BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280341
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Edukacji

z 21 lutego 2013 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Beata Pietrzak, kierownik Referatu Księgowości Oświatowej;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Pkt 3

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił naczelnika wydziału oświaty, kultury i sportu o przedstawienie informacji na temat szczegółowego podziału środków budżetowych na 2013 rok dla jednostek oświatowych.

 

Na salę obrad wszedł Radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 radnych.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił plany budżetowe jednostek oświatowych zaplanowane na rok 2013 (załącznik nr 3). Następnie budżety poszczególnych szkół z wyszczególnieniem odpowiednich rozdziałów. (załącznik nr 4,5,6)

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, skąd wynika różnica w budżecie między Gimnazjum nr 1 a Gimnazjum nr 2?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że Gimnazjum nr 1 jest placówką oświatową zawierającą 27 oddziałów, natomiast Gimnazjum nr 1 posiada 16 klas stąd różnica w kwotach. Odnośnie omawiania planu budżetowego dla przeszkoli powiedział, że Gmina Września posiada jedno państwowe przedszkole, a mianowicie Przedszkole nr 6 przy ulicy Zielonogórskiej. Budżet przedszkola wynosi 830.442,00 zł, jednak w tym rozdziale znajduje się znacznie wyższa kwota. W Większości są to środki przewidziane na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, a także na dotacje dla dzieci z Gminy Września uczęszczające do przedszkoli poza tą Gminą.

 

Radny Janusz Czyż zapytał, jakie koszty generowane są w rozdziale zatytułowanym zakup energii?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w rozdziale tym mieści się zarówno wydatki związane z dostawą ciepła, jak również koszty oświetlenia czy zużycia wody.

Omówił funkcjonowanie i budżet przeznaczony na świetlice szkolne (załącznik nr 7). Na wszystkie świetlice przewidziano kwotę 788.273,00 zł. Świetlice, za które Gmina ponosi koszty działają we wszystkich szkołach oprócz Kaczanowa, Chwalibogowa i Marzenina. W tych trzech szkołach prowadzenie świetlic nie generuje kosztów. Wydatki związane między innymi z wynagrodzeniem pracowników.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił tabelę dotyczącą dofinansowania i dokształcania nauczycieli w roku 2013 (załącznik nr 8). Powiedział, że w każdej jednostce oświatowej muszą być środki przewidziane na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jaka kwota zostaje z tego tytułu do dyspozycji Gminy Września?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że około 20.000,00 zł. Z tej kwoty ponad połowa przeznaczona była na dofinansowanie karnetów na Prowincjonalia 2013. Następnie obciążany tymi kosztami zostaje budżet szkoły. Być może uda się odzyskać połowę kosztów związanych z zakupem karnetów. Gmina przeznacza również środki na konferencje, które organizowane są głównie przez Powiat Wrzesiński. Konferencje tematyczne są dobrym sposobem na dokształcanie się nauczycieli, dlatego Gmina z nich korzysta, tym bardziej, że opłata za uczestnictwo jest bardzo mała.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy jeżeli dana szkoła zawnioskuje o konkretną kwotę na dokształcanie nauczycieli takową otrzymuje?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że tak. Te pieniądze każda szkoła ma wygenerowane w swoim budżecie. Oprócz tego w gminie są zabezpieczone środki na dokształcanie nauczycieli.

Następnie omówił plan budżetowy dowozów w szkołach na 2013 rok (załącznik nr 9). Powiedział, że znajdują się w tym rozdziale tylko środki przeznaczone dla nauczycieli bądź pracowników, którzy opiekują się dziećmi podczas dowozów. Ogólnie na dowozy przeznaczana jest dużo większa kwota, ale w budżetach szkolnych mieszczą się tylko koszty osobowe. Reszta środków, czyli kwota około 1 600.000,00 zł zabezpieczona jest w Gminie. Powiedział, że są dzieci niepełnosprawne, które kształcą się poza Gmina Września. Gmina ma podpisane umowy z rodzicami na zwrot kosztów transportu. Jest to również wliczone w rozdział dojazdy.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy cała subwencja, którą dostaje Gmina na takie dziecko jest oddawana do danej szkoły.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że tak. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że Gmina do każdej subwencji musi dokładać.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jaki jest limit godzin do przydziału na nauczanie indywidualne dla dziecka niepełnosprawnego?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że dzieci są w większości w klasach integracyjnych. W tym roku szkolnym w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 została otwarta klasa integracyjna specjalna, gdzie uczęszcza dwoje niepełnosprawnych dzieci. W takiej klasie oprócz nauczyciela prowadzącego jest jeszcze dwóch wspomagających. Rodzice tych dzieci dążyli, aby uczęszczały one do tej szkoły.

Następnie naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił plany budżetów dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych (załącznik nr 10). Stołówki znajdują się w czterech jednostkach oświatowych: Gimnazjum nr2, Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkół w Marzeninie, a także w Przedszkolu nr 6. Kwota przeznaczona na stołówki to 588.525,00 zł, która stanowi środki na wynagrodzenia. Media zaś są płacone z budżetu szkoły.

Następnie omówił plan budżetów na oddziały przedszkolne w szkołach (załącznik nr 11). Oddziały prowadzone są przy wszystkich szkołach podstawowych. Przeznaczonych środków na ten cel w budżecie gminy jest 1 568.828,00 zł i są to również tylko środki na wynagrodzenia.

W budżetach szkół istnieje odpis dla emerytów (załącznik nr 12).

