BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461585
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Protokół

nr XIX/2013

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 1 lutego 2013 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

 

 

XIX sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 

Pkt. 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Marek Kołodziejczyk.

 

 

Do protokołu z sesji nr XVII radny, Stanisław Dominiczak złożył pisemną uwagę z prośbą o włączenie jej do protokołu.

Protokół z sesji nr XVIII zostały przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

 

Pkt. 2 i 3

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek radnego, Stanisława Dominiczaka dotyczący objęcia tajnością części obrad w sprawie wygaszenia mandatów radnych, w którym radny powołał się na § 9 ust. 2 Statutu Gminy Września - Regulamin Rady Miejskiej we Wrześni. Jednak zmienił się regulamin, jest nowy Statut i punkt ten został wycofany, w związku z tym nie ma punktu, który zezwalał na prowadzenie części obrad bez obecności publiczności, a nowy Statut takiego zapisu nie zawiera. Przepisy wyraźnie wskazują, w których momentach może się odbyć tajne głosowanie, a wręcz odwrotnie mówi się o tym, że działanie organów kolegialnych, wybranych przez społeczeństwo powinno być absolutnie dostępne dla mieszkańców, bo jest to też forma uczestniczenia w tym, o czym Rada stanowi. Pan radny otrzymał pismo, że nie jest możliwe utajnienie części obrad, żaden przepis na takie działanie przewodniczącemu Rady nie pozwala (załącznik nr 3).

Zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos?

 

 

Pkt. 4

a)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że w grudniu 2012 roku na sesji nadzwyczajnej proponowała wprowadzenie projektów uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu trzech radnych do porządku obrad, jednak Rada nie poparła wniosku, w związku z tym zostały zawarte w dzisiejszym porządku obrad, w trybie zwyczajnym. Kwestia była omawiana wcześniej, radni mieli czas, aby zapoznać się z materiałami. Przypomniała, że Ordynacja Wyborcza mówi, o tym, że jeśli zajdą przesłanki określone w ustawach mówiących, że jeżeli zachodzi okoliczność, w której należy stwierdzić wygaśnięcie mandatu, czyli zaistnienie pewnych stanów faktycznych powoduje z mocy prawa taką właśnie sytuację, że mandat radnego, który złamał zapisy ustawy bez względu na to, czy było to działanie świadomie, czy nieświadome, to nie ma to znaczenia, bo ustawa tego nie różnicuje. Radni nie mogą wartościować, ani różnicować i oceniać, czy jest to zasadne, czy jest to wystarczająca szkodliwość, czy jakby kategoryzować tego działania. Rada ma obowiązek stwierdzić wygaśnięcie mandatu, jeśli zajdą okoliczności, które to poprzedzają. Przypomniała, że na poprzedniej sesji mówiła, że są dokumenty, które potwierdzają stan faktyczny naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Poprosiła także pana burmistrza o przedstawienie opinii radcy prawnego i pani radca prawny stwierdziła, że zachodzą przesłanki, które wypełniają zapisy Art. 24 f ust. 1, wobec czego mandat wygasa z mocy prawa. Pani radca prawny jest obecna, więc jeśli będą wątpliwości radni mogą je wyjaśnić. Dodała, że mimo, iż jest to przykry obowiązek to radni muszą podjąć uchwałę, bo mimo, iż w zasadzie przepis mówi w którym momencie mandat wygasł, to jednak bez względu na to Rada musi ten stan stwierdzić, chociażby po to, żeby rozpoczęły się procedury powołania kolejnego radnego, itd.

Powiedziała, że w porządku obrad pierwszy projekt uchwały dotyczy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Przysiudy. Przesłanką wywołania uchwały były zdarzenia o których wcześniej była mowa i których dokumentacja została dołączona do projektu uchwały. Pan radny uznał kwestię, nie jest to decydujące ale istotne, mianowicie pan Waldemar Przysiuda złożył rezygnację z mandatu (załącznik nr 4). Rada będzie analizować trzy sytuacje dotyczące wygaśnięcia mandatu i zgodnie z zapisami ustawy każdy z państwa radnych ma możliwość złożyć wyjaśnienia, a przewodnicząca ma obowiązek zapytać, czy radny chce zabrać głos. Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka zapytała Walemara Przysiudę, czy chce zabrać głos?

