BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14063607
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami

realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku

 

Część 1- nadzór w branży drogowej,

Część 2 - nadzór w branży instalacyjnej,

Część 3 - nadzór w branży elektrycznej,

Część 4 - nadzór w branży konstrukcyjnej

 

CPV: 71.63.14.00-4

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2013 roku


Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51, fax. 061 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 18 stycznia 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 18 stycznia 2013 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywali należycie:

a) w części 1 - branży drogowej: nadzór inwestorski nad inwestycjami: o wartości łącznej nadzorowanych inwestycji nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto;

b) w części 2 - branży instalacyjnej: nadzór inwestorski nad inwestycjami: o wartości łącznej nadzorowanych inwestycji nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto;

c) w części 3 - branży elektrycznej (oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne, instalacje elektryczne): nadzór inwestorski nad inwestycjami: o wartości łącznej nadzorowanych inwestycji nie mniejszej niż 100 000 zł brutto;

d) w części 4 - branży architektoniczno - konstrukcyjnej: nadzór inwestorski nad inwestycjami: o wartości łącznej nadzorowanych inwestycji nie mniejszej niż 2 500 000 zł brutto, w tym jeden nadzór o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla danej części zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania

a) w części 1 - branży drogowej: osoba z uprawnieniami w specjalności drogowej - minimum 1 osoba;

b) w części 2 - branży instalacyjnej: osoba z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej (tzw. „sanitarnej") w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - minimum 1 osoba;

c) w części 3 - branży elektrycznej (oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne, instalacje elektryczne): osoba z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej (tzw. „ elektrycznej") w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - minimum 1 osoba;

d) w części 4 - branży architektoniczno - konstrukcyjnej: osoba z uprawnieniami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - minimum 1 osoba;

4) podejmie czynności związane z pełnioną funkcją (na miejscu prowadzenia robót) w czasie nie dłuższym niż 5 godzin od zawiadomienia go przez Zamawiającego lub wykonawcę robót.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem: 15010 - 2013 z datą publikacji 10.01.2013 roku

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz nadzor inwestorski 2013 [53 kB]
ikona
modyfikacja SIWZ [343 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (2) [560 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz(3) nadzory [1.2 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.