BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461609
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Protokół

nr XVI/2012

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 13 listopada 2012 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

XV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecni byli radny Maciej Szelągiewicz i radny Włodzimierz Wawrzyniak.

 

Protokół z sesji nr XV został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie:

 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

 • określenia terminu, częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września;

 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

  Poprosił o przesunięcie dalszych projektów do punktu 4 m, n, o.

 

Rada Miejska w liczbie 18 radnych jednogłośnie pozytywnie przegłosowała nowy porządek obrad.

 

Pkt 3

Radny Stefan Ogrodowicz zadał pytanie dotyczące skrzyżowania ulic Warsztatowej i Kościuszki, kiedy planowana jest przebudowa tego skrzyżowania ze względu na powstającą tam inwestycję? Powiedział również, że w okolicy Gutowa Wielkiego powstały bariery obronne dla pojazdów, co zwiększyło niebezpieczeństwo dla pieszych. Zapytał czy planowana jest budowa ścieżki rowerowej? Powiedział, że niektórzy mieszkańcy bardzo długo czekają na wydanie warunków zabudowy? Zapytał jak długo trwa załatwianie takich warunków i czy czas oczekiwania można skrócić? Powiedział, że na stałe z imprez wrzesińskich wykreślono wyścigi krosowe MTB, który od kilku lat był kontynuowany.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, jak wygląda budżet na 2013 roku jeżeli chodzi o inwestycje? Które z zadań będą wykonywane priorytetowo, a które zostaną wyłączone? Kiedy nastąpi realizacja inwestycji związanej z utwardzeniem, zrobieniem deszczówki i kanalizacji na ulicy Monte Casino i ulicach przyległych?

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że od jakiegoś czasu w niektórych częściach miasta pojawia się bałagan w postaci rozrzuconych śmieci, szczególnie w rejonie ulicy Łużyckiej czy przy dworcu PKP. Zapytał ile w ostatnich dwóch latach ustawiono nowych koszy na śmieci na terenie miasta? Ile koszy zdewastowano, a ile naprawiono? Czy ta liczba się zwiększa?

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że jadąc w kierunku cmentarza komunalnego po prawej stronie znajduje się wolne miejsce. Zapytał czy to jest grunt gminny i czy istnieje możliwość, aby powstały na tym terenie miejsca parkingowe? Powiedział również, że w połowie roku pojawiła się informacja, że zakupem basenu zainteresowana jest firma za wschodniej granicy. Czy jest to nadal aktualne? Czy są prowadzone rozmowy na temat basenu?

 

Radny Jan Drewniak powiedział, że na terenie targowiska po lewej stronie nie ma utwardzenia nawierzchni. Zapytał, czy istnieje możliwość utwardzenia tego terenu bądź wyrównania?

 

Radny Mirosław Chudy przekazał burmistrzowi prośbę mieszkańców TBS-ów, a także mieszkańców Szosy Witkowskiej o możliwości wybudowania placów zabaw dla dzieci. Powiedział, że bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym zostało poprawione poprzez przemalowanie znaków poziomych, ale nadal istnieje zagrożenie na tym przejeździe. Chodzi o krzewy, które zasłaniają widoczność kierowcom. Zapytał, czy można by było ustalić właściciela działki i poprosić o wycięcie tych krzewów?

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że przejście na skrzyżowaniu ulic Fromborska i Kaliska jest niedoświetlone Poprosił o interwencję, możliwość zamontowania sygnalizacji świetlnej. Powiedział, że w tej okolicy nie działają dwie lub trzy lampy. Zapytał jak wygląda sytuacja rozpoczętej inwestycji w świetlicy w Gozdowie? Powiedział, że plan odnowy miejscowości w Gozdowie był wdrażany jako jeden z pierwszych. Zatrzymał się na etapie remontu dachu i malowaniu. Powiedział, że konieczny jest tam remont, chodzi głównie o instalację elektryczną i sanitarną. Poprosił o uwzględnienie tych remontów w wydatkach budżetowych na rok 2013.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski powiedział, że złożył wniosek do budżetu na 2013 rok dotyczący kanalizacji i budowy nawierzchni na ulicy Generała Kutrzeby. Powiedział, że głównie chodzi o położenie nawierzchni przy czterech budynkach znajdujących się bezpośrednio przy zapleczu sklepu Matteo. Powiedział, że z tego, co się orientował to na tym terenie nie jest rozwiązana sprawa własności gruntów, dlatego trudno było stworzyć taki plan inwestycyjny dotyczący położenia nawierzchni. Zapytał czy ta sytuacja uległa zmianie? Czy byłaby możliwość położenia koło tych czterech budynków nawierzchni?