 

Radny Waldemar Przysiuda podziękował za współpracę panu burmistrzowi Miasta i Gminy Września, pani Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, panu Przewodniczącemu Komisji Edukacji, oraz wszystkim radnym i osobom z którymi współpracował. Dodał, że jego zamiary i intencje były czyste.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że jest to trudne, ale zaszły okoliczności, które spowodowały wywołanie tej uchwały.

 

Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że w związku z tym, że radny złożył rezygnację należy zmienić zapis w podstawie prawnej, wobec czego poprosiła o zmianę w projekcie uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zapytała, czy złożenie rezygnacji z mandatu radnego powinno skutkować zmianą podstawy prawnej skoro radny złamał przepis art. 24 f ust. 1?

 

Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że jeżeli jest pisemne zrzeczenie się mandatu to należy to uszanować. Dodała, że jest to tylko formalność, ponieważ powinna być inna podstawa prawna, wobec tego należy to skorygować.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o doprecyzowanie zmiany.

 

Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że w podstawie prawnej zamiast zapisu: „art. 190 ust. 1 pkt. 2a, ust. 2” powinno być powinno: „art. 190 ust. 1 pkt. 2, ust. 2”.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że prosi o wykreślenie „pkt. 2a” i wpisanie „pkt. 2”. Dodała, że zarówno treść uchwały jak i uzasadnienia ulegnie zmianie.

 

Radny Robert Smodlibowski zapytał, czy radny może brać udział w głosowaniu w swojej sprawie?

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że radny nie może głosować we własnej sprawie.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że w związku z zaistniałą sytuacją radni nie mogą głosować nad czymś czego nie ma i poprosił o przygotowanie poprawnego projektu uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o przygotowanie nowego projektu uchwały uwzględniającego zmianę podstawy prawnej i zmiany treści uchwały i uzasadnienia w związku ze złożonym wnioskiem radnego Waldemara Przysiudy dotyczącego rezygnacji z mandatu radnego. Ogłosiła 5 min przerwę.

 

Po przerwie

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym, 16 głosami „za”,przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XIX/237/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Przysiudy (załącznik nr 5).

 

 

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym, 15 głosami „za”,przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XIX/238/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Kołodziejczyka (załącznik nr 6).

 

 

c)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka zapytała, czy Radny Stanisław Dominiczak chce złożyć wyjaśnienie?

