BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14114334
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro na:

 

Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg

gminnych w 2103 roku

 

CPV: 45.23.32.21-4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Termin wykonania zamówienia:

I etap - centrum miasta w miejscach wskazanych przez zamawiającego -

w okresie do 27.04.2013 r.

II etap - pozostałe ulice - w okresie do 31.05.2013 r.

oraz wg bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2013 r.

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 61 640-41-51, fax. 61 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

 

Otwarcie ofert nastąpi 28 marca 2013 roku w siedzibie

Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 28 marca 2013 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali usługi oznakowania poziomego o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 5.000 m2,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) malowarka hydrodynamiczna (urządzenie wysokociśnieniowe bezpowietrzne) z automatycznym dozowaniem kuleczek szklanych - 2 szt.

b) frezarka lub inne urządzenie do likwidowania nieaktualnego oznakowania - 1 szt.

c) samochód z oznakowaniem do zabezpieczenia robót - 2 szt.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa.

6) udzielą gwarancji i rękojmi z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy na okres

a) malowanie cienkowarstwowe farbą drogową na asfalcie i kostce betonowej nie krótsza niż 12 miesięcy,

b) oznakowanie masą chemoutwardzalną nie krótsza niż 36 miesięcy,

c) malowanie cienkowarstwowe farbą drogową na kostce kamiennej nie krótsza niż 3 miesiące licząc od dnia odbioru.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału. Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Warunki dopuszczalności powoływania się przez Wykonawcę na referencje dotyczące osób trzecich w celu wykazana spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych)" należy wskazać, iż powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 101010-2013 w dniu 13.03.2012 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz oznakowanie poziome 2013 [371 kB]
ikona
wyjasnienia siwz [615 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.