BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14259292
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.

 

UCHWAŁA NR XX/262/2013

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 22 marca 2013 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi zapewnia się:

 1. odbiór każdej ilości wytworzonych na terenie zamieszkałych nieruchomości odpadów komunalnych:

  1. bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych:

- zmieszane odpady komunalne (nieselektywnie zbierane),

- odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, papier i metal;

b) w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

- papier i tektura,

- szkło,

- metale,

- tworzywa sztuczne,

- opakowania wielomateriałowe,

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady wielkogabarytowe;

 1. wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w:

  1. pojemniki/kontenery służące do zbierania odpadów komunalnych i pojemniki służące do zbierania szkła, tworzyw sztucznych, papieru i metalu oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – dotyczy zabudowy wielorodzinnej;

  2. pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – dotyczy zabudowy jednorodzinnej;

  3. worki służące do zbierania szkła, tworzyw sztucznych, papieru i metalu – dotyczy zabudowy jednorodzinnej.

§ 2. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów:

 1. komunalne odpady zmieszane:

  1. na terenie miasta Września:

- w centrum miasta - w rozumieniu Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września – raz w tygodniu,

- w zabudowie jednorodzinnej – co 2 tygodnie,

- w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez podmiot odbierający odpady;

 1.  
  1. na terenach wiejskich co 2 tygodnie bez względu na typ zabudowy;

 2. odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, papier i metal:

  1. zabudowa jednorodzinna - raz na miesiąc,

  2. zabudowa wielorodzinna - nie rzadziej niż raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez podmiot odbierający odpady.

§ 3. Transport odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gmina podaje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

 

§ 4. 1. Przeterminowane leki można przekazać do specjalistycznych pojemników, znajdujących się w aptekach. Wykaz aptek wraz z ich lokalizacją gmina podaje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

 1. Zużyte baterie można przekazać do specjalistycznych pojemników, znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej, szkołach itp.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/225/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013, poz. 491).

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.