 

Pkt 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/200/2012 w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/201/2012 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2013 na terenie Gminy Września.

 

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/202/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

 

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/203/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

 

e)

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że poprzednie przystąpienie do strefy zajęło gminie kilka lat, a teraz odbyło się to w szybkim tempie.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że dzisiejsza uchwała rozpoczyna całą procedurę włączenia do strefy. Rada Miejska wyraża tylko zgodę o włączeniu tych terenów do strefy. Natomiast dalsze działania podejmuje gmina. Powiedział, że proces ten może trwać nawet kilkanaście miesięcy.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/204/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nieruchomości położonej w Bierzglinku.

 

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/205/2012 w sprawie: zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej we Wrześni ul. Warszawska 2/6.

 

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/206/2012 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

 

h)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/207/2012 w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 11 za, 6 wstrzymującymi się i 1 przeciw podjęła uchwałę nr XVI/208/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/346/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r., w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., Nr 187, poz. 3190.

 

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/209/2012 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

 

k)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/210/2012 w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

l)

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Bronisław Dankowski zapytał, czy pojazd jednośladowy według tej uchwały jest zwolniony z wykupienia biletu w strefie płatnego parkowania?

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej powiedział, że pojazdy te są zwolnione z opłat ze względów technicznych. Osoba poruszająca się jednośladem nie ma gdzie położyć biletu. Pracownicy zaś nie mają możliwości pozostawienia wezwania do zapłaty stąd ten zapis.

 

Wiceprzewodniczący Rady, radny Maciej Baranowski powiedział, że będzie odbywał się zjazd np. motocyklistów to zablokują około 200 miejsc parkingowych.

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej powiedział, że teoretycznie taka możliwość istnieje. Jednak podobnie jak do osób niepełnosprawnych nie było nigdy możliwości, aby zablokowali wszystkie miejsca parkingowe.

 

Na Salę obrad wszedł radny Marek Kołodziejczyk. Od tego momentu w posiedzeniu XVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni uczestniczyło 19 radnych.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/211/2012 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. Nr 121 poz. 2293 z 2010 r.)

 

ł)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/212/2012 w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do drogi gminnej.

 

m)

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że wczoraj na komisji prosił, aby skierowano zaproszenie do władz Szpitala Powiatowego, żeby zagościli w urzędzie i odpowiedzieli na kilka pytań radnych Radnych Rady Miejskiej.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że zaprosi członków Zarządu na spotkanie komisji.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/213/2012 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

 

n)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/214/2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.

 

o)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/215/2012 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Pkt 5

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczące wystąpienia pokontrolnego;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. Miasta i Gminy Września;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczące podjętych uchwał;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie wniosku Wojewody Wielkopolskiego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r., nr XI/144/2012 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Prokuratora Rejonowego we Wrześni wnoszące o uchylenie § 6 ust. 1 pkt 2 oraz § 6 ust 4; § 12 i § 14 uchwały Nr VI/69/07 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów;

   

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy Prokurator uchylił uchwałę?

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że Prokurator wnosi o uchylenie natomiast uchwałę może uchylić jedynie Sąd. Prokurator natomiast dostrzega pewne uchybienia. Jeżeli są to uchybienia merytoryczne to należy daną uchwałę zmienić.

 

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął Apel Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie poparcia wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego stwierdzenia niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, celem podjęcia uchwały o podobnej treści. Powiedziała, żeby komisja merytoryczna odniosła się do niniejszego pisma.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął Apel Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie wsparcia finansowego dla inicjatywy budowy Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej; Powiedziała, że założeniem Hospicjum będzie przyjmowanie osób z różnych powiatów. Należy przedyskutować tę kwestię na komisjach i zastanowić się czy Rada będzie występować do burmistrza z prośbą o przyznanie środków na tę inicjatywę.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź na pismo radnego Stanisława Dominiczaka w sprawie uchwały Nr XV/186/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych od Komisarza Wyborczego w Koninie;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo pana Stefana Płociniczaka złożone do Wojewody Wielkopolskiego;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające złożenie w terminie oświadczenia majątkowego Burmistrza, Pana Tomasza Kałużnego i Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, w których nie stwierdzono nieprawidłowości;

