BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13458906
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-01-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała NR XIX/243/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r.

Uchwała NR XIX/243/2013
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 1 lutego 2013 r.

 

w sprawie: zasad zarządu lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Września.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady zarządu lokalami użytkowymi, będącymi własnością Gminy Września. Uchwała nie ma zastosowania w przypadku wynajmowania przez Gminę Września lokali użytkowych będących nieruchomościami w rozumieniu art. 46§1 k.c.


§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1. Lokalu użytkowym, należy przez to rozumieć również garaż.
2. Wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę Września.
3. Najemcy - należy przez to rozumieć osobę korzystającą na podstawie umowy najmu z lokalu użytkowego.
4. Stawce czynszu - należy przez to rozumieć miesięczną stawkę netto czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, zwiększoną o podatek VAT, bez uwzględnienia opłat niezależnych od Wynajmującego (media).
5. Opłatach niezależnych od Wynajmującego - należy przez to rozumieć opłaty za dostawę do lokalu (lub wspólnego węzła sanitarnego) zimnej i ciepłej wody użytkowej, odbiór ścieków i nieczystości stałych, dostawę energii cieplnej i elektrycznej, w przypadku gdy Najemca nie ma indywidualnej umowy z dostawcą mediów i usług.
6. Czynnościach windykacyjnych - należy przez to rozumieć dochodzenie należności z tytułu czynszu i opłat niezależnych od Wynajmującego, zarówno w formie polubownej jak również poprzez uzyskanie sądowego nakazu zapłaty, będącego podstawą do egzekucji komorniczej.


§3. Celem Wynajmującego jest prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobem lokali użytkowych, intensyfikacja działań mających na celu szybkie i sprawne wynajmowanie pustostanów, jak również systematyczne podejmowanie czynności windykacyjnych.

§4. Najem lokali użytkowych.
1. Lokale użytkowe mogą być oddawane w najem osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, na podstawie umów najmu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Umowy najmu zawiera się na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony - do 3 lat.
3. Oddanie lokalu użytkowego w najem następuje w drodze przetargu określonego w k.c., z zastrzeżeniem ust 5.
4. W przypadku, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym najem może być nawiązany w drodze negocjacji.
5. Najem lokalu użytkowego na czas oznaczony - do 3 lat, może być zrealizowany w trybie bezprzetargowym w następujących sytuacjach:
a) na cele prowadzenia działalności „non profit" (np. działalność opiekuńcza, charytatywna, oświatowa, wychowawcza, lecznicza),
b) w przypadku działalności szczególnie pożytecznej dla Miasta i Gminy Września,
c) na rzecz dotychczasowego Najemcy - w przypadku gdy Najemca na dzień składania wniosku o zawarcie kolejnej umowy nie zalega w opłatach za czynsz, w opłatach niezależnych od Wynajmującego z tytułu najmu tego lokalu oraz z opłatami lokalnymi,
d) w innych uzasadnionych przypadkach.
6. Stawka czynszu lokalu użytkowego ustalana jest w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

§5. Zawarcie umowy najmu może być poprzedzone zobowiązaniem przyszłego najemcy do dokonania wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwukrotności należnego gminie miesięcznego czynszu netto. Kaucja ulega zwrotowi lub rozliczeniu po ustaniu stosunku najmu.

§6. Umowy najmu powinny zawierać m. im. zasady rozliczeń poczynionych przez Najemcę nakładów, terminy wypowiedzeń lub warunki rozwiązania umowy oraz możliwość aktualizacji stawek czynszowych.

§7. Burmistrz Miasta i Gminy Września, może na wniosek Wynajmującego wyrazić pisemną zgodę na:
1. Zmianę rodzaju działalności prowadzonej w wynajętym lokalu (w stosunku do pierwotnie planowanej).
2. Czasowe obniżenie stawki czynszowej netto za najem lokalu w przypadku czasowej niemożności korzystania lub ograniczenia w korzystaniu z lokalu, które nie są spowodowane działaniem Najemcy lub w innych uzasadnionych przypadkach.
3. Podnajem części lokalu użytkowego - w takim przypadku Najemca lokalu ponosi pełną odpowiedzialność za podnajmującego z tytułu zadłużenia oraz wszelkich wynikających z tytułu podnajmu roszczeń.
4. Zmianę umowy po stronie najemcy, w szczególności:
a) w przypadku śmierci najemcy w jego prawa i obowiązki może wstąpić osoba bliska,
b) poprzez dodanie wspólnika lub wspólników spółki cywilnej,
c) w przypadku zmiany formy organizacyjnej przedsiębiorcy będącego stroną umowy

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.