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że podaje się, że wywołanie uchwały nastąpiło wskutek naruszenia Art 24 f ustawy o samorządzie gminnym, jednak w żadnym punkcie nie naruszył ustawy. Mimo to, że jest dołączony wypis z KRS-u i umowa najmu, to jednak jak można przeczytać w vademecum radnego, gdzie jest spis rożnych aktów prawnych, gdzie wyraźnie się mówi o tym, że działania radnego nie polegają na rządzeniu działalnością gospodarczą, w której jest wykorzystywanie mienia. W zarządzeniu, w rozumieniu ustawy jest to możliwość podejmowania istotnych, wiążących decyzji. Mówi się także, że zakaz jest naruszony jedynie przez faktyczne wykonywanie działalności. Odnosząc się do tego, czy faktycznie uczestniczy w Zarządzie Gminnej Spółdzielni powiedział, że nie uczestniczy. Czy ma jakąś bazę prokurencką, powiedział, że nie ma. Czy może w jakikolwiek sposób podejmować zobowiązania w imieniu spółdzielni lub ją reprezentować, powiedział, że nie może dlatego, że nie ma odpowiednich umocowań prawnych. W lipcu 2012 roku na posiedzeniu Rada Nadzorcza przyjęła wniosek nowo wybranego prezesa zarządu, w którym wnioskował o to aby objął funkcję członka zarządu na co się zgodził, w związku z czym wywołano procedurę. Po pierwsze między innymi wniosek Rady Nadzorczej do KRS-u, gdzie musiano sprawdzić, czy może dokonać jego wpisu jako członka Rady Nadzorczej. Gdyby w tym momencie był pracownikiem spółdzielni i zawiadywał jakąkolwiek częścią jej majątku to niejako procedura pełnego objęcia funkcji członka zarządu byłaby zakończona i zatwierdzona wpisem do KRS-u. Natomiast w tym przypadku tak się nie stało. Rada Nadzorcza zadecydowała, że najpierw będzie dokonany wpis do KRS-u, a następnie zostaną dokonane odpowiednie umocowania prawne, czyli w jakim zakresie ewentualnie będzie wypełniał tę funkcję. Powiedział, ze zgodził się na przyjęcie funkcji dlatego, że członkiem Gminnej Spółdzielni jest ok 30 lat. Pełnił w niej też zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej i za obecnej kadencji, gdzie przewodniczącym jest radny Jan Drewniak zastępuje go. Wracając do tego dlaczego się zgodził powiedział, że dlatego, że miał pełną świadomość, że Gminna Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w sklepie w Psarach Polskich, ale jak wyglądały te umowy od początku, czyli umowa na lokal w Psarach Polskich zawarta była z Radą Sołecką. Rada Sołecka nie przedstawiała żadnych umocowań prawnych, z których by wynikało, że reprezentuje Gminę. Zmieniło się to dopiero 18 czy 28 sierpnia, a więc po podjęciu przez niego decyzji, o czym nie wiedział i był przekonany, że nie łamie w żadnym przypadku zapisów Art. 24 f. Po reakcji dziennikarzy powziął taką wiadomość, w związku z tym wysłał zapytanie do zarządu, czy Gminna Spółdzielnia korzysta z majątku Gminy? W odpowiedzi uzyskał informację, że tak i, że umowa podpisana została przez prawnie umocowany zarząd, tj. przez pana prezesa i panią z-cę prezesa. Następnie jeszcze tego samego dnia, w związku z taką odpowiedzią złożył oświadczenie woli: „Oświadczam, że przyjęcie przeze mnie funkcji w zarządzie spółdzielni obarczone jest błędem w oświadczeniu woli. Nigdy nie było i nie jest moją wolą działanie wbrew zapisom ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a zwłaszcza w sprzeczności z art. 24 f tejże ustawy. Jednocześnie uchylam się od skutków prawnych błędnego oświadczenia woli.”

Zachodzą wszelkie przesłanki, że świadczenie woli zawiera błąd istotny, gdyż na moment podjęcia zgody na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie było żadnych przeszkód żeby mógł łączyć te funkcje. Jak wynika z umowy, którą dołączono do projektu uchwały przeszkoda pojawiła się później. Dodał, że w chwili obecnej nie ma praw do podpisywania jakichkolwiek dokumentów i ich nie podpisuje. Nie zapoznaje się z żadnymi umowami i z żadnymi dokumentami, które Spółdzielnia podpisuje czy opracowuje. Dlatego też uważa, że należy wrócić do punktu, w którym mówi się o tym, czy rzeczywiście ktoś zarządza? Jeżeli ma sobie odpowiedzieć na pytanie i państwu radnym, czy zarządza w jakiejkolwiek, najmniejszej części majątkiem to nie nie zarządza. Powiedział, że rzecz pozostawia państwu radnym do rozstrzygnięcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła panią Magdalenę Podsiadłowską - Pawlak, radcę Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, by odniosła się do poruszonej kwestii.

 

Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni odnośnie kwestii powoływania się na błąd istotny i złożenie oświadczenia woli o uchyleniu się od skutków tegoż oświadczenia powiedziała, że jest inaczej niż radny myśli. Można uchylić się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, który wywołała druga strona tego oświadczenia, jednak tutaj nie ma takiej sytuacji. Pan składał oświadczenie (jeśli w ogóle można ująć, że jest to oświadczenie cywilne) o przyjęciu stanowiska wobec organu spółdzielni. Nie może się Pan uchylić od skutków oświadczenia woli w stosunku do funkcji radnego. Ta, nazwijmy to instytucja nie ma tutaj w ogóle zastosowania. Jeśli chodzi o wszelkie naruszenia, czy nienaruszenia przez pana radnego przepisów ustawy to ewidentnie ono jest. Pan radny powołał się na vademecum radnego, które otrzymał jednak ona nie może się wypowiadać na jego temat, bo nie zna treści tego poradnika, natomiast przytoczyła wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który mówi, że wszyscy członkowie zarządu są osobami zarządzającymi działalnością gospodarczą w rozumieniu Art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Oznacza to, że radny pełniący funkcje wiceprezesa i członka zarządu jest osobą zarządzającą działalnością. Czyli jeżeli ktoś jest tytularnym, nominalnym, wpisanym do KRS-u członkiem zarządu sąd uznaje, że jest to prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie taką działalnością w imieniu osoby prawnej. Dodała, że orzecznictwo jest rygorystyczne, a wykorzystywanie mienia jest też ujmowane bardzo szeroko. Co do nieświadomości powiedziała, że rozumie, że radny mógł nie znać wszystkich niuansów, jednak mówienie, że nie wiedział pan, że mienie, które wynajmowała, czy wydzierżawiała Rada Sołecka, Gminnej Spółdzielni, które jest mieniem komunalnym nie powinno mieć miejsca. Rada Sołecka jako organ sołectwa, czyli sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy i nie ma takiej możliwości, żeby mienie sołeckie nie było mieniem gminnym. Nie można tłumaczyć, że była to umowa zawarta z Radą Sołecką wobec tego pan nie mógł mieć świadomości, że jest to mienie gminne. Każdy radny powinien wiedzieć, że jednostka pomocnicza Gminy działa jako reprezentant mienia gminnego. Czyli każde sołectwo dysponuje częścią mienia gminnego, który jest mu przyznany. Jest to oczywiście mienie gminne. Dodała, że rozumie, że każdy ma prawo twierdzić, że nie doszło do naruszenia przepisów, natomiast jest to absolutnie nieprzekonujące co pan mówi, ponieważ ani nie nastąpiło żadne uchylenie się od skutków w oświadczeniu woli, ani nie powinien się pan uchylać od skutków w oświadczeniu woli wobec Gminy. Dodała, że wystarczy krótkotrwałe, jednorazowe naruszenie ustawy, czyli jeżeli, np. ktoś przez pół dnia, czy nawet parę godzin, będąc radnym jako przedsiębiorca, wykorzystuje mienie należące do Gminy narusza zakaz. Powtórzyła, że orzecznictwo jest rygorystyczne i nie można przyjąć takiego tłumaczenia, że było to mienie sołeckie, a więc nie gminne, że ktoś się wycofał, uchylił się od skutków oświadczenia woli, bo to jest po prosu nieskuteczne. Powiedziała, że w żadnym wymiarze nie może podzielić argumentów radnego.

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że szkoda, że pani Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni nie zapoznała się z vademecum radnego, ponieważ uważa, że osoby, które je opracowały są prawnikami, więc nie będzie się z panią radcą prawnym wdawał w spór prawny. Dodał, że na szczęście pani decyzja nie jest wiążąca i ostateczna, są też inne.

 

Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni odnośnie vademecum radnego powiedziała, że pracuje na przepisach prawnych, a nie na poradnikach dla radnych i pozostaje przy swoim stanowisku.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 2 niegłosujących, 14 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XIX/239/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Dominiczaka (załącznik nr 7).

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że w ciągu 7 dni od otrzymania uchwały radny może się odwołać. Następnie sąd ma 2 tygodnie na rozstrzygnięcie kwestii, zasadności odwołania, czy istoty i podjęcie decyzji.

 

Radny Stanisław Dominiczak poprosił o doprecyzowanie, co to znaczy doręczenie uchwały? Czy położenie na półce w biurze rady oznacza doręczenie? Czy może liczyć na prawdziwe doręczenie?