 • Wszyscy Radni otrzymali protokół z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2011 złożonych przez radnych Rady Miejskiej we Wrześni VI kadencji;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni dotyczące nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych;

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że kilkakrotnie już była poruszana kwestia oświadczeń majątkowych. Powiedział, że od dłuższego czasu radni składają oświadczenia, natomiast w tej chwili dochodzi do absurdów.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że rzeczywiście w ostatnim czasie dochodzi do wzmożonej rzetelności i drobiazgowości jeżeli chodzi o sprawdzanie oświadczeń majątkowych, niemniej jednak możliwe jest, że na urzędy skarbowe zostały nałożone dodatkowe obowiązki. Powiedziała, że ustawowym obowiązkiem przewodniczącego jest sprawdzenie tych oświadczeń czy zapisy w nich zawarte są właściwe.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski powiedział, że od trzech kadencji nie było problemu z prawidłowością wypełniania oświadczeń majątkowych. Teraz natomiast dochodzi do rzeczy absurdalnych. Merytorycznie nic się w wypełnianiu oświadczeń nie zmieniło. Powiedział, że może należałoby wystosować jakieś pismo do Urzędu Skarbowego.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że radni nie zostali wybrani po to, aby dyskutować o błędach w swoich oświadczeniach majątkowych. Należy zająć stanowisko w tej kwestii. Powiedział, że w jego składnikach majątku przez 20 lat nic się nie zmieniło. Zawsze było wszystko dobrze, teraz natomiast są błędy.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła 15 minut przerwy.

 

  Przewodnicząca Rady przedstawiła informacje o dokumentach jakie wpłynęły do biura rady:

 • informacja o stanie oświaty w gminie Września w roku szkolnym 2011/2012;

 • wniosek o nadanie imienia Patrona Szkoły rondu przy Liceum Ogólnokształcącym im H. Sienkiewicza;

 • pismo z biura poselskiego posła Jacka Kwiatkowskiego z prośbą o ujęcie w budżecie na rok 2013 czynności zmierzających do opracowania i uchwalenia programu: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrześni”;

 • nie ma info o pismie na temat „szkólki dla psow” i Hospicjum

 • oferty szkoleń, zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;

 • liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.

  W związku z tym, że wiele z przedstawionych kwestii wymaga zajęcia konkretnego stanowiska Rady, Przewodnicząca zapowiedziała, że zwoła wspólne posiedzenie komisji, podczas której Rada wyrazi swoje zdanie i zapozna się ze stanowiskiem p. Burmistrza.

 

Pkt 6

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

 • Informacje o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej;

  Powiedział, że zbliżają się ku końcowi prace nad projektem budżetu na 2013 rok. Sytuacja finansowa porównywalna jest sytuacji gospodarczej w kraju, czyli pogarsza się, stąd będzie trzeba wprowadzić szereg oszczędności. Powiedział również, że w tym roku nie będą podejmowane żadne uchwały, które miałby podnieść podatki na rok 2013. Pojawi się natomiast od lipca 2013 „podatek śmieciowy”.

  Powiedział odnośnie Hospicjum, że założyciel tego Hospicjum był u burmistrza na spotkaniu i inicjatywa takiego ośrodka to bardzo ciekawy temat. Ludzie często emocjonują się schroniskami dla psów, natomiast okazuje się, że jest problem ludzi, którzy odchodzą w kiepskich warunkach. Zaproponował wielu gminom, aby założyć związek i taką metodą jak się płaci w związku na wywóz śmieci albo na łapanie psów pomagać ludziom tak, aby powstało Hospicjum.

 

Pkt 7

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Stefana Ogrodowicza powiedział, że skrzyżowanie ulicy Kościuszki i ulicy Warsztatowej znajduje się na drodze powiatowej. Jakiś czas temu powstał wjazd do sklepu Intermarche. Jest to wjazd zrobiony dość niefortunnie, gdyż mija się z ulicą Warsztatową, przez co powstają dodatkowe utrudnienia. Właścicielka sklepu Intermarche pytała czy można przebudować skrzyżowanie? Gmina odesłała tę osobę do Powiatu ze względu na fakt, że jest to droga powiatowa. W powiecie okazało się, że na tę chwilę powiat posiada środków na przebudowę skrzyżowania.

