BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268002
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.

 

UCHWAŁA NR XX/263/2013

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 22 marca 2013 r.

 

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

 

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września w zamian za uiszczoną dodatkową opłatę:

 1. podstawienie i odbiór kontenerów/pojemników przeznaczonych na wyselekcjonowane odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych robót budowlanych, niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót;

 2. zagospodarowanie zużytych opon.

§ 2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1 uiszczają opłatę za usługi, o których mowa w § 1 w następujących wysokościach:

 1. za odbiór i zagospodarowanie odpadów, o których mowa w § 1 pkt. 1:

  1. pojemnik 120 l - 60,00 zł/szt.,

  2. pojemnik 240 l - 85,00 zł/szt.,

  3. kontener 3,5 m3 (załadunek do 50%) - 157,50 zł/szt.,

  4. kontener 3,5 m3 (załadunek powyżej 50%) - 275,00 zł/szt.,

- przy czym kontenery są udostępniane na okres 3 dni roboczych;

 1. za zagospodarowanie odpadów, o których mowa w § 1 pkt. 2:

  1. zużyte opony – 0,75 zł/kg,

  2. odpady przyjmowane będą w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Transport do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gmina podaje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w § 2, uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni nr 89 9681 0002 0011 1474 0187 7310.

2. Dowód uiszczenia opłaty stanowi podstawę do zgłoszenia zlecenia usług, o których mowa w § 1,

przedsiębiorcy z którym gmina posiada zawartą stosowną umowę.

  3. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w § 1, należy zgłosić telefonicznie lub osobiście przedsiębiorcy realizującemu ww. usługę.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.