BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254135
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Protokół

nr XX/2013

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 22 marca 2013 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

 

 

XX sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 

Pkt. 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych, a także dwóch kandydatów na radnych oświadczyła, w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.

 

Protokół z sesji nr XIX zostały przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

Pkt. 2

 

Radny Stanisław Dominiczak poprosił o wprowadzenie do porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni projektu uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Powiedział, że na ostatniej sesji wygaszono mandat radnego Marka Kołodziejczyka, który pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego, dlatego projekt uchwały o wyborze nowego wiceprzewodniczącego jest zasadny.

 

Rada Miejska w obecności 19 radnych, 2 głosami za, 2 wstrzymującymi i 15 przeciw przegłosowała, aby projekt uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni nie wszedł do porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni. Rada Miejska przyjęła porządek obrad bez proponowanych zmian (załącznik nr 1).

 

Pkt 3

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że ze względu na złe warunki atmosferyczne na drogach zarówno powiatowych, jak i gminnych pojawia się coraz więcej dziur, co ma swoje odzwierciedlenie w pismach i e-mailach kierowanych do Gminy czy do Wiadomości Wrzesińskich. Na ulicy Witkowskiej przez długi czas stały zatoki informujące o dziurawej nawierzchni. Zapytał czy można by było stworzyć ogólnodostępną mapę informującą mieszkańców, która z dróg jest gminna, a która powiatowa? Zapytał, czy tak jak w przypadku ulicy Witkowskiej, która jest drogą powiatową i na której przez długi czas stały pachołki, Gmina może wystosować monity do Starostwa, bo taki stan, gdzie na drodze stoi kilka zatok zagraża bezpiecznemu poruszaniu się pojazdów?

 

Radny Robert Smodlibowski zapytał, czy w związku z poszerzaniem strefy płatnego parkowania nie można by było pomyśleć o rozciągnięciu jej jeszcze na ulicę Jana Pawła II? Powiedział, że mieszkańcy tej ulicy nie mają gdzie parkować swoich pojazdów. Powiedział, że kwestia przejście dla pieszych na ulicy między Ratuszem a bankiem Credit Agricole była już przedstawiana. Poprosił, aby Gmina jeszcze raz zastanowiła się nad tym zagadnieniem. Powiedział, że usprawni to ruch, ale będzie również na plus dla mieszkańców. Zapytał, jaki zamysł miało postawienie na drodze rowerowej dwóch słupków przy Szpitalu Powiatowym? Powiedział, że zgłosiła się do niego dziewczyna, która przez te słupki uległa upadkowi.

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że może warto by było się zastanowić nad tym, aby Gmina mogła przejąć drogi powiatowe. Zapytał, czy Gmina może przyjąć odpowiedzialność zarządzania drogami powiatowymi wraz ze środkami na to przeznaczonymi?

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, na kiedy planowana jest kontynuacja budowy świetlicy w Gozdowie? Zapytał dlaczego plac zabaw w Gozdowie nie został ogrodzony i kiedy będzie ogrodzony? Wnioskował o informacje na temat dróg wydzielonych w uchwalonych w planach zagospodarowania, na które środki znajdują się w budżecie na 2013 rok. Zapytał ile wpłynęło wniosków o wydzielenie dróg? Na jaką wartość? Na ile wyceniono m²? Zapytał, czy zakończono już renowację mebli, które kiedyś znajdowały się w sali sesyjnej ratusza? Kiedy ewentualnie one powrócą na salę?

 

Radny Janusz Czyż zapytał, jak wygląda sytuacja finansowa Gminy Września odnośnie zimowego utrzymania dróg? Jaki jest plan, a na jakim poziome są wydatki?

 

 

Pkt 4

 

a)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/251/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Przysiudy następnego kandydata z listy wyborczej. (załącznik nr 2)

 

Zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym radny Radosław Garbarek złożył ślubowanie.

 

Radny Radosław Garbarek złożył podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 20 radnych.