Odnośnie ścieżki rowerowej w kierunku Węgierek powiedział, że zostało zawarte porozumienie z GDDKiA. Został zlecony na koszt gminy projekt, którego koniec przewidywany jest na miesiąc luty 2013 rok. Gmina zabezpieczyła środki na wykupy terenów pod budowę ścieżki rowerowej, natomiast GDDKiA ma wybudować do końca 2014 roku ścieżkę na własny koszt.

Odnośnie terminów wydawania warunków zabudowy powiedział, że nie wydłużył się termin czekania na wydanie tychże warunków. Każda sprawa jest inna i nie można generalizować.

Odnośnie wyścigów krosowych powiedział, że w roku 2012 w budżecie gminy środki na ten cel były zabezpieczone, ale nie zgłosił się żaden podmiot, aby takie wyścigi zorganizować.

 

 

Odpowiadając na pytanie radnej Marioli Kasierskiej powiedział, że prace nad ustalaniem inwestycji na 2013 rok dobiegają końca. Jeżeli chodzi o możliwość utwardzenia ulicy Monte Casino i ulic przyległych jest to inwestycja opiewająca na kwotę kilku milionów złotych, z tego powodu też nie została ona ujęta w budżecie na 2013.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że gmina w tej chwili kupuje kosze betonowe z metalowymi wkładami. W 2011 roku zakupiono 20 takich koszy, w 2012 również 20. W tym czasie zniszczonych zostało 6 koszy plastikowych. W metalowych są nieraz uzupełniane wkłady metalowe.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego powiedział, że nie ma potrzeby, aby powstał tam parking, gdyż te miejsca, które są w tej chwili wystarczają. Jeżeli chodzi o Wszystkich Świętych nie sposób zabezpieczyć tylu miejsc parkingowych. Powiedział, że gmina posiada gotowy projekt przebudowy miejsca przed cmentarzem wraz z rondem. Nie ma jednak środków, aby ten projekt wykonać.

Odnośnie basenu powiedział, że zgodnie z informacją spółka Pamapol jest spółką giełdową. W oświadczeniu Zarządu Pamapolu s. a., iż wbrew wcześniejszym intencjom do 15 września 2012 roku strony listu intencyjnego nie uzgodniły ostatecznej treści i nie zawarły umowy sprzedaży w spółce Cenos SP. z o. o. W tej chwili spółka kontynuuje negocjacje dotyczące umowy sprzedaży. Pamapol podpisał z litewską spółką Gemini Grupe UAD list intencyjny dotyczący sprzedaży 100 udziałów spółki Cenos. W liście strony ustaliły, że zawarcie umowy sprzedaży udziałów Cenos nastąpi do dnia 15 września 2012 roku. Powiedział, że kiedy toczyły się rozmowy władze Cenosu prowadziły rozmowy z gminą dotyczące sprzedaży Świata Wodnego Cenos. W związku z kryzysem gmina w tej chwili nie rozpatruje możliwości zakupu obiektu.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Jana Drewniaka powiedział, że ten temat był poruszany kilka razy. Trudno jest remontować plac tylko po to żeby raz w tygodniu mogły rozstawić się osób sprzedających. Ważne jest, że na targowisku nie handlują wrześnianie, a w większości ludzie przyjezdni. Za miejsce osoba płaci 7 zł, zatem nie ma przesłanek do tego, aby utwardzać ten teren.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego powiedział, że informacja dotycząca krzewów zasłaniających przejazd kolejowy została zgłoszona do Straży Miejskiej, która zajmie się przycięciem krzewów, tak aby ułatwić widoczność.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka powiedział, że zostało to sprawdzone i świecą wszystkie lampy. Jedna przy przejściu nie świeci się co zostało zgłoszone do Energetyki, gdyż tamtejsze oświetlenie jest własnością Energetyki.

Odnośnie remontu świetlicy w Gozdowie powiedział, że remont wykonywany był w 2010 roku. Remonty świetlic zostały tak zorganizowane, aby w każdej z nich wykonać sprawy najpilniejsze, a nie remont kompleksowy w kilku świetlicach.

 

Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, radnego Macieja Baranowskiego powiedział, że teraz inaczej buduje się osiedla niż kiedyś. W latach poprzednich stosowano inną politykę sprzedaży, to znaczy sprzedawano tylko grunt na którym stoi blok, dlatego pojawiają się pewnie sprzeczności budowy dróg wokół tych bloków czy osiedli. Zaszłości te będzie trzeba naprawić.

 

Pkt 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.30 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

 

Sporządziła

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.