BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292388
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

 

Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów

i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach

administracyjnych Gminy Września

 

CPV: 77.31.20.00-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

Termin wykonania zamówienia:

1) rowy i inne miejsca wskazane przez Zamawiającego - wiosenno-letnie koszenie w terminie do 1 czerwca 2013 roku oraz wykonanie koszenia jesiennego w czasie do 2 tygodni od pisemnego zgłoszenia (wrzesień/październik)

2) oraz wg bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie od 1 czerwca do 30 grudnia 2013 r.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 61 640-41-51, fax. 61 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

Otwarcie ofert nastąpi 10 kwietnia 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego (sala sesyjna) o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 10 kwietnia 2013 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom bedącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. koszenie traw i chwastów przy drogach publicznych wykonywane pod ruchem w ilości min. 250 tys. m2.

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie w celu realizacji zamówienia narzędziami i urządzeniami wymienionymi poniżej:

a) kosiarka bijakowa doczepna do ciągnika rolniczego - min. 3 sztuki, w tym min 2 sztuka z zasobnikiem;

b) kosiarka rotacyjna - min. 2 szt.;

c) kosiarka bijakowa na wysięgniku z wyposażeniem do obcinania gałęzi - min. 1 szt.;

d) kosa mechaniczna - min. 4 szt.;

e) rębak do gałęzi - min. 1 szt.;

f) samochód samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą - min. 2 szt;

3) sytuacji ekonomicznej:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału. Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Warunki dopuszczalności powoływania się przez Wykonawcę na referencje dotyczące osób trzecich w celu wykazana spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych)" należy wskazać, iż powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 128478-2013 w dniu 3.04.2013 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz koszenie traw chwastow przy drogach [376 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.