BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463668
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Komunalno-Finansowej
oraz
Komisji Edukacji
z dnia 31 stycznia 2013 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Kominalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Komunalno-Finansowej (załącznik nr 1) oraz 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik wydziału inwestycyjnego;
Justyna Stachowicz, referent wydziału podatkowego;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).


Pkt 3
a)
Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Przysiudy.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Przysiudy.


b)
Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Kołodziejczyka.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Kołodziejczyka.


c)
Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Dominiczaka.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Dominiczaka.


d)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku.

Salę obrad opuścił radny Waldemar Przysiuda. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 radnych.

e)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej w Goniczkach 32 gm. Września.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej w Goniczkach 32 gm. Września.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej w Goniczkach 32 gm. Września.


f)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Jeziornej.

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 radnych.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Jeziornej.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Jeziornej.


g)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Września.

Radny Maciej Baranowski poprosił, by w tytule projektu uchwały zamienić wyrażenie „lokami" na wyrażenie „lokalami".


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Września.


Na salę obrad wrócił radny Waldemar Przysiuda. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 8 radnych.

h)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej.


i)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września.


j)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/220/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r., poz. 488).

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/220/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r., poz. 488).

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/220/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r., poz. 488).


k)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2013.

Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 radnych.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2013.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2013.


Na salę obrad wrócił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 8 radnych.

l)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy w związku ze zmianami nastąpią zmiany kadrowe?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że każde zadanie przekazanie do OPS-u wymaga zmian organizacyjnych.

Przewodniczący Komisji Kominalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca zapytał, czy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną przeniesione z budżetu wydziału oświaty, kultury i sportu do budżetu OPS-u?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że tak.

Przewodniczący Komisji Kominalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca zapytał, czy zmiany te zostaną zapisane w budżecie Miasta i Gminy Września?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zmiany w budżecie będą konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, przy 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września.


ł)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.


m)
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok. Przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.


Pkt 4 i 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.10 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
/-/radny Ryszard Szwajca

Przewodniczący
Komisji Edukacji
/-/radny Włodzimierz Wawrzyniak


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.