BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14054650
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Ekspoloatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m..

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro

 

Eksploatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska

odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom

eksploatacji 111,80 m n.p.m.

 

CPV: 45.22.21.10-3, 45.11.12.00-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

 

Czas realizacji zamówienia: 15 czerwca 2013 roku

 

Osobami do kontaktów z Wykonawcami są: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 61 640-41-51, fax. 61 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl, Roman Karowski - Z-ca Kierownika Referatu Inwestycyjnego UMiG Września tel. 61 640-40-72.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

Otwarcie ofert nastąpi 22 lutego 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 22 lutego 2013 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - załącznik nr 1a do SIWZ.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia obejmujące budowę wałów ziemnych lub nasypów lub podwyższenie kwater składowisk odpadów o wartości łącznej nie mniejszej niż 500.000 złotych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika budowy. Osoby proponowane na ww. stanowiska muszą posiadać uprawnienia w danej specjalności oraz zaświadczenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

4) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje co najmniej 1 (jednym) walcem samojezdnym statycznym, 2 (dwiema) spycharkami gąsienicowymi, 3 (trzema) samochodami o ładowności nie mniejszej niż 18 ton,

5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 1.000.000 złotych (słownie: jeden miliony złotych),

6) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 52878-2013 w dniu 8.02.2013 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz podniesienie wałow kwatery 2A [14.1 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.