BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14086427
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro

 

Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku

Urzędu Miasta i Gminy Września

 

CPV: 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.20.00-7, 45.31.43.00-4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Czas realizacji zamówienia: 15 maja 2013 roku

 

Osobami do kontaktów z Wykonawcami są: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 61 640-41-51, fax. 61 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl, Rafał Stobiński - Informatyk UMiG Września tel. 61 640-41-20.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 28 lutego 2013 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - załącznik nr 1a do SIWZ.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia obejmujące budowę lub rozbudowę systemu telewizji dozorowej w budynkach użyteczności publicznej lub systemów miejskiego monitoringu wizyjnego oraz obiektów produkcyjnych i wojskowych o wartości łącznej nie mniejszej niż 100.000 złotych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. nr 83 poz. 578): kierownik robót posiadający co najmniej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoby proponowane na ww. stanowiska muszą posiadać uprawnienia w danej specjalności oraz zaświadczenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

4) udzielą gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 60148-2013 w dniu 13.02.2013 roku,

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod numerem 63212-2013 w dniu 15.02.2013 roku

oraz pod numerem 75958-2013 w dniu 22.02.2013 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz system CCTV [2.3 MB]
ikona
modyfikacja siwz cctv(1) [732 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz [185 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz cctv (3) [2.2 MB]
ikona
wyjaśnienia siwz cctv (4) [1.2 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.