BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13204148
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Portal - Sprawy finansowe
Uchwała Nr XX/267/2013


Uchwała Nr XX/267/2013
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 22 marca 2013 roku


w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.
W uchwale nr XVII/232/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/250/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 roku wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1.
1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 109.212.654 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 103.314.763 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 5.897.891 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.795.334 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3) dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 39.655 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 220.613 zł,
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.681.700 zł".

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2.
1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 116.465.432 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 101.031.548 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 15.433.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.795.334 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3A,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4A,
3) wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 657.485 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5A,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 53.577 zł,
5) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.681.700 zł".
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.252.778 zł sfinansowany zostanie:
1)przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 3.652.778 zł,
2)przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.600.000 zł".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów:
1)§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 3.600.000 zł,
2)§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 7.323.512 zł".

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.683.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6".

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§7. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:
1)dochody w kwocie 1.430.160 zł,
2)wydatki w kwocie 1.430.160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.270.734 zł w tym na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł,
2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.670.734 zł,
3)sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.600.000 zł".

8) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.600.000 zł".

9) § 13 otrzymuje brzmienie:
„ § 13.
1)Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 830.000 zł,
2)Określa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.007.110 zł, ( w tym kwotę 13.200 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji - rozdział 75405),
3)Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000 zł".

10) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
11) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
12) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
13) W załączniku nr 5A do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3A do niniejszej uchwały.
14)W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
15) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.