BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295049
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.

 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Komunalno - Finansowej

oraz

Komisji Edukacji

z dnia 21 marca 2013 r.

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Kominalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 1) oraz 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i Gminy Września;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;

Justyna Stachowicz, referent wydziału podatkowego;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.

 

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

 

Pkt 3

a)

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Przysiudy następnego kandydata z listy wyborczej.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Przysiudy następnego kandydata z listy wyborczej.

 

b)

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Marka Kołodziejczyka następnego kandydata z listy wyborczej.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Marka Kołodziejczyka następnego kandydata z listy wyborczej.

 

c)

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.

 

d)

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

e)

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni.

 

f)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Radny Maciej Baranowski poprosił dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o krótkie nakreślenie sytuacji w jakiej znajduje się pan składający skargę.

 

Na salę obrad wszedł radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Komunalno – Finansowej uczestniczyło 7 radnych.

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że pan składający skargę regularnie odwołuje się od decyzji różnych instytucji. Istotnym faktem jest to, że pan jest zdolny do podjęcia zatrudnienia i mimo to pracy nie szuka. Chce korzystać z zasiłków, jednak Ośrodek Pomocy Społecznej może wydać taki zasiłek kierując się restrykcyjnymi przepisami, a zasiłek okresowy nie może być wypłacany w sposób ciągły. Taki zasiłek może być przyznany na miesiąc, dwa lub trzy przy czym sytuacja osoby pobierającej zasiłek musi być monitorowana przez pracownika ośrodka. W sposób stały może być wypłacane tylko jedno świadczenie, a mianowicie zasiłek stały, który przysługuje z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź w stopniu znacznym. Pan składający skargę posiada lekki stopień niepełnosprawności. Figuruje w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba zdolna do podjęcia zatrudnienia. Posiada on średnie wykształcenie, mimo to odmowia podjęcia pracy.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej uznając ją jako bezzasadną.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej uznając ją jako bezzasadną.

 

g)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wincentego Kadłubka.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, jak kształtować się będzie cena tych działek? Czy będzie niższa ze względu na ich kształt?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że cena nie będzie zaniżona, zostanie ustalona na takim samym poziomie jak inne działki.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wincentego Kadłubka.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wincentego Kadłubka.

 

h)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kaczanowie.

 

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 członków.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kaczanowie.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, z jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kaczanowie.

 

i)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Węgierkach.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Węgierkach.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Węgierkach.

 

j)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.

 

k)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Radny Maciej Szelągiewicz odnośnie zapisu w rozdziale 3 §9 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września zapytał, na kim ciążyć będzie obowiązek utrzymania pojemników w dobrym stanie sanitarnym?

 

Justyna Stachowicz, referent wydziału podatkowego powiedziała, że taki obowiązek ciąży na wykonawcy. Oczywiście właściciele posesji jednorodzinnych również powinni o te pojemniki zadbać.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jak będą sprawdzane odpady podczas selektywnej zbiórki śmieci? Czy będzie się to obywało w sposób restrykcyjny?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w tej chwili nie ma szczegółowych wytycznych. Być może będzie to uszczegółowione, jednak nawet w teorii trudno jest to sobie wyobrazić, jak miała by być sprawdzana ta segregacja odpadów. Należy pamiętać, że w momencie, kiedy zostanie otwarte Lulkowo, Gniezno będzie dyktowało warunki i nie będzie już rozmów na ten temat.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

l)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

ł)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

 

m)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu.

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca zapytał, gdzie jest ta kwota zapisana w budżecie? Jak zostanie ona odpisana?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że kwota ta zostanie zdjęta z budżetu jako kwota rzeczowa. Pieniądze zejdą z aktywów budżetu.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu.

 

n)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”.

 

o)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 – 2020.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 – 2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013 – 2020.

 

p)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, dlaczego kwota z dochodów majątkowych i tytułu dotacji nie jest równa kwocie w tabeli. Jest ona zawyżona, z czego to wynika?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że w pozycji 1.2 zawarta jest ogólna kwota dochodów majątkowych. Oprócz środków majątkowych i dotacji w kwocie końcowej mieszczą się również środki przeznaczone na inwestycje i stąd może wynikać ta różnica po zsumowaniu kwot.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

 

Pkt 4 i 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji

Komunalno – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.