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jak kształtowały się budżety szkół w latach poprzednich tj., w 2012 czy 2011 roku? Powiedział, że trudno jest mówić o budżecie jak się nie ma porównania.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że ogólnie rzecz ujmując są one na podobnym poziomie. Wydatki niektórych szkół w 2012 były z pewnością wyższe niż teraz ze względu na wdrażanie systemu cyfrowa szkoła, a co za tym idzie zakupu odpowiedniego sprzętu.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy dopłata do subwencji kształtuje się na podobnym poziomie w porównaniu do zeszłorocznej?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że kształtuje się na podobnym poziomie.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że są pewne stałe kwoty, których nie da się obniżyć. Należy się zastanowić nad reformami oświatowymi. Nie da się zaoszczędzić na dowozach, bo nawet jeżeli pojedzie mniejsza liczba dzieci to dany autokar i tak musi pokonać tę samą trasę. Oszczędności można szukać tylko na funduszu osobowym, czyli poprzez zwalnianie nauczycieli w szkołach, bo na energii czy ogrzewaniu się nie da.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że głównym składnikiem budżetu są wynagrodzenia nauczycieli i socjal. Jeżeli te wynagrodzenia wzrastają to wiadomo, że budżet będzie większy. Co roku przygotowuje się informacje o stanie oświaty. W sprawozdaniu tym łatwo zobaczyć jak się zmienia liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w stosunku do wcześniejszych. Z roku na roku nauczycieli dyplomowanych jest więcej co zwiększa koszty. Powiedział, że za 2012 roku Gmina do średniej musi dopłacić każdemu nauczycielowi dyplomowanemu około 70 zł brutto, co łącznie daje kwotę około 14.000,00 zł.

 

Pkt 4

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że pozwolił sobie wystosować do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych ankiety skierowane zarówno do pedagogów, jak i dyrektorów szkół. Łącznie wypełnionych zostało 20 ankiet. Przedstawił wyniki ankiety (załącznik nr 13).

 

Salę obrad opuścił Radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 radnych.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że zarówno dyrektorzy, jak i pedagodzy ogólnie pozytywnie oceniają działanie Pracowni Psychologiczno – Pedagogicznej. Oczywiście są uwagi dotyczące ewentualnych dyżurów psychologa w placówkach oświatowych. Pedagodzy i dyrektorzy zwracają również uwagę na długi okres wydawania opinii o uczniu, a także chcą, aby poradnia w opiniach wydawała bardziej szczegółowe zalecenia związane z pracą z uczniem, a także podowała konkretny wynik badania w formie słabych i mocnych stron ucznia. Poradnia często opracowuje opinie, które są mało zrozumiałe dla rodziców i nauczycieli.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że czas wydania opinii jest bardzo ważny. Zdarza się tak, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wydaje opinię o kształceniu specjalnym uczniu po 30 września danego roku szkolnego. System informacji oświatowej zbiera dane o takich uczniach i naliczana jest z tego tytułu subwencja. Otrzymane opinie po 30 września wiążą się z tym, że Gmina nie będzie posiadała środków na kształcenie dzieci z orzeczeniem, bo termin oddania danych jest wskazany do 30 września danego roku. W marcu kolejnego roku jest korekta danych, ale nie zawsze te pieniądze są przyznawane. Taka sytuacja zdarzyła się w roku poprzednim, gdzie Gmina dostała informacje, że środki nie zostaną przyznane, co wiązało się z poniesieniem kosztów. Powiedział, że w przypadku dzieci, których sytuacja związana z chorobą jest jasna poradnia mogłaby wydawać orzeczenia w terminie do 30 września, co ułatwiło by pracę i spowodowało zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gminę.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że dyrektorzy czy pedagodzy wypełniający ankietę mają rację, twierdząc, że w opiniach poradni nie ma konkretnych przesłanek, na przykład w jaki sposób powinno się pracować z danym dzieckiem. W przypadku nauczania indywidualnego jest inaczej, w tym przypadku decyduje lekarz.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że czasami zdarza się przyznawanie indywidualnego nauczania ze względu na nagłe przypadki. Jednak są to różne przypadki od prozaicznych po ciężkie przypadki chorobowe.

 

Salę obrad opuścił Radny Mirosław Chudy. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 5 radnych.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że kilkanaście czy kilka lat temu nie było nauczania indywidualnego rozwiniętego w takim stadium. Godziny nauczania są rozbijane, z roku na rok dodaje się sukcesywnie kolejne godziny lekcyjne, na przykład w 4 klasie 8 godzin, w 5 klasie 9, a w 6 klasie 10 godzin.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że sytuacja uczniów kończących szkołę podstawową czy gimnazjum w trybie indywidualnym znacznie różni się od uczniów, którzy uczą się takim trybem w szkołach średnich, gdzie na koni zakończeniem edukacji jest egzamin maturalny. W tym przypadku liczba godzin jest zdecydowanie za niska.

 

Radny Szymon Paciorkowski, zapytał podmioty kierują do szkół jakieś roszczenia?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że nic o tym nie słyszał.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy dyrektor szkoły ma kontakt z prawnikiem? Jak taka sytuacja wygląda w praktyce?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że radcy pracujący w Gminie Września są do dyspozycji dyrektorów. Poza tym szkoły na takie ewentualności są ubezpieczone.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że dobrze by było, aby dyrektorzy mieli nieograniczony dostęp do radcy prawnego.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że był taki pomysł, aby zatrudnić radcę tylko na użytek oświaty. Trudno jest to rozwiązać. Nie wiadomo czy miałby siedzieć w jakiejś szkole czy też w urzędzie. Dyrektorzy zwracają się w różnych sprawach do radców, którzy pracują w urzędzie.

 

Pkt 4 i 5

kt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz.17.45 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

 

Protokół zawiera 6 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.