BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463559
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej

z 22 listopada 2012 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy Września;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2 i 3

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej Ryszard Szwajca poprosił o przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2013.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy Września powiedziała, że projekt budżetu powstaje w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Budżety składa się w czterech elementów: dochodów, wydatków przychodów i rozchodów. Dochody dzielą się na lokalne i majątkowe, natomiast wydatki na bieżące, które związane są z działalnością gminy i majątkowe związane z powiększaniem majątku gminy. Przychody generowane są jako środki zewnętrzne na przykład pożyczki. Rozchody zaś wiążą się ze spłatą kredytów i pożyczek. Podstawową regułą przy opracowaniu budżetu jest znak równości między dochodami a wydatkami gminy. Powiedziała, że na dzień 31.12.2012 przewidywany dług gminy wynosił będzie 21.400.000.00 zł czyli mieści się we wskaźnikach i wynosi 20%, rozchody również są na stabilnym poziomie ok 4,5% - 5%. Po złożeniu wszystkich elementów szacuje się, że dług na 2013 roku wynosił będzie 29.600.000.00 zł, czyli będzie w granicy 27%. Na dług gminy w roku 2012 składają się miedzy innymi spłata obligacji i różnego rodzaju pożyczek, natomiast w 2013 uwzględnione zostały zobowiązania, które teoretycznie mogą być zaciągnięte.

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że gmina na 2013 rok na inwestycje przeznaczyła 5.600.000.00 zł. Omówił wszystkie planowane inwestycje ujęte w projekcie przyszłorocznego budżetu (załącznik nr 3).

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej Ryszard Szwajca zapytał, jak wygląda sytuacja dofinansowania powiatu jeżeli chodzi o budowę rond? Czy gmina będzie przekazywała powiatowi własne środki.

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że powiat wystąpił o 50% dofinansowania z tzw. Schetynówek, drugą część otrzyma od gminy.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że wynika z tego, że jest dotacja celowa dla powiatu. Zapytał, dlaczego nie jest to ujęte w dotacjach, ani ogólnych ani też celowych?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest to dotacja celowa na pomoc finansową.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, na ile pewna jest dotacja do budowy ronda przy kościele św. Ducha? Czy jeżeli powiat nie otrzyma tego dofinansowania gmina będzie musiała pokryć wszystkie koszty związane z inwestycją czy wycofasię z tego zadania?

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że wycofanie się z inwestycji ma pewne konsekwencje między innymi uciążliwość komunikacyjną. Jeżeli powstanie tylko jedno rondo będą uciążliwości związane z przejazdem.

 

Radny Mirosław Chudy powiedział, że z informacji jakie uzyskał wcześniej zaplanowano na 2013 rok budowę dwóch placów zabaw, natomiast kwota przewidziana na tego typu inwestycję jest niższa od kompleksowej budowy dwóch nowych placów zabaw. Zapytał czy będą budowane dwa w okrojonej wersji czy jeden kompleksowo?

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że planowana była budowa dwóch, natomiast gmina nie znalazła tyle środków. Trudno jest w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie.

 

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, z jakim przeznaczeniem zostanie wyremontowany budynek przy ulicy Chopina. Czy będzie on powiększony?

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że lokal zostanie przeznaczony pod lokale użytkowe, a jego gabaryty pozostaną bez zmian. Przewiduje się generalny remont tego budynku. Na dole będzie on bardziej przeszklony, przeznaczony pod działalności gospodarczej typu bank, natomiast u góry będą mniejsze lokale przeznaczone na biura. Środki, które będą wpływały z najmu lokali będą spłacać inwestycję.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że w projekcie budżetu z poprzedniego roku ta inwestycja została wykreślona ze względu na brak środków. Powiedział, że kwota przewidziana w budżecie na 2013 jest niższa od tej zeszłorocznej, a