BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460743
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.

 

Protokół

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

z 7 maja 2013 r.

 

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 10.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rewizyjnej. (załącznik nr 1).

 

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Robert Stachowicz, kierownik wydziału inwestycyjnego;

Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

 

Pkt 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o przedstawienie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem ulica Koralowa i Szafirowa we Wrześni”.

 

Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych powiedział, że w oparciu o dokumentację projektową w czerwcu 2012 roku Gmina Września ogłosiła przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5 mln euro, ogłoszony w biuletynie zamówień publicznych na stronie Urzędu Zamówień, na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Termin na składanie ofert wynosił 17 dni. Przyjmowanie ofert rozpoczęło się 18 czerwca 2012 roku. Wpłynęło pięć ofert na realizację tego zadania. Na etapie badania ofert najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma SKANSKA na kwotę 754.188,56 zł brutto. W wyniku badania ofert zamawiający zwrócił się do firmy STRABAG o uzupełnienie dokumentacji, tj. o pełnomocnictwa osoby podpisującej ofertę. W pozostałych ofertach braków formalnych nie było. Gmina Września przystąpiła do sprawdzenia ofert w zakresie kosztorysu ofertowego. W wyniku korekt, jakie zamawiający dokonał w oparciu o art. 87, oferta firmy STRABAG w porównaniu do ceny, która została odczytana na sesji otwarcia ofert, wzrosła o 3 zł, ze względu na wcześniejsze złe przeliczenia rachunkowe. Zamawiający w dniu 21 czerwca 2012 roku rozstrzygnął postępowanie wyłaniając jako najkorzystniejszą ofertę firmy SKANSKA z Warszawy. Po zawiadomieniu wszystkich wykonawców o wyborze tej oferty Gmina Września zwróciła się do firmy SKANSKA o przedłożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Po dostarczeniu tejże dokumentacji w dniu 29 czerwca 2012 roku Burmistrz Miasta i Gminy Września zawarł umowę z firmą SKANSKA na realizację zadania. Informację o zawartej umowie Gmina Września przekazała, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do publikacji w biuletynie zamówień publicznych oraz zawiadomiono o tym fakcie prezesa Urzędu Zamówień. (załącznik nr 3)

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zadania inwestycyjnego pn „Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem ul. Koralowa i Szafirowa we Wrześni”.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, kto opracował dokumentację techniczną?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że dokumentacja techniczna opracowana została w 2011 roku. Stała się ona podstawą do rozpoczęcia wykonania zadania inwestycyjnego.

 

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 6 członków.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, jak długo trwały prace związane z wykonaniem zadania?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że prace trwały od sierpnia do końca października 2012 roku.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy realizacja wykonanego zadania była zgodna z przyjętymi założeniami.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że Gmina Września do realizacji przedstawiła zakres nieco inny niż w dokumentacji, bo on dotyczył budowy jedynie jezdni bez chodników, bez zjazdów i kanalizacji deszczowej. Wszystko zostało zawarte w mapie poglądowej (załącznik nr 4).

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, jak wyglądał odbiór robót?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że wykonawca zgłosił przed zakończeniem prac gotowość do odbioru. Następnie wyznaczano termin odbioru inwestycji, a następnie sporządzono protokół dotyczący odbioru inwestycji.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy w protokole z odbioru były jakieś uwagi dotyczące wykonania tejże inwestycji?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że wszystko było zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Do protokołu odbioru dostarczana jest kompletna dokumentacja powykonawcza. Najpierw badane są dokumenty, następnie czy materiały, które zostały użyte spełniają odpowiednie kryteria. Następnie odbywa się wizja w terenie. Jeżeli występują jakieś uwagi są poprawiane one na bieżąco przed odbiorem danej inwestycji.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w aneksie nr 2 w § 2 ust. 2 napisano, że termin zakończenia prac przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 października 2012 roku. Zostało to aneksowane w tym samym dniu, w którym zawarto umowę. W aneksie zapisano, że termin ukończenia robót ustala się na dzień 31 października 2012 roku. Zapytał, czy wykonawcy mieli do wykonania jeszcze coś poza zakresem robót określonych w umowie?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że jest to dość ważne. Zawsze jest problem z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Należy to zrobić wtedy, kiedy gotowa jest dokumentacja. Dokumentację powykonawczą wyjmuje się spoza terminu wykonania technicznego. Wykonawca do czasu przedłożenia dokumentacji i faktury musi udowodnić, że zrobiona została inwentaryzacja po wykonawczą. Początkowo kwota zadania wynosiła 754.188,56 zł, jednak po wykonaniu zadania zwiększyła się o około 3.000,00 zł.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, jak wygląda kwestia związana z inspektorem nadzoru budowlanego? Czy jest na umowie? Czy do każdej inwestycji jest inny?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że jest to inspektor branżowy.

 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją związaną z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa dróg gminnych wraz z odnowieniem ul. Koralowa i Szafirowa we Wrześni” oraz po odpowiedziach na dodatkowe pytania członków stwierdza, że realizacja zadania została wykonana prawidłowo.

 

Radny Waldemar Bratkowiak zapytał, jak wygląda kontrola nad pracami w pasie drogowym? Na przykład, kiedy wodociągi zakładają sieć czy energetyka przewody? Czy jest jakaś kontrola stanu po robotach przez Urząd Miasta i Gminy? Powiedział, że te firmy występują do Gminy Września o wejście w pas drogowy. Po robotach przeprowadzanych w pasie drogi nie są doprowadzane do takiego stanu, jak wyglądały przed pracami. Skutkuje to pozalewanymi osiedlami, dziurami w drogach. Od miesiąca PWiK walczy z zalaniem na osiedlu w rejonie ulicy Chabrowej i Rumiankowej w Kacznowie bez większego rezultatu. Okazało się, że w październiku wodociągi przerwały rury.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że sprawy melioracyjne dotyczą sieci melioracyjnych, za które odpowiadają Spółki Wodne. Natomiast w Gminie zapisuje się przy pozwoleniu, że należy odbudować sieć. Plany melioracyjne są bardzo stare.

 

Radny Waldemar Bratkowiak powiedział, że niektóre inwestycje na wsi są wykonane w sposób prawidłowy, np. inwestycja związana z wiatrakami.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że w pasie drogowym występują różne urządzenia, za które odpowiadają odpowiednie instytucje. Jeżeli chodzi o sieci melioracyjne, Gmina Września za nie nie odpowiada. Gmina nie może sprawować nadzoru nad tym, czy na przykład sieć gazowa czy energetyczna została dobrze zabezpieczona. Osoba wykonująca roboty w pasie drogowym musi mieć pozwolenie na roboty nie tylko od Gminy Września, ale również od innych instytucji, w zależności od tego, co w tym pasie się znajduje.

 

Pkt 4

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że należy zastanowić się nad tematami na następne posiedzenia Komisji Rewizyjnej w zakresie wydania opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2012 rok.

 

Komisja ustaliła następujące zagadnienie i terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej:

  • Analiza i ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2012 r. z informacją Skarbnika Miasta i Gminy Września na temat zastrzeżeń zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2012 ( 14.05.2013);

  • Kontrola dochodów z tytułu podatku rolnego w 2012 roku (21.05.2013);

  • Wydatki Gminy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Miasta i Gminy Września (28.05.2013).

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 11.10 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/radny Bolesław Święciochowski

radny

/-/Stanisław Dominiczak

radny

/-/Szymon Paciorkowski

radny

/-/Maciej Szelągiewicz

radny

/-/Ryszard Szwajca

radny

/-/Waldemar Bartkowiak

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.