 

b)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/252/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Marka Kołodziejczyka następnego kandydata z listy wyborczej. (załącznik nr 3)

 

Zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym radna Teresa Piskorż złożyła ślubowanie.

 

Radna Teresa Piskorż złożyła podpis na liście obecności. Od tego momentu zgodnie z listą obecności (załącznik nr 4) w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 21 radnych.

 

c)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/253/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni. (załącznik nr 5)

 

d)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 1 wstrzymującym oraz 0 przeciw podjęła uchwałę nr XX/254/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni. (załącznik nr 6)

 

e)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/255/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni. (załącznik nr 7)

 

f)

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że kwestia ta omawiana była na komisjach. Wszystkie komisje opiniując projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznały ją za bezzasadną.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/256/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną. (załącznik nr 8)

 

g)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/257/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wincentego Kadłubka. (załącznik nr 9)

 

h)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/258/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kaczanowie. (załącznik nr 10)

 

i)

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że na komisji zgłaszał, że załącznik mapowy do projektu zawiera błąd. Nie ma na nim wydzielonej ścieżki.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że ta ścieżka istnieje, jednak nie jest widoczna na załączniku mapowym i nie obejmuje nieruchomości wystawionych na sprzedaż.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/259/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Węgierkach. (załącznik nr 11)

 

j)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/260/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej. (załącznik nr 12)

k)

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał czy regulamin dotyczący utrzymania czystości zostanie dodatkowo ogłoszony? Powiedział, że jest to kwestia bardzo ważna w związku ze zmianami w ustawie po 1 lipca 2013 roku. Czy Gmina będzie na przykład za pomocą ulotek informowała mieszkańców o najistotniejszych zmianach? Zapytał, jak będzie wyglądała promocja związana z nowymi wytycznymi?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zgodnie z ustawą przewidziana jest akcja informacyjna. Jednak taka akcja będzie miała sens w momencie kiedy Gmina będzie miała sprecyzowane wszystkie kwestie związane z odpadami komunalnymi. Na tę chwilę jeszcze nie jest to ustalone, na przykład Gmina nie informuje o stawce ponieważ nie jest jeszcze znana. Będzie ona ustalona po przeprowadzeniu przetargu. Ogólna akcja promocyjna jest przewidziana. Informacje o zmianach zostaną zamieszczone między innymi w Wieściach z Ratusza. Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa i inne wspólnoty mieszkaniowe również zostaną szczegółowo poinformowane. Przewidziana jest również duża akcja promocyjna związana z przekazywaniem ulotek mieszkańcom domów jednorodzinnych przy okazji wypowiadania umów z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych. Ulotka będzie zawierała podstawowe informacje dotyczące na przykład zasad selektywnej zbiórki śmieci.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 1 wstrzymującym oraz 0 przeciw podjęła uchwałę nr XX/261/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 13)

 

 

 

l)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 1 wstrzymującym oraz 0 przeciw podjęła uchwałę nr XX/262/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (załącznik nr 14)

 

ł)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 1 wstrzymującym oraz 0 przeciw podjęła uchwałę nr XX/263/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. (załącznik nr 15)

 

m)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/264/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu. 9 (załącznik nr 16)

 

n)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/265/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”. (załącznik nr 17)

 

o)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/266/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 – 2020. (załącznik nr 18)

 

 

p)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/266/2013 z 22 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok. (załącznik nr 19)

 

Pkt. 5

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku. (załącznik nr 20)

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, co by się stało gdyby Rada Miejska nie przyjęła sprawozdania?

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że Rada Miejska nie ma mocy sprawczej, to znaczy nie podejmuje uchwały o przyjęcie sprawozdania. Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni sprawozdanie merytoryczne przekazuje Radzie Miejskiej w postaci informacji z działalności tejże placówki.

