BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291304
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

Protokół

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

z 14 maja 2013 r.

 

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 10.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rewizyjnej. (załącznik nr 1).

 

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Pkt 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił Jolantę Kościańską, skarbnika Miasta i Gminy Września, aby odniosła się do Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia Gminy.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z uwagami w niej zawartymi (załącznik nr 3). Powiedziała, że pierwsza pomyłka wynika z błędnego wpisu w zestawieniu tabelarycznym. Druga nieprawidłowość znajduje się na str 35 sprawozdania z wykonania budżetu, gdzie omówiony został plan wydatków Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1. W tabeli wystąpił błąd pisarski. Zamiast kwoty 4.255.661 zł. podana została kwota 44.255.61 zł. W punkcie III Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała brak podania związku dwóch realizowanych zadań, które finansowane były z dochodów pochodzących z opłat środowiskowych. Były to dwa zadania zakup narybku, a także wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Września. Pierwsze z tych zadań realizowane było w ramach edukacji ekologicznej. Prawidłowo należało podać, że zadanie realizowane było na podstawie art. 400a ust.1 pkt 32 ustawy, drugie zaś polegające na wycince drzew i krzewów było realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, był to art. 400a ust. 1 pkt 29, który jest określony jako przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień czy zakrzewień oraz parków. W drugim punkcie Regionalna Izba Obrachunkowa wymieniła omyłki pisarskie i rachunkowe, które szczegółowo opisała w opinii.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że chce podkreślić, że w punkcie IV opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej znajduje się pozytywna ocena informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Września. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że informacja to jest zgodna z przepisami o finansach publicznych, a także obrazuje stan majątku , jaki posiada Gmina Września.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że informacja o stanie mienia komunalnego od dwóch lat załączana jest do informacji o wykonaniu budżetu. Wcześniej była ona składana przy projekcie budżetu na rok kolejny.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy Gmina Września ma zamiar odwoływać się od decyzji?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że nie ma podstaw do odwoływania. Opinia jest pozytywna, poza tym nieprawidłowości, które Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, były zasadne.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w jego ocenie jest to najlepsza opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej od kilku lat.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że Komisja Rewizyjna zapoznała się również ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok (załącznik nr 4). W związku z tym zapytał, jakie były podstawowe przyczyny większych niż planowano wpływu z podatków od działalności gospodarczej od osób fizycznych? Plan wynosił około 17.880.00 zł a wykonanie ponad 20.000.00 zł, czyli wykonanie w 107%? Zapytał dzięki czemu osiągnięto nadwyżkę w realizacji przychodów w kwocie około 1.500.000.00 zł?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że kiedy szacuje się podatki do planu, czyli w połowie września, października roku poprzedzającego rok budżetowy, jako podstawę bierze się wykonanie za ostatnie dwa lata plus wszystkie złożone deklaracje na podatek łącznie z korektami. Jest to podstawa do wyszacowania podatków. Rzadko zdarza się tak, że podatki zostają przeszacowane w okresie roku budżetowego. W roku 2012 nie dokonano przeszacowań, dlatego wykonanie jest większe od tego, co zostało zaplanowane. Ta nadwyżka budżetowa spowodowana jest po części większym wykonaniem planu dochodów, ale też oszczędnościami w wydatkach.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że teraz należy zająć się pracą związaną z dokumentacją i pracować na dokumentach.

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami budżetowymi za 2012 r. oraz z bilansem z wykonania budżetu za 2012 r. i nie stwierdziła żadnych uchybień.

 

Pkt 4

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, jak w tej chwili funkcjonują środki, które kiedyś stanowiły gminny fundusz ochrony środowiska?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że kiedyś funkcjonowało to jako środki okołobudżetowe. Plan tych środków był tworzony zawsze na podstawie wykonania czy wpływów z lat poprzednich. Ze zmianą ustawy o finansach publicznych i prawo ochrony środowiska fundusz ten został zlikwidowany. W tej chwili środki stanowią dochody budżetowe. Szacowane są na podstawie wpływów. Ustawa prawo ochrony środowiska bardzo precyzyjnie wskazuje, ile dana gmina czy powiat mają dostać środków. Gmina nie ma żadnego wpływu na ich podział. Są to konkretne kwoty podzielone i przydzielane przez Marszałka. Ustawa prawo ochrony środowiska wskazuje, na co gmina przyznane środki może przeznaczyć. Są to najczęściej zadania związane z ochroną środowiska, wód, gleb czy z edukacją ekologiczną. W zeszłym roku do Gminy Września wpłynęło około 1.000.000.00 zł. Środki zostały rozdysponowane na cztery zadania:

  • budowa kolektora kanalizacji sanitarnej na ulicy Paderewskiego;

  • uzbrojenie terenów pod aktywizację gospodarczą – budowa sieci wodociągowej;

  • zadania bieżące – wycinka drzew i krzewów;

  • zakup karpi.

Powiedziała, że przy planowaniu tych środków trzeba je w danym roku budżetowym przeznaczyć na zadania ściśle związane z ochroną środowiska. Z upływem roku, kiedy te środki nie zostaną wydatkowane, moc przeznaczenia na cele środowiska wygasa i mogą zostać przeznaczone na bieżące zadania realizowane przez budżet. Środki te nie podlegają zwrotowi.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy są w tej chwili są jakieś środki finansowe, które nie są stałym elementem budżetu?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że okołobudżetowe są tylko rachunki dochodów własnych, które gromadzą jednostki oświatowe, czyli szkoły i przedszkola. W tym przypadkach kierownicy mają moc sprawczą do przeznaczenia tych środków. Są jedynie ograniczeni ustawą, mogą wydawać środki na wszystko oprócz wynagrodzeń osobowych i pochodnych. Oprócz tego środki okołobudżetowe to takie, które dostają pracodawcy za wykształcenie uczniów.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, jak wygląda sytuacja w szkołach, gdzie na przykład wynajmuje się salę gimnastyczną? Gdzie gromadzone są te środki?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że najczęściej gromadzone są na rachunkach dochodów własnych, dlatego, że jeżeli dyrektor danej szkoły zarobi jakieś pieniądze, chce mieć możliwość wydatkowania ich zgodnie ze swoim planem potrzeb.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy Wojewoda jest odpowiedzialny za egzekwowanie spraw środowiskowych?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że tak. Gmina otrzymuje gotowe środki na konto, natomiast nie ma nic wspólnego z ich poborem. Gmina może ewentualnie egzekwować kary za nielegalną wycinkę drzew. Ta kara, nałożona w Gminie, w niej zostaje.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że po wejściu w życie nowej ustawy związanej z odbiorem odpadów gminy będą miały problem ze ściągalnością podatku. Najlepszym sposobem może okazać się zabezpieczenie w budżecie w postaci rezerwy celowej na ewentualne pokrycie należnych Gminie dochodów niezrealizowanych.

 

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał o dział 757 – obsługa papierów wartościowych, z czego wynikało mniejsze wykonanie?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że w tym przypadku szacowane są koszty odsetek na pełnej stopie, natomiast kiedy jest zmieniana w trakcie roku, to przychodzą noty odsetkowe kwartalne i są wtedy korygowane. W budżecie planowany jest tzw. przejściowy deficyt, czyli sytuacja, w której Gmina zakłada, że na koncie nie posiada środków i bank udziela tejże Gminie pożyczki jako debet. Od tego należy policzyć odsetki, gdyż można założyć, ile Gmina będzie z tego debetu korzystać. Najczęściej zakłada się, że jest to 12 miesięcy przy najniższej stopie oprocentowania. Gmina Września nigdy z takiego debetu nie korzystała.

 

Salę obrad opuścił radny Stanisław Dominiczak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 5 członków.

 

Komisja Rewizyjna ustaliła kolejne posiedzenie na 21 maja 2013 roku. Na komisji zostaną podjęte dwa tematy:

  • Kontrola dochodów z tytułu podatku rolnego w 2012 roku;

  • Wydatki Gminy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Miasta i Gminy Września.

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 11.10 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/radny Bolesław Święciochowski


radny

/-/Stanisław Dominiczak

 

radny

/-/Szymon Paciorkowski

 

radny

/-/Maciej Szelągiewicz

 

radny

/-/Ryszard Szwajca

 

radny

/-/Waldemar Bartkowiak

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.