BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461546
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr XVIII/2012
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 28 grudnia 2012 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka o godz. 8.30 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Jan Drewniak, radny Stefan Ogrodowicz, radny Szymon Paciorkowski.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka wyjaśniła, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik 2).
Porządek obrad (załącznik 3).


Protokół z sesji nr XVII został przyjęty; radny Stanisław Dominiczak złożył uwagi do jego treści z prośbą o włączenie złożonego w dniu 28 grudnia 2012 roku pisma w sprawie sposobu przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa i polityki Społecznej proponującej niższe stawi za wywóz śmieci (załącznik 4).


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Przysiudy;
- stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Dominiczaka;
- stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Kołodziejczyka.
Dodała, że projekty nie zostały ujęte w porządku obrad, ponieważ sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, na wniosek burmistrza. Zgodnie z zapisami statutu wnioskodawca przedstawia także porządek obrad, a że burmistrz nie może być projektodawcą ww uchwał, ponieważ, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ordynacją wyborczą uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu powinien przedłożyć Radzie jej przewodniczący. Radni otrzymali ww projekty z materiałami na sesję, by mogli zapoznać się ze sprawą. Przypomniała, że przegłosowanie zmiany porządku obrad wymaga bezwzględnej większości ustawowego składu rady, czyli 11 radnych. W sesji uczestniczy 18 radnych. Rada, zgodnie z zapisami ustawy ordynacja wyborcza, stwierdza wygaśniecie mandatu radnego jeśli zajdą przesłanki ustalone w innych przepisach prawa, a chodzi o przepis art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym. Mówi on o tym, że jeśli osoba pozostająca radnym w danej gminie prowadzi działalność gospodarczą lub sprawuje funkcję w organach władzy w instytucji, która prowadzi działalność gospodarczą na majątku gminnym to w momencie kiedy następuje zbieżność tych faktów mandat wygasa z mocy prawa. Rada ma obowiązek stwierdzić wygaśniecie mandatu podejmując uchwałę. Choć mandat wygasa z mocy prawa, Rada musi to stwierdzić stosowną uchwałą. Koniec mandatu dla jednej osoby staje się początkiem mandatu dla kolejnej. Ustawa nie różnicuje zamiarów i wielkości naruszeń, czy świadomości naruszenia. Jasno wskazuje w jakich sytuacjach następuje złamanie zapisów Art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym co powoduje, że mandat wygasa. Rada w ciągu trzech miesięcy od zaistnienia naruszenia prawa ma obowiązek podjąć uchwałę stwierdzającą wygaśniecie mandatu. Zaistniałe stany faktyczne, dokumenty dołączone do projektów uchwał są podstawą do tego, żeby stwierdzić, że zaszły przesłanki złamania Art. 24 f, w przypadku wątpliwości należałoby dołożyć wszelkiej staranności żeby wszystkie niejasności wyjaśnić. W sytuacji ww trzech radnych, nie ma wątpliwości, przedłożone Radzie dokumenty są jednoznaczne, radca prawny swoją opinią potwierdził, że wszystkie stany faktyczne wyczerpują naruszenia, opisane w Art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym. Zatem kiedy Rada ma świadomość, że sytuacja nie wymaga dopytywania, czy poszukiwania kolejnych dokumentów, nie powinna zwlekać z podjęciem stosownych uchwał. Rada działa zgodnie z prawem, ustawa natomiast wskazuje wyraźnie terminy do działania w powyższej sprawie. Wyjaśniła, że to długie wprowadzenie było po to, by radni głosując nad wprowadzeniem do porządku obrad projektów uchwał mieli świadomość z czego to wynika i dlaczego jest to ważne, bo Rada nie może się uchylić od decyzji w podjęciu tych uchwał. Jeśli Rada nie podejmie uchwał wojewoda w trybie nadzoru może nakazać Radzie ich podjęcie. Jeśli to nie nastąpi, w dalszej kolejności wojewoda wyda zarządzenie zastępcze i będzie działał „jakby" za Radę. Dodała, że wstęp był po to, by radni mieli świadomość dlaczego te uchwały są wprowadzane takim trybem i co jest podstawą do tego żeby mieć pewność, że takie uchwały należało wywołać.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że pani przewodnicząca mówi o projektach uchwał, które nie są jeszcze wprowadzone do porządku obrad. Radni otrzymali materiały na sesję wczoraj i dlatego dziwi się, dlaczego trudno było ująć projekty w porządku obrad. Uważa, że „boczny" tryb wprowadzenia projektów uchwał godzi w jego prawo jako radnego do swobodnego złożenia wszelkich zeznań w sprawie, a Radzie do wnikliwego rozpatrzenia. Znany jest mu także tryb w jaki sposób może być podjęta i wdrożona uchwała, oraz w jaki sposób projekt powinien być wprowadzony pod obrady Rady. Zapytał na czyj wniosek będą wprowadzone projekty uchwał, gdyż jedynym oficjalnym pismem, które odebrał są projekty uchwał?