 

Pkt 6

Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni

 • W związku z wygaśnięciem mandatu radnych do Biura Rady Miejskiej wpłynęła informacja z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie dotycząca wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 1, 2 i 3 dla wyboru Rady Miejskiej we Wrześni; (załącznik nr 21)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek Prokuratora Rejonowego we Wrześni o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Przysiudy; (załącznik nr 22)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło Doręczenie Odpisu Postanowienia w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego uchwały Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września; (załącznik nr 23)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/232/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2102 r., w sprawie budżetu Miasta i gminy Września na 2103 rok; (załącznik nr 24)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła informacja dotycząca przekazania według właściwości uchwał; (załącznik nr 25)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej informujące, że pan Artur Mokracki został skreślony z listy ławników Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej w związku z zrzeczeniem się mandatu ławnika; (załącznik nr 26)

 

Salę obrad opuścił radny Janusz Czyż. Od tego momentu w posiedzeniu XX Sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 20 radnych.

 

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Pana Burmistrza Tomasza Kałużnego kierowane do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, w którym stwierdza, że taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zostały opracowane zgodnie z przepisami ustaw oraz uznaje celowość ponoszonych kosztów; (załącznik nr 27)

 

Na salę obrad wszedł radny Janusz Czyż. Od tego momentu w posiedzeniu XX Sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 21 radnych.

 

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; (załącznik nr 28)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź z ANR-u w sprawie zapytania złożonego przez mieszkańca wsi Biechowo podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi w dniu 7 lutego 2013 r dotyczącego dzierżawy gruntów nieistniejącej już spółki „Biegrol” w Biechowie, gmina Miłosław; (załącznik nr 29)

 • Do Biura Rady Miejskiej drogą e-mail-ową wpłynęło pismo Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego- Lecha Janickiego, starosty Ostrzeszowskiego ws. Podejmowania uchwał/stanowisk popierających obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i kierowania ich do Kancelarii Sejmu i Prezydenta RP oraz Uchwała Rady Powiatu w Nidzicy i Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego ww sprawie; (załącznik nr 30)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło zapytanie zastępcy redaktora naczelnego WW, czy radny Maciej Baranowski, który jest członkiem zarządu stowarzyszenia „Twórcza Września” i radny Robert Smodlibowski, który jest członkiem Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego nie złamali przepisu art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym?; Do Biura Rady wpłynęło odpowiedź Towarzystwa Tenisowego dotycząca informacji o charakterze działalności stowarzyszenia. (załącznik nr 31)

 • Do Biura Rady wypłynęło pismo radnego Bolesława Święciochowskiego dotyczące wyjaśnień w sprawie prowadzenia przez radnego stowarzyszenia Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne; (załącznik nr 32)

  Przewodnicząca rady Miejskiej, Bożena Nowacka powiedziała, że 1 lutego 2013 roku Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące wygaśnięcia mandatów trzech radnych. Jeden z radnych się odwołał. Obyło się postępowanie przed Sądem Administracyjnym. Na ten moment sąd stwierdził, że uchwała Rady Miejskiej w sprawie wygaśnięcia mandatu pana Stanisława Dominiczaka została podjęta zgodnie z prawem. Oczywiście ścieżka odwoławcza w tej sprawie jest w dalszym ciągu otwarta. Natomiast pan Przysiuda złożył pisemną rezygnację, a pan Marek Kołodziejczyk nie odwołał się. Pojawiły się kolejne zapytania dotyczące innych radnych. Mianowicie radnego Smodlibowskiego, Baranowskiego i Święciochowskiego. Oczywiście obowiązkiem Rady jest sprawdzenie czy nie doszło do złamania ustawy. W przypadku wszystkich radnych zapytania związane są z działalnością społeczną w różnych stowarzyszeniach. Każdy przypadek musi zostać przeanalizowany, a najważniejsza jest opina radcy prawnego. W przypadku dwóch radnych opinia została wydana na korzyć radnych. W przypadku radnego Macieja Baranowskiego przewodnicząca oczekuje na pismo z wyjaśnieniami od prezesa stowarzyszenia, które powinno potwierdzić, że naruszenia art. 24f nie było.

