BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14115940
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na


Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży

ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi

z terenu Gminy Września

 

CPV: 92.13.00.00-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Okres realizacji zamówienia: 14 - 18 stycznia 2013 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Anna Grzybowska - Pełnomocnik ds. Profilaktyki pok. 33a tel. 061 64-39-40 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 11 stycznia 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 11 stycznia 2013 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60 %

Odległość od miasta Wrześni - 40%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. wykaże się, że posiada salę kinową o pojemności nie mniejszej niż 100 miejsc wyposażoną w niezbędny sprzęt do projekcji filmów w 2D i dźwiękiem Dolby Surranud lub przedstawi pisemne zobowiązanie do udostępnienia sali kinowej od innego Wykonawcy;

3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez oferenta jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej 2 seanse dla dzieci i młodzieży o wartości nie mniejszej niż 20.000 złotych łącznie, potwierdzone referencjami od Zamawiających, że usługi zostały należycie wykonane;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 7250 - 2013 w dniu 4.01.2013 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz-seanse filmowe [140 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.