w 2012 roku się rozliczyły z dotacji otrzymanych od Gminy Września.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, dlaczego większość z tych środków, czyli 35 000.00 zł przeznaczone zostało na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Grodu w Grzybowie? Jak wyglądała kwestia merytorycznego rozliczenia? Powiedział, że jest to zdecydowanie najwyższa dotacja.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu powiedział, że to zadanie w całości kosztowało dużo więcej.

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z teczką dotyczącą dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Grodu, a także z rozliczeniem tejże dotacji.

 

Radny Ryszard Szwajca zaproponował, aby Komisja Rewizyjna zajęła się meritum czyli wydatkami związanymi z działaniem Biblioteki Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił Wiolettę Mazurkiewicz, dyrektora Biblioteki Miasta i Gminy Września o omówienie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki.

 

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Września przedstawiła tabelarycznie wydatki związane z funkcjonowaniem placówki (załącznik nr 5). Powiedziała, że w 2012 roku Biblioteka otrzymała od organizatora kwotę w wysokości 605.000,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 1.540,11 zł, a dotyczyły odzieży ochronnej czy świadczeń BHP. 317.045,50 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenie to koszt 52.068,64 zł, składki na Fundusz Pracy 6.813,11. Na wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło wydano 15.220,00. Umowy te związanie były najczęściej ze spotkaniami autorskim. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 81.301,88 zł, natomiast na zakup książek 32.070,83 zł. Inne wydatki to między innymi: zakup energii – 15.479,05, usługi remontowe – 553,87, usługi zdrowotne – 110,00 zł, dostęp do internetu 1.726,98 zł, opłaty za czynsze i dzierżawy lokai 15.419,32 zł oraz wiele innych usług. Dodatkowo Biblioteka Miasta i Gminy otrzymuje dotację w kwocie 5 000,00 zł z budżetu Gminy Września. Biblioteka od Powiatu Wrzesińskiego otrzymuje 45 000,00 zł za nadzór merytoryczny nad bibliotekami. Na zakup nowości wydawniczych Biblioteka otrzymuje od Ministerstwa Kultury 11.721 zł. Biblioteka ma również dochody. W roku 2012 był to dochód około 7.200,00 zł.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy kwota 605.000,00 zł jest wystarczająca dla potrzeb funkcjonowania Biblioteki Miasta i Gminy Września?

 

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Września powiedziała, że te środki starczają na pokrycie wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki.

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że w wydatkach uwzględnione zostały wydatki związane z czynszami i dzierżawami. Zapytał, gdzie są te lokale?

 

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest to filia w Grzybowie, lokalizacji budynku spożywczego GS w Psarach Polskich, filia w Kaczanowie, filia w Otocznej – w Zespole Szkół. Część z tych lokali to tylko opłata za media.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, do kogo wpłacany jest czynsz, skoro budynek w Psarach Polskich i Otocznej jest własnością Gminy Września?

 

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości powiedziała, że jest to własność gminna. Zostaje podpisana umowa między Gminą Września a biblioteką dlatego, że biblioteka jest osobą prawną, niezależnie funkcjonująca na rynku.

 

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Września powiedziała, że biblioteka nie płaci normalnego czynszu, tylko zwrot kosztów za media.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy kwota dotacji z powiatu przechodzi przez budżet Gminy Września?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że te pieniądze przechodzą przez budżet Gminy i widoczne są w dochodach. Powiat, przyznając środki, ściśle określa, na co można te środki wydać, przyporządkowując kwotę do danego zadania. Dyrektor biblioteki musi się z tych środków rozliczyć i złożyć sprawozdanie.

 

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Września powiedziała, że w kwocie 45.000,00 zł mieszczą się usługi pocztowe, czyli wypożyczenia między bibliotekami, także na zwrot delegacji, szkolenia pracowników wszystkich bibliotek powiatu wrzesińskiego, na zakup nowości wydawniczych i internet.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy środki w kwocie 650.000, 00 są wystarczające?

 

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Września powiedziała, że nie są na tyle wystarczające. Biblioteka chciałaby przeprowadzać więcej spotkań autorskich, skomputeryzować do końca biblioteki. Sam zakup programu komputerowego to koszt około 8.000,00 zł. Modernizacja i zakup nowego programu to koszt około 27.000,00 zł.

 

Salę obrad opuścił radny Maciej Szelągiewicz. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 5 członków.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że w wydatkach widnieje pozycja związana z zakupem nowości książkowych. Zapytał, czy kwota 32.070,83 obejmuje również książki zakupione ze środków Biblioteki Narodowej oraz z dotacji powiatu?

 

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości powiedziała, że nie. Całościowa kwota zawarta jest w sprawozdaniu, jakie posiada skarbnik. Ogółem w 2012 roku na zakup książek wydano 52.962 zł, w tym z Biblioteki Narodowej 11.721 zł, część z porozumienia z powiatem, a reszta ze środków własnych.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, jak wygląda czytelnictwo, ile mieszkańców korzysta z biblioteki?

 

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Września powiedziała, że w związku z licznymi atrakcjami, na przykład w związku z organizacją wieczorów autorskich, następuje ciągły wzrost czytelnictwa.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, co dzieje się ze zniszczonymi książkami?

 

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Września powiedziała, że jeżeli chodzi o literaturę, to książki są wznawiane, a stare ulegają zniszczeniu. Czasami książki wracają od czytelników bez kilku stron bądź ilustracji.

 

Salę obrad opuścił radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 4 członków.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu omówił dotację związaną z Organizacją XII Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich – Grzybowo 2012. Dotacja stanowiła około 35% całej imprezy. Wnioskowano o 10.000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego, ale nie otrzymano tych środków. Organizatorzy wnioskowali również o dotację do Urzędu Marszałkowskiego, ale jej nie otrzymali. Organizatorzy posiadali jeszcze środki ze sprzedaży biletów. Jeżeli chodzi o dotację z Gminy Września, środki wydano na materiały do wykonania scenografii – 5.213,38 zł, z czego 2 000,00 zł z dotacji, drewno na opał 4 307 zł, z czego 3000, 00 zł ze środków dotacji. Zakup artykułów żywnościowych 20.996 zł, ze środków gminnych wydano na ten cel 16 000,00 zł. Wynajem sprzętu nagłaśniającego 1.722 zł, z czego ze środków gminnych 1 000 zł. Wynajem umywalni, sanitariatów 6 039 zł, z czego 5000 zł z dotacji. Wynajem terenów pod grodzisko 6 130 zł, z czego ze środków gminnych wydano 3000 zł. Honoraria wykonawców to koszt 7 705 zł, z czego z dotacji wydano 7 000 zł.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, komu się płaci za wynajęcie grodziska?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta I Gminy Września powiedziała, że opłatę odprowadza się do Muzeum.

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z wydatkami Biblioteki Miasta i Gminy Września, a także ze sprawozdaniem za rok 2012 w rozdziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. I nie stwierdziła uchybień.

 

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 11.40 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/radny Bolesław Święciochowski

 

 

radny

/-/Waldemar Bartkowiak

 

 

radny

/-/Szymon Paciorkowski

 

 

radny

/-/Maciej Szelągiewicz

 

 

radny

/-/Ryszard Szwajca

 

radny

/-/Stanisław Dominiczak

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.