BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292544
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni

ul. Szkolna 1, 62-300 Września

tel. / fax. (61) 4360-164

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej

Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2013 roku

 

CPV: 15.10.00.00-9, 15.13.00.00-8, 15.11.00.00-2

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia (dostawy): do 31 grudnia 2013 roku.

Uprawnionymi osobami do kontaktów z Wykonawcami są: Zbigniew Dzierżyński - Dyrektor oraz Arleta Trawińska, tel./fax. (61) 43-60-164, e-mail: ssp-1@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Szkolna 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 24 kwietnia 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, do dnia 24 kwietnia 2013 roku do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa.

2. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 148928-2013 w dniu 16.04.2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz - dostawa mięsa do stołówki SSP nr 1 [209 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.