BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254036
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr XVII/2012
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 12 grudnia 2012 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 


XVII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 

Pkt. 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Szymon Paciorkowski.


Protokół z sesji nr XVI zostały przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt. 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).


Pkt. 3
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że w związku z wnioskiem złożonym przez radnego Stanisława Dominiczaka, dotyczącym udzielania odpowiedzi przez pana burmistrza poprosiła by radni zadając pytanie na końcu wypowiedzi podsumowali i skonkretyzowali pytanie. Radny wnioskował także o to, żeby mógł ewentualnie dopytać pana burmistrza i każdy z radnych może mieć taką potrzebę, wobec czego jeśli informacja, którą ktoś z państwa radnych uzyskał nie wyczerpuje zagadnień, o które pytał, może ponownie poprosić o udzielenie odpowiedzi. Poprosiła również aby radni w trakcie pytań danej osoby powstrzymali się od uwag i komentarzy tak, by burmistrz mógł odpowiedzieć na pytanie danej osoby (załącznik nr 3).

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że w Centrum II dojazd do niektórych posesji jest tylko od strony ul. Wielkopolskiej, czy ul. Szkolnej, natomiast nie ma dojazdu od strony ul. Fabrycznej, wobec tego chciałby się dowiedzieć jaki jest stan parkingu? Zapytał, czy jest możliwość wyznaczenia drogi, która jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Centrum II?


Pkt .4
a)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka przedstawiła pismo uzupełniające wniosek o nadanie imienia Patrona Szkoły pobliskiemu rondu, dotyczące podania dokładnej nazwy ronda, o które prosili radni na wspólnym posiedzeniu komisji (załącznik nr 4).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/216/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania imienia rondu we Wrześni (załącznik nr 5).


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/217/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Grzybowie (załącznik nr 6).


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/218/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wincentego Dondajewskiego i Michała Drzymały (załącznik nr 7).


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym, 19 głosami „za",przy 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się" podjęła uchwałę nr XVII/219/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego (załącznik nr 8).


e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/200/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (załącznik nr 9).


f)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wykreślenie w projekcie uchwały pkt „1" w § 1.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/201/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii drogi gminnej (załącznik nr 10).


g)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła, by w podstawie prawnej ująć w nawias zapis: ( tj. Dz. U. z 2012 r poz 1059.).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/202/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Września (załącznik nr 11)


h)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 10 grudnia 2012 roku, radny Stanisław Dominiczak, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej złożył wniosek w sprawie zmiany kwot zaproponowanych w projekcie uchwały z 15 zł i 10 zł na kwotę 7 zł i 5 zł, który został przyjęty przez komisję, wobec czego poprosiła o przegłosowanie przedłożonego wniosku Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 12)

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy w związku z tym, że stawka za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proponowana jest w kwocie 15 zł i 10 zł następnym ruchem będzie podjęcie uchwały, która ewentualnie zmieni, obniży stawkę jeśli w drodze przetargu firmy będą konkurować ze sobą przez co może dojść do obniżenia stawki?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że tak. Dodał, że nie są to przypadkowe liczby. Wynikają z wyliczeń, szacunkowych kosztów wywożonych śmieci od wszystkich mieszkańców przez działające na terenie Wrześni firmy z ostatnich lat. Są to obliczenia szacunkowe, ponieważ firmy wywożą śmieci nie tylko od osób fizycznych, ale także od firm. Trzeba bardzo dokładnie wydzielić te śmieci, bo ustawa mówi wyłącznie o śmieciach wywożonych od osób fizycznych. Mimo, iż mogą być różne wahania, to średnio jedna osoba wytwarza około 30 L śmieci tygodniowo. Wytworzenie odpadów pomnożone przez ilość dni i podzielone przez wywożenie w odstępach 2 tygodni dają ilość produkowanych przez mieszkańców śmieci. Do kosztów dochodzą jeszcze inne czynniki, jak obowiązek zorganizowania dwóch punktów selektywnej zbiórki, obsługa administracyjna, itp. Jeśli ktoś nie zapłaci podatku trzeba będzie wydawać decyzje, tytuły, itd. Gmina szacuje, że będą się tym zajmowały 4 osoby. Po dodaniu wszystkich kosztów na dziś wychodzi kwota ok. 11,40 zł dlatego wstępna stawka była zaproponowała w kwocie 12 zł. Gmina zakłada, że w wyniku przetargu osiągnie niższą cenę ale jest to tylko szacunek. Gmina ustaliła stawkę w kwocie 10 zł i kwota ta (za okres od 1 lipca do 31 grudnia) jest wpisana w projekcie budżetu. Założenie o wpływach wynika z liczby mieszkańców pomnożonej przez sześć miesięcy, pomnożonej przez 10 zł co daje kwotę zapisaną w projekcie budżetu. Zaproponowana stawka wynika ze szczegółowych wyliczeń gminy.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 3 głosami „za", przy 13 przeciw" i 4 wstrzymujących się zaopiniowała wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w sprawie zmiany stawek przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 1 niegłosującym, 15 głosami „za", przy 2 „przeciw" i 2 „wstrzymujących się" podjęła uchwałę nr XVII/203/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (załącznik nr 13).


i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/204/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 14).


j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/205/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 15).


k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/206/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 16).


l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/207/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r. (załącznik nr 17).


ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/208/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: sprostowania omyłki w oznaczeniu numeru uchwały (załącznik nr 18).


m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/209/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 (załącznik nr 19).


n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/210/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok (załącznik nr 20).


o)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wykreślenie z porządku obrad zwrotu: „ustalenia projektu", a w projekcie uchwały poprosiła o wykreślenie w tytule projektu zwrotu: „listopada".

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w związku z uwagami wskazanymi w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej poprosi o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że należy przegłosować autopoprawkę.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013- 2035 (załącznik nr 21).


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Września (załącznik nr 22).

Radny Maciej Baranowski powiedział, że rozumie, że w wyniku działań administracyjnych wyższych urzędów koniecznym jest przedstawianie do RIO wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013-2035. Jednak jeśli ktoś zajrzy do niej za 10 lat to nic się w niej nie będzie zgadzało. Dziś wymaga się, by prognozować to, co będzie się działo w gminie za 23 lata i rozumie, że jest to wymóg formalny, ale może samorząd powinien apelować, że takie dokumenty są nikomu do niczego nie potrzebne, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że data graniczna działań, zobowiązań gminy sięga 1999 roku, gdy został poręczony kredyt TBS-om i jest on zabezpieczany nieruchomością campingu do 2035 roku. Do czasu kiedy spółka TBS nie spłaci kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego trzeba będzie zapisywać zabezpieczenie poręczenia przez gminę, tak jak poręczenie, które zostało wtedy podjęte i z tego wynika data 2035 r.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to wymóg ustawowy, a więc nie należy się tym denerwować i zająć się bieżącym budżetem.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/211/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2013- 2035 wraz z autopoprawką (załącznik nr 23).


Pkt. 5
Debata budżetowa:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że radni otrzymali projekt budżetu zgodnie z ustawowym terminem. Dodał także, że przedstawienie i szczegółowe omówienie projektu uchwały budżetowej miało miejsce na posiedzeniu Komisji Komunalno-Finansowej , oraz na wspólnym posiedzeniu komisji w listopadzie i grudniu 2012 r.


b) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka odczytała opinię komisji stałych Rady Miejskiej (załącznik nr 24).


c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (załącznik nr 25).


d) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że komisje zaopiniowały budżet pozytywnie i nie skonstruowały żadnych wniosków, co do zmian w projekcie budżetu.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września potwierdził, że komisje nie złożyły wniosków, co do zmiany projektu budżetu na rok 2013.


e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu.
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 (załącznik nr 26).
f) dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej i ich przegłosowanie


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otworzyła dyskusję.

Radny Ryszard Szwajca zapytał jakich liczb iloczynem jest kwota 2. 681. 700 zł zapisana w Dziale VIII, rozdział 75618 dotycząca opłat śmieciowych?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jest to liczba 6 wynikająca z liczby miesięcy (od 1 lipca do końca roku), pomnożona przez liczbę mieszkańców oraz liczbę 10 zł., czyli stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że projekt budżetu na rok 2013 był omówiony szczegółowo na posiedzeniu komisji, jednak trzeba podkreślić, że deficyt budżetu na przyszły rok jest niezbyt wysoki bo wynosi ok 8 mln zł., w związku z czym ma pytanie na ile budżet w 2013 roku jest realny do wykonania? Czy są jakieś zagrożenia jeśli chodzi o dotacje celowe i realizację zadań własnych, inwestycji, które wynikają z założeń budżetu?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zakładając podstawowe wpływy z CIT i PIT, czyli udział gminy w dochodach państwa można założyć, że będzie tak samo jak dotychczas, czyli ok 36% z PIT-u i ok 6,75 % z CIT-u. Oznacza to tyle, że gmina otrzyma ok 36 % kwoty, która wpłynie od osób, które rozliczą się w urzędzie skarbowym we Wrześni. Zakładając, że sprawdzi się założenie z poprzednich lat minister finansów wylicza, prognozuje ile wpłynie pieniędzy z podatku PIT z terenu Miasta i Gminy Września dolicza ok 36% i podaje, że będzie to kwota ok 28 mln zł., która z dużym prawdopodobieństwem się potwierdzi. W przypadku wpływów z CIT- u sytuacja jest podobna. Natomiast jeżeli ludzie zaczęliby zarabiać mniej, to automatycznie mniej wpłynie pieniędzy do urzędu skarbowego we Wrześni, a więc 36% od mniejszej kwoty da mniejszą kwotę do budżetu gminy. Jednak gmina nie zakłada takiej sytuacji, zwłaszcza, że korzystny jest wpływ inflacji na wzrost wynagrodzeń. Kolejną kwestią są podatki lokalne, gdzie jest bardzo wysoka ściągalność, a ponieważ kwota podatku nie zmieniana się można z dużym prawdopodobieństwem ocenić ile pieniędzy wpłynie do budżetu gminy w przyszłym roku. Kwota będzie podobna skoro stawki podatku się nie zmieniają. Zagrożeniem są oczywiście upadłości firm, które nie płacą podatku, ale po stronie dodatniej są nowo powstające obiekty, które zaczynają płacić podatek od 1 stycznia następnego roku. Jeśli chodzi o zagrożenia to największe wydaje się być w tzw. podatku śmieciowym. Nowość podatku spowoduje zapewne wiele problemów również ze ściągalnością itd. Nie ma dokładnej kwoty wpływu z tego tytułu, ponieważ dopiero po przetargu okaże się jaka będzie stawka. Kolejną kwestią jest sprzedaż mienia. W czasie kryzysu jest mniej chętnych do kupowania nieruchomości, a w budżecie gmina ma prognozowaną kwotę za zbycie. Dodał, że tereny inwestycyjne w Gminie Września cieszą się nadal zainteresowaniem i można liczyć się z tym, że znajdą nabywcę i gmina sprzeda nieruchomości, ale oczywiście nie można powiedzieć tego na pewno.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zamknęła dyskusję.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie, pozytywnie przyjęła autopoprawkę do projektu w sprawie: budżetu na rok 2013.