 • Do Biura Rady wpłynęła odpowiedź Spółdzielni Samopomoc Chłopska w sprawie ilości zebrań Zarządu Spółdzielni w jakich uczestniczył radny Stanisław Dominiczak będąc członkiem zarządu tejże spółdzielni. Pismo to wpłynęło w związku z uzyskaniem informacji dodatkowych, o które podczas rozprawy prosił Wojewódzki Sąd Administracyjny; (załącznik nr 33)

 • Dnia 11 kwietnia 2013 roku o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych – do dnia 5 kwietnia proszę o potwierdzenie w biurze rady obecności w szkoleniu;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.

 

Pkt 7

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

 • Informacje o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej.

   

  Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że przetarg na wywóz śmieci rozstrzygnie się 26 kwietnia 2013 roku. Powiedział również, że zgodnie z planami zastępca burmistrza, Artur Mokracki ostro zabrał się za sprawy oświatowe. Powiedział, że w najbliższym czasie radni będą mogli zapoznać się z nowymi pomysłami usprawniającymi oświatę na terenie Gminy Września.

 

Pkt 8

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że dobrym pomysłem będzie sporządzenie mapy, która zawierać będzie drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe czy gminne na terenie Gminy Września. Dla mieszkańców będzie to również korzystne ponieważ ułatwi składnie pism dotyczących poszczególnych dróg przynależnych do odpowiednich organów. Jeżeli chodzi o monity do Starostwa Gmina Września informuje, monituje sprawy związane z usterkami na drogach powiatowych. W ostatnim czasie takich monitów można naliczyć kilkadziesiąt.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że warto było by pomyśleć o Apelu Rady Miejskiej do Rady Powiatu dotyczącego złego stanu dróg powiatowych i ewentualnego polepszenia ich infrastruktury.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Roberta Smodlibowskiego powiedział, że nie tak dawno Rada Miejska podjęła uchwałę o poszerzenie strefy płatnego parkowania o ulicę Warszawską i Harcerską. Wraz z podjęciem tej uchwały negowano na forach internetowych tę decyzję, jednak fora nie są miarodajne. Ostatnim powodem dla którego tworzona jest strefa jest pozyskiwanie środków pieniężnych. Chodziło o to, aby każdy mógł zaparkować w mieście bez względu na porę dnia. Jeżeli chodzi o poszerzenie strefy o ulicę Jana Pawła II przed podjęciem uchwały gmina zastanawiała się nad tą ulicą, jednak mieszkańcy tejże ulicy nie wykazywali takich chęci. Strefa płatnego parkowania musi stanowić jakąś całość, czyli ulice które wchodzą do strefy muszą przylegać do tych, na których ta strefa już istnieje. Na niektórych ulicach bezzasadnym jest robienie strefy, na przykład na ulicy Miłosławskiej, gdzie jest około 5 miejsc parkingowych. Gmina musiałaby postawić tam parkometr, co było by kompletnie bez sensu. Wpłynął również do Gminy Września wniosek o poszerzenie strefy płatnego parkowania o ulicę Kaliską, a mianowicie o parking naprzeciw Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Był on również rozpatrywany, jednak jest to zbyt duża odległość o głównej strefy, a także od punktu obsługi tejże strefy.

 

Radny Robert Smodlibowski powiedział, ze prawdą jest, że początkowo mieszkańcy nie chcieli utworzenia strefy płatnego parkowania na ulicy Jana Pawła II, jednak kiedy mieszkańcy ulic, gdzie teraz strefa powstała zaczęli na ulicy Jana Pawła II parkować swoje pojazdy zmienili zdanie.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie dotyczące przejścia dla pieszych na wysokości ratusza i banku Credit Agricole powiedział, że ta kwestia była już wcześniej poruszana. Świadomie planując budowę ronda nie zakładano przejścia dla pieszych w tym miejscu. Może warto byłoby się zastanowić nad tą kwestią, ponieważ mieszkańcy łamią przepisy przechodząc w niedozwolonych miejscach. Jednak kolejne przejście w tym miejscu, a są już obok ronda dwa, znaczenie spowolni ruch w tym obrębie. Oprócz tego tworząc to przejście gmina musiałaby zlikwidować trzy miejsca parkingowe.