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że nie ma powodu by nieodpowiednio to zrobiono, ponieważ musi być dowód na to, że uchwała została panu skutecznie doręczona, więc na pewno będzie doręczone za potwierdzeniem odbioru. Powiedziała, że zostaną podjęte działania by zrobić to jak najszybciej, a mianowicie dzisiaj po zakończeniu obrad zaprasza do biura rady po odbiór uchwały tak, aby się pan nie niepokoił, że wystąpi przewlekłość działań. Dodała, że nie są to proste kwestie, niemniej jednak Radzie nie pozostawało nic innego jak podjąć uchwałę. Radni mogą się odwołać i nikt nie będzie zły gdyby się okazało, że interpretacja prawa się zmienia, aczkolwiek na ten moment według posiadanej wiedzy i opinii radcy prawnego taka sytuacja nie ma miejsca.

 

 

    d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/240/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku (załącznik nr 8).

 

 

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/241/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie: zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej w Goniczkach 32 gm. Września (załącznik nr 9).

 

 

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/242/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Jeziornej (załącznik nr 10).

 

 

g)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła, by w tytule projektu uchwały zamienić wyraz „lokami” na „lokalami”.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w związku z tym, że pojawiają się uwagi pana prokuratora co do uchwał z racji tego, że uchwała w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Września będzie podlegać publikacji w Dz. Urz., a szczegółowo określono zasady wynajmu, zapytał panią radcę prawnego, czy w związku z tym projekt uchwały był przygotowany na wzór innych obowiązujących uchwał? Dodał, że zastanawia się nad tym uszczegółowieniem żeby znów nie było problemów i nie trzeba było na następnej sesji zmieniać jakiejś regulacji.

 

Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że uchwała jest konsekwencją zaleceń organów kontroli, które wskazują, że dobrze by było gdyby były takie zasady.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy zasady są opracowane dla Gminy Września?

 

Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że są opracowywane na potrzeby Gminy Września. Każda gmina ma różne potrzeby. Gmina Września jest dość duża, więc muszą być sformułowane zasady, które z jednej strony będą precyzyjne, ale z drugiej strony dające pewne możliwości.

Poprosiła by w § 4 ust. 3 zamienić „§ 5” na „ust 5”.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że rozumie, że pan radny miał wątpliwości co do tego, czy należy doprecyzowywać pewne kwestie, jak np. działalność „non profit”.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że tak i zastanawia się, czy takie pojęcie, czy działalność „non profit” będzie znajdowała odzwierciedlenie w rzeczywistości i nie będzie to zbyt ryzykowne pojęcie z uwagi na zastrzeżenia pana prokuratora?

 

Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że raczej nie będzie ryzykowne, ale nie ma pewności czy ktoś tego nie zakwestionuje. Jednak są to zasady, nie ma żadnych reguł ustawowych według których nie można powiedzieć, że formułując taką zasadę, narusza się przepisy.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że rozumie intencje pana radnego aczkolwiek myśli, że dla radnych istotna jest kwestia organu nadzoru, bo najczęściej są to przepisy prawa miejscowego weryfikowane przez nadzór wojewody, w których pan prokurator znajduje zastrzeżenia.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/243/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie: zasad zarządu lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Września (załącznik nr 11).

h)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/244/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej (załącznik nr 12).

 

 

    i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/245/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września (załącznik nr 13).

 

 

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym, 18 głosami „za”,przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XIX/246/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/220/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r., poz. 488) (załącznik nr 14).

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zapytała panią radcę prawnego, czy Rada powinna wystosować wniosek do Wojewody żeby wnikliwiej analizowano uchwały. Nadzór merytoryczny wojewody stwierdza, że uchwały są zgodne z prawem, zawierają wszystkie wskaźniki i właściwie w sytuacji zastrzeżeń prokuratora najbardziej „nadszarpnięty” zostaje autorytet wojewody. Dodała, że sytuacja jest trochę dziwna i uciążliwa.

