BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14098113
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro

Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni

CPV: 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

 

Czas realizacji zamówienia: 30 listopada 2013 roku

 

Osobami do kontaktów z Wykonawcami są: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 61 640-41-51, fax. 61 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl, Robert Stachowicz - Kierownik Referatu Inwestycyjnego UMiG Września tel. 61 640-40-75, Anna Walicht- inspektor Referatu Inwestycyjnego tel. 61 640-40-74.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 80.000 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 

Otwarcie ofert nastąpi 6 marca 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 6 marca 2013 roku do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - załącznik nr 1a do SIWZ.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wybudował, rozbudował lub wyremontował w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwa obiekty użyteczności publicznej o kubaturze łącznej min. 6.000 m3 lub dwa budynki mieszkalne wielorodzinne o kubaturze łącznej min. 6.000 m3, oraz dodatkowo wykaże, że wyremontował, wykonał kompleksową modernizację lub prace konserwatorskie przynajmniej jednego budynku znajdującego się w strefie Konserwatora Zabytków o wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że:

a) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika budowy. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy zobowiązana jest ponadto do spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2011 r.) o których mowa w § 24 ust.2

b) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika robót branży sanitarnej

c) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika robót branży elektrycznej

d) średnio roczne zatrudnienie na poziomie nie mniejszym niż 20 osób.

Osoby proponowane na ww. stanowiska muszą posiadać uprawnienia w danej specjalności oraz zaświadczenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych),

b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500.000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych),

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 52348-2013 w dniu 7.02.2013 roku.

 Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych:

1) pod numerem 61090-2013 w dniu 14.02.2013 roku

2) pod numerem 76542-2013 w dniu 22.02.2013 roku

                                        3) pod numerem 81382-2013 w dniu 27.02.2013 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 [55.6 MB]
ikona
wyjaśnienia siwz [2.1 MB]
ikona
wyjaśnienia siwz (2) [4.1 MB]
ikona
zmiana terminu składania ofert [163 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (3) [2.3 MB]
ikona
wyjaśnienia siwz (4) [1.1 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.