 

Odpowiadając na pytanie dotyczące słupków na ścieżce rowerowej znajdujących się przy Szpitalu Powiatowym powiedział, że słupki te zostały umieszczone z zamiarem, aby kierowcy nie opuszczali parkingu przy szpitalu nie płacąc za postój.

 

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego powiedział, że Gmina Września nie tylko przejęłaby dziurawe drogi, ale również koszty z tymi drogami związane, co byłoby niekorzystne i zwiększyłoby dziurę budżetową. Powiedział, że byłoby to bardzo złe działanie dla Gminy.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka dotyczące dalszego remontu świetlicy w Gozdowie powiedział, że Gmina Września w najbliższy poniedziałek składa dokumenty w ramach projektu PROW na remont elewacji.

Odpowiadając na pytanie dotyczące ogrodzenia placu zabaw w Gozdowie powiedział, że nie ma obowiązku ogradzania jakichkolwiek placów zabaw. Po drugie nie wszystkie place zabaw, które istnieją na terenie gminy są ogrodzone. Nie są ogrodzone place na przykład w Goniczkach, Wódkach, w Obłaczkowie, a także na terenie miasta. Gmina przeznaczając środki na ogrodzenie kieruje się zdrowym rozsądkiem. Jest to realizowane w miarę posiadania środków. W pierwszej kolejności w tych miejscach, gdzie wiąże się to z bezpośrednim niebezpieczeństwem, na przykład gdzie droga, na której poruszają się pojazdy przylega bezpośrednio do danego placu.

Odpowiadając na pytanie dotyczące przejęcia dróg przez Gminę Września powiedział, że w ramach planów zagospodarowania przestrzennego należy je nabywać. Jest to problem ogólnopolski. Prawo zagospodarowania, a wraz z nim wartość wykupu dróg znacznie przewyższa budżety gminne. Ilość dróg zamieszczona na tych planach w całej Polsce jest zbyt duża, gdyż musiałoby w kraju mieszkać około 300 mln mieszkańców. Niestety obowiązek wykupu dróg istnieje i należy to robić. W tym roku złożonych jest 6 wniosków na wykup. Jest jeszcze ponad 100 z roku poprzedniego, które nie zostały jeszcze zrealizowane. W każdym przypadku wartość takiej nieruchomości przejmowanej pod drogę jest inna. W każdym przypadku wycenia ją rzeczoznawca. Szacuje się, że Gmina Września w tym roku na ten cel wyda około 2 mln zł.

Odpowiadając na pytanie dotyczące renowacji mebli powiedział, że część z nich, a mianowicie krzesła znajdują się w sali sesyjnej i w Muzeum Regionalnym, natomiast stoły przechowywane są w budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni, nie nadają się do dalszego użytku.

 

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Janusza Czyża powiedział, że przedłużająca się zima ma negatywny efekt na budżet gminy związany z zimowym utrzymaniem dróg. Do dziś Gmina Września za odśnieżanie dróg wydała 1.100.000.00 zł, natomiast w budżecie na 2013 rok przewidywano środki w kwocie 930.000.00 zł. W tej sytuacji trzeba będzie przesunąć środki przeznaczone na remont i naprawę dróg, aby mieć dodatkowe środki na zimowe utrzymanie dróg.

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że na jednym ze spotkań pracownik Gminy Września obiecał, że inwestycja związana z ogrodzenie placu zabaw w najbliższym czasie zostanie dokonana.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w miarę posiadania środków gmina podejmie działania w tym kierunku, jednak nie może podać dokładnej daty realizacji tejże inwestycji.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy odnowione meble były objęte ochroną konserwatora zabytków?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie wie nic na ten temat.

 

Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka o godz. 17.00 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.