 

Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że nadzór wojewody nie jest szczelny, ponieważ jest tak dużo uchwał, że nie są w stanie wszystkiego dokładnie sprawdzać. Z kolei organ prokuratorski nie zawsze ma rację. Sądy mają rożne zdania na takie same stany faktyczne, zapadają różne wyroki, takie rzeczy się zdarzają, jednak nie znaczy to, że Gmina jest nieudolna, a prokurator ma zawsze racje. Z kolei prokurator często działa tak, że nie kwestionuje jakiegoś aktu, następnie dany akt prawny „obrasta orzecznictwem”, pojawia się orzecznictwo i prokurator ponownie analizuje uchwały, szczególnie z zakresu prawa miejscowego i stwierdza, że jest niezgodny z prawem, bo sąd tak powiedział itd. Tak to działa. To nie znaczy, że Gmina działa nieudolnie, po prostu krystalizuje się, ugruntowuje się pewna interpretacja i prokurator ma „pole do działania” ale nie zawsze ma rację.

 

 

k)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/247/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2013 (załącznik nr 15).

 

 

l)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym, 18 głosami „za”,przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XIX/248/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie: upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 16).

 

 

ł)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/249/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 17).

 

 

m)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok (załącznik nr 18).

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/250/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie:zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok wraz z autopoprawką (załącznik nr 19).

 

 

Pkt. 5

Przewodniczący Komisji Komonalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2012 (załącznik nr 20).

 

 

Pkt. 6

Przewodniczący Komisji Komonalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił plan pracy komisji na rok 2013 (załącznik nr 21).

 

 

Pkt. 7

Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni powiedziała, że do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wszczęcia postępowania w odniesieniu do uchwał Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. Nr XVI/213/2012 w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego z powodu naruszenia przepisów prawa, oraz Nr XVI/214/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 – 2035 z powodu naruszenia przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych, a także pisma dotyczące umorzenia tych postępowań (załącznik nr 22, 23, 24).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie oczywistych omyłek rachunkowych w uchwale Rady Miejskiej we Wrześni Nr XVII/231/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 – 2035 (załącznik nr 25).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wskazująca, że uchwała Nr XVII/232/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2013 została podjęta sprzecznie z art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (załącznik nr 26).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości planowanej kwoty długu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Miasta i Gminy Września oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania planowanego deficytu (załącznik nr 27 i 28).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące przekazania uchwał według właściwości (załącznik nr 29).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z informacją o zakresie przesyłania uchwał w jednym egzemplarzu zarówno do Zespołu Zamiejscowego w Koninie, jak i do siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu załącznik nr 30).

Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek Prokuratora Rejonowego we Wrześni w sprawie zmian do Uchwały nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 31). Pan prokurator uważa nadal, że uchwała jest niewłaściwa, w związku z czym poprosiła o stanowisko radcy prawnego, z którym się zgadza jednak poprosiła radnych by odnieśli się do zastrzeżeń wniesionych przez prokuratora i zajęli stanowisko w tej sprawie.

Radni, po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego, p Magdaleny Podsiadłowskiej- Pawlak (załącznik nr 32) zgodzili się z jej stanowiskiem, że proponowane przez prokuratora zmiany nie są konieczne.

Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek Prokuratora Rejonowego we Wrześni w sprawie zmian do Uchwały nr VII/220/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (załącznik nr 33).

Do Biura Rady pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz ze skargą Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2013 roku na Uchwałę Nr XVI/208/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/346/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września. Wojewoda wniósł o stwierdzenie jej nieważności, wydanie postępowania o wstrzymaniu wykonania uchwały oraz zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych (załącznik nr 34).

Do Biura Rady wpłynęło pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z informacją o rezygnacji z funkcji ławnika Pana Artura Mokrackiego (załącznik nr 35).

Do Biura Rady wpłynął raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2011 przekazany przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Poznaniu (załącznik nr 36).

Do Biura Rady wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dotyczący zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (załącznik nr 37).

Dodała, że do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyła osobiście lub wyznaczała zastępstwa.

 

 

Pkt. 8

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

  • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 38).

  • Burmistrz powiedział, że w dniu dzisiejszym funkcję z-cy burmistrza, którą do tej pory pełnił pan Waldemar Grześkowiak zaczął pełnić pan Artur Mokracki.

     

 

Pkt. 9 i 10

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka o godz. 17.20 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

Sporządziła

/-/Jolanta Cypryańska

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.