g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za", przy 1 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się" podjęła uchwałę nr XVII/212/2012 w sprawie: budżetu na rok 2013 wraz z autopoprawką (załącznik nr 27).

Pkt. 6
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2012 (załącznik nr 28).

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2012 (załącznik nr 29).

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2012 (załącznik nr 30).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2012 (załącznik nr 31).


Pkt. 7
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczaka przedstawił plan pracy komisji na rok 2013 (załącznik nr 32).

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił plan pracy komisji na rok 2013 (załącznik nr 33).

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił plan pracy komisji na rok 2013 (załącznik nr 34).


Pkt. 8
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni powiedziała, że do Biura Rady Miejskiej Wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Września (załącznik nr 35);
Wpłynęły dwa pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczące podjętych uchwał (załącznik nr 36);
Wpłynęło wezwanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę XI/144/2012 RM we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r., w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wzywające do nadesłania akt administracyjnych obrazujących procedurę planistyczną poprzedzającą podjęcie ww uchwały (załącznik nr 37);
Wpłynęło pismo prokuratora rejonowego we Wrześni z zapytaniem, czy został rozpatrzony wniosek wnoszący o uchylenie § 6 ust. 1 pkt 2 oraz § 6 ust 4; § 12 i § 14 uchwały Nr VI/69/07 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (załącznik nr 38);
Wpłynął Apel Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie wsparcia finansowego dla inicjatywy budowy Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej (załącznik nr 39);
Wpłynęło pismo z biura poselskiego posła Jacka Kwiatkowskiego z prośbą o ujęcie w budżecie na rok 2013 czynności zmierzających do opracowania i uchwalenia programu: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrześni" (załącznik nr 40);
Wpłynęło pismo Ośrodka Szkolenia Psów Czasowa Opieka nad zwierzętami „ISKRA" (załącznik nr 41);
Wpłynął Apel RM w Środzie Wlkp. w sprawie poparcia wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego stwierdzenia niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, celem podjęcia uchwały o podobnej treści (załącznik nr 42);
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa;
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zaprosiła na Spotkanie wigilijne w dniu 19 grudnia 2012 roku o godz. 18.00 w restauracji „TAROT" przy ul. Paderewskiego 50b.


Pkt. 9
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:
Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 43).
Powiedział, że kwestia budżetu na rok 2013 i zagrożeń, o których wspominał radny jest też jakimś z wyzwań jeśli chodzi o zamkniecie budżetu 2012 roku zwłaszcza, przy inwestycjach, gdzie pojawiają się dodatkowe, niespodziewane zadania. Jednak na dzień dzisiejszy budżet na rok 2012 można zamknąć i być może nie trzeba będzie niczego poprawiać.


Pkt. 10
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczak powiedział, że odpowiedzi udzieli Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września.
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że dla Centrum II obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który rozstrzyga o sposobie komunikacji na tym terenie. Gmina jest w trakcie przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej elementem tego obszaru. Nieruchomość ma być zabudowana budynkiem usługowo-mieszkaniowym i ma nadzieje, że dojdzie do sprzedaży i, że nabywca przystąpi do realizacji budowy budynku. Po skończeniu realizacji inwestycji będzie czas na urządzenie komunikacji na tym terenie i przygotowanie miejsc parkingowych w dwóch miejscach zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. Dodał, że w tej chwili właściciel pojazdu parkuje samochód na własną odpowiedzialność, gdyż nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych.


Pkt. 11
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka o godz. 17.20 zamknęła posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Radny Stanisław Dominiczak w dniu 28 grudnia 2012 roku złożył pisemną uwagę do protokołu nr XVII/2012 dotyczącą sposobu przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej proponującej niższe stawiki za wywóz śmieci, w związku z uchwalą w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty (załącznik nr 44).

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

Sporządziła
/-/Jolanta Cypryańska

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.