BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262278
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XXI/274/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 maja 2013 roku

 

Uchwała Nr XXI/274/2013

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 16 maja 2013 roku

 

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie

Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Na podstawie art. 6n ust. 1 w zw. z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się wzór deklaracji „DO” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Określa się wzór załącznika „DO-Z/1” do deklaracji „DO”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1. Deklarację, wraz z załącznikiem, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości składają w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formie danych XML;

2) układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

3) deklaracja składana będzie za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości składają w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości składają nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

 

§ 5. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości składają do 30 czerwca 2013 r.

 

§ 6. Traci moc uchwała nr XVII/226/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września (Dziennik Województwa Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 288).

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/ Bożena Nowacka

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.