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że potrzeba sesji była zapowiadana wcześniej i każdego roku, czasami nawet 31 grudnia Rada spotyka się na sesji. Rola radnych jest rolą usługową wobec potrzeb i zadań gminy i jeśli jest taka potrzeba to Rada się spotyka. Art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, mówi, że tryb zwołania sesji nadzwyczajnej należy do kompetencji burmistrza albo jeśli mają taką potrzebę radni w składzie ¼ składu Rady. Burmistrz złożył wniosek o zwołanie sesji jednocześnie przedstawiając program sesji. Burmistrz nie mógł zawrzeć projektów uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych, ponieważ nie jest ich wnioskodawcą dlatego, że projekty uchwał w zakresie regulowanym przez Art 190 ustawy - ordynacja wyborcza mówi o tym, że przewodniczący Rady wnosi taki projekt uchwały. Ustawa mówi też o tym, że najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zaistnienia zdarzenia, które skutkuje wywołaniem uchwały wygaszającej mandat, Rada powinna podjąć stosowną uchwałę. Powiedziała, że wstęp był obszerny dlatego, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, dlatego sprawa nie była analizowana na komisjach, burmistrz także nie przedstawił wcześniej materiałów, które analizowane będą dopiero teraz. Przypomniała, że kiedy na wcześniejszych sesjach burmistrz prosił o wprowadzenie projektu uchwały autopoprawką, czyli prosił o zmianę porządku obrad albo proponował zmianę poprzez wycofanie jakiegoś projektu uchwały argumentował, dlaczego chce to zrobić, więc prosząc o wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad zrobiła to na tej samej zasadzie jak robił burmistrz, ponieważ radni nie mieli możliwości zapoznania się z materiałami podczas komisji. Dodała, że mówi to po to, by przedstawić radnym informacje, które wyczerpią ewentualne wątpliwości, czy też dadzą wiedzę, czy racjonalnym, sensownym i właściwym jest wprowadzenie do porządku obrad tych projektów uchwał. Przed podjęciem każdej z uchwał, zgodnie z zapisami ustawy każdy z radnych, którego projekt uchwały będzie dotyczył, będzie mógł złożyć wyjaśnienia i nie ma jakiegoś ograniczenia, że może zrobić to w dwóch słowach albo w trzech słowach, czy nawet przeczytać kilka stron jakiś własnych opinii; opracowań, czyli w żadnym momencie nie ma ograniczenia. Każdy z radnych może zaproponować wprowadzenie projektów uchwał, czy zmian do porządku obrad, przewodnicząca także. Powiedziała, że jak już wcześniej wspomniała nie jest to miły obowiązek przedstawiać Radzie takie projekty uchwał i decydować, a tak naprawdę nie decydować, bo zadecydowały tu przepisy prawa. Rada ostatecznie może tylko głosować nad projektami uchwał, bo tego wymaga przepis prawa. Przypomniała, że ustawodawca nakłada na Radę obowiązek, żeby w ciągu trzech miesięcy od zaistnienia stanu powinna podjąć uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu. Dodała, że jeśli wiadomo, że jeden z radnych od 3 października jest we władzach jednostki prowadzącej działalność gospodarczą, inny radny prowadzi działalność na majątku gminnym od jakiegoś czasu, a Rada nie miała świadomości tego, sam radny być może też nie miał świadomości, że narusza przepis, to faktem jest że minęły niemal trzy miesiące, to należy stwierdzić, że czas w określonym zakresie też determinuje działanie Rady. Nie jest tak, że Rada ma przyjemność zaskakiwać radnych czymkolwiek w takim trybie nie dając możliwości obrony. Przypomniała, że rozmawiała z każdym z panów radnych i stany faktyczne, dokumenty, które są dołączone do materiałów na tę sesję wyczerpują absolutnie wszystko co jest konieczne do stwierdzenia, że zaszło naruszenie przepisu Art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym i nie ma tutaj wątpliwości. Można by się zastanawiać i sprawdzać gdyby były wątpliwości, gdyby były jakieś sytuacje niejasne, czyli ktoś z kimś współpracuje, nie współpracuje, ale nie ma niejasności, więc jeśli nie ma niejasności to Radę obowiązuje także termin działania bez zbędnej zwłoki. Zwłoka byłaby potrzebna tylko wtedy kiedy byłyby jakieś kwestie sporne, a jeśli ich nie ma to nie wolno Radzie przewlekać tej sytuacji, bo obowiązują terminy. Rada Miejska wie o sytuacji, toczą się rozmowy, media o tym piszą, w środowisku lokalnym wszyscy o tym wiedzą, czyli kiedy Rada nie podejmie uchwały wojewoda otrzyma informację, że Rada mimo, iż posiada wiedzę i ustaliła, że są to stany faktyczne naruszające przepisy prawa, działając bezprawnie, nie podejmuje właściwych uchwał. Rada nad nikim nie dokonuje sądu ani oceny, ale ma obowiązek podjęcia uchwał, a terminy są obligujące i nie ma innego wyjścia. Tryb wprowadzenia projektów uchwał do porządku obrad tej sesji wynika z formuły zwoływania sesji nadzwyczajnej. Dodała, że bezzasadne byłoby proszenie aby kilku radnych zawnioskowało o zwołanie sesji po to, żeby wywołać takie uchwały. Nie ma tutaj niczego niewłaściwego, niczego poza prawem, a wręcz przeciwnie Rada działa zgodnie z literą prawa. Wszystkie stany faktyczne, które się zadziały, są potwierdzone dokumentami, które otrzymali radni. Jeśli dokumenty byłyby nieprawdziwe, niezgodne z prawem albo sfałszowane to można by się zastanawiać nad wywołaniem uchwał ale tak nie jest, bo wszystko zostało sprawdzone. Powiedziała, że nie wyobraża sobie, żeby można myśleć albo podnosić kwestię, że coś jest robione za plecami, nieprawnie, po ciuchu, skrycie, nieuczciwie, czy w jakiś tajny sposób. Stany faktyczne, które są powodem wywołania tych uchwał wszystkim trzem panom są doskonale znane. Rada mogłaby dyskutować nad pobudkami, czy radni mieli świadomość, czy też nie mieli świadomości, że niewiele zyskali, a stracili, ale są to kwestie inne, ocenne, których niestety ustawa nie wskazuje jako przedmiotu do analizy zwłaszcza radnym. Rada niczego nie analizuje. Radca prawny podpisując projekt uchwały stwierdza, że dokumenty przedstawione są właściwe i są podstawą do tego, żeby wywołać uchwałę, a przewodniczący podpisuje ją, bo tak nakazuje ustawa i nie ma tutaj absolutnie niczego co by miało na celu działanie na szkodę kogokolwiek. Powiedziała, że cały czas toczy się dyskusja nad kwestią wprowadzenia zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie trzech projektów uchwał. Nad każdym projektem radni będą jeszcze dyskutować, a zwłaszcza panowie radni, których te uchwały dotyczą będą mogli złożyć wyjaśnienia. Natomiast zgodnie z zapisem Art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym w treści samego głosowania, głosu nie będą mogli zabrać, bo we własnej sprawie głosować nie mogą, natomiast w sprawie wprowadzenia projektów uchwał do porządku obrad każdy z radnych może głosować.

Radny Maciej Baranowski zapytał w jaki sposób przewodnicząca powzięła wiedzę, bo rozumie, że nie śledzi życia 20 radnych? W jaki sposób dowiedziała się o sytuacji wyboru pana radnego Dominiczaka do jednej z milina spółdzielni, czy spółek?

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że początek informacji był taki, że zawnioskowała o wyjaśnienia do burmistrza, kiedy otrzymała zapytanie e-mailem od dziennikarzy Wiadomości Wrzesińskich w sprawie wszystkich trzech panów, z zapytaniem, czy prawdą jest to, co wieść gminna niesie mówiąc w skrócie. Zapewne dziennikarzowi najprościej jest zapytać. Być może ktoś, kto zgłosił informację do Wiadomości Wrzesińskich nie miał odwagi cywilnej przyjść do przewodniczącej, na dyżur radnego, czy burmistrza. Przyznała, że nie jest tak, że jest świadoma wszystkich działalności i działań radnych. Czyli e-mail z zapytaniem, czy prawdą jest to o czym mówią wszyscy, że trzej radni prowadzą działalność gospodarczą na majątku gminnym był początkiem rozpoczęcia procedury. Dodała, że w tej chwili przedmiotem tego wywodu jest wyjaśnienie żeby radni wiedzieli, dlaczego wnioskuje o zmianę porządku obrad. Poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad:
- w pkt. 2 e projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Przysiudy;
- w pkt. 2 f projektu uchwały w sprawie- stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Dominiczaka;
- w pkt. 2 g projektu uchwały w sprawie- stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Kołodziejczyka.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zapytała wnioskodawcę, burmistrza Miasta i Gminy Września o zgodę na wprowadzenie do porządku obrad ww projektów uchwał.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyraził zgodę na wprowadzenie ww projektów uchwał.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 10 głosami za, przy 4 wstrzymujących się i 4 przeciw nie przyjęła zmienionego porządku obrad.


Radny Stanisław Dominiczak złożył wniosek, by do porządku obrad wprowadzić pkt. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że zgodnie z trybem zwołania sesji nadzwyczajnej wnioskodawca przedstawia porządek obrad i jeśli burmistrz nie zaproponował takiego punktu to nie jest to wymagane. Zapytała, czy burmistrz wyraża zgodę na wprowadzenie pkt. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie jest to kwestia chęci czy niechęci tylko, że przedstawiony porządek obrad został sporządzony na podstawie Art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 18 ust. 2 statutu Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zapytała, czy burmistrz wyraża zgodę na wprowadzenie pkt. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września nie wyraził zgody na wprowadzenie do porządku obrad pkt. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.


Salę obrad opuścili radny Robert Smodlibowski i radny Waldemar Przysiuda. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych.


Pkt 2
a)
Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni omówił projekt w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy- schroniska dla zwierząt we Wrześni.

Na salę obrad wrócił radny Waldemar Przysiuda. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 14 głosami za, 3 wstrzymującymi się przy 0 przeciw podjęła uchwałę nr XVIII/233/2012 w sprawie: likwidacji jednostki organizacyjnej gminy- schroniska dla zwierząt we Wrześni (załącznik nr 5).


b)
Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni omówił projekt w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 r.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy opracowane są koszty szacunkowe programu, ponieważ na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej pani dyrektor OPS-u wypowiadała się, że są zbyt małe możliwości finansowe, by móc zapewnić opiekę wszystkim bezdomnym osobom i choć cieszy go, że dba się o zwierzęta wprowadzając taki program to jednak uważa, że można, by było sporządzić program opieki dla bezdomnych osób.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że uchwała jest wymogiem ustawowym.

Radna Mariola Kasierska złożyła wniosek o wykreślenie zapisu w § 1 ust. 6 odnośnie usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów w schronisku dla zwierząt, ponieważ jest to niehumanitarne.

Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni powiedział, że obligatoryjna sterylizacja dotyczy zwierząt przebywających w schronisku. Jednak do schroniska może trafić szczenna suka, która urodzi 7-8 szczeniąt i ustawa przewiduje, że w takiej sytuacji można je uśpić. Dodał, że wszyscy mają świadomość, że schronisko ma określoną wielkość. Nigdy nie kwestionowały tego żadne organizacje pro zwierzęce. Jest to zapisane w ustawie i nie jest to wymysł programu.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że jest to kwestia dobrej woli.


Na salę obrad wrócił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w obradach brało udział 18 radnych.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że uważa, że niehumanitarnym jest wręcz skazywanie zwierząt na mieszkanie w straszliwych warunkach. Zwierzętami zajmują się ludzie, którzy są tam po to, by zadbać o to, żeby im było dobrze. Żeby miały co jeść i żeby była opieka weterynaryjna, ale nie taka jest istota życia udomowionych zwierząt, one powinny być w domach z ludźmi, którzy zdecydowali się je wziąć. Dodała, że sama ma psa ze schroniska, jednak uważa, że humanitarne jest to, żeby ich nie skazywać na sierocy los, bo schroniska mogą zadbać tylko o to, żeby zwierzęta nie cierpiały fizycznie, a będąc w schronisku cierpią one psychicznie.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 3 głosami za, 0 wstrzymującymi się przy 15 przeciw odrzuciła wniosek w sprawie usunięcia zapisu w § 1 ust. 6 - usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów w schronisku dla zwierząt.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 15 głosami za, 3 wstrzymującymi się przy 0 przeciw podjęła uchwałę nr XVIII/234/2012 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 r. (załącznik nr 6).


c)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że nie ma informacji dla mieszkańców odnośnie możliwości skorzystania z dodatkowych worków na śmieci i możliwości ich składowania, np. że mieszkaniec może je wywieźć do danego miejsca.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że zapisy w regulaminie spełniają wymogi ustawowe, natomiast kampania będzie wprowadzona i w momencie wprowadzenia systemu od 1 lipca taki punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie wyznaczony, a wtedy informacja trafi do prasy.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 17 głosami za, 1 wstrzymującym się przy 0 przeciw podjęła uchwałę nr XVIII/235/2012 w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 7).


d)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 17 głosami za, 1 wstrzymującym się przy 0 przeciw podjęła uchwałę nr XVIII/236/2012 w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 8).


Pkt. 3
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 9.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 Sporządziła
/-/Jolanta Cypryańska

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.