BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298686
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Sprawy finansowe
Uchwała Nr XVII/232/2012


Uchwała Nr XVII/232/2012
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:


§ 1.
1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 108.416.046 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 102.721.846 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 5.694.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.795.334 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3) dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 53.577 zł,
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.681.700 zł.


§ 2.
1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 116.669.939 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 98.892.112 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 17.777.827 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.795.334 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3A,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4A,
3) wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 620.830 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5A,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 53.577 zł,
5) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.681.700 zł.


§ 3.
Deficyt budżetu w kwocie 8.253.893 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.


§ 4.
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów:
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 11.924.627 zł.


§ 5.
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.670.734 zł w tym:
1)§ 982 wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł,
2)§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.670.734 zł,


§ 6.
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.598.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.261.668 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6A.


§ 7.
Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:
1)dochody w kwocie 1.364.500 zł,
2)wydatki w kwocie 1.364.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 8.
Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3B.

§ 9.
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w kwocie 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7A.


§ 10.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 13.924.627 zł w tym na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł,
2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.670.734 zł,
3)sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.253.893 zł.


§ 11.
Upoważnia się Burmistrza do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
2)zaciągania kredytów i pożyczek na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.670.734 zł,
3)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.253.893 zł,
4)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
a) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
b) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
c) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,
5)przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
6)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12.
Określa się sumę 2.000.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 13.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 830.000 zł przeznacza się na:
1)realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 800.000 zł,
2)realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000 zł.

§ 14.
Tworzy się rezerwy:
1)ogólną w kwocie 120.000 zł,
2)celowe w kwocie 285.000 zł z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 285.000 zł.

§ 15.
Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku z tytułu udzielonych poręczeń dla TBS na budowę mieszkań w wysokości 190.000 zł.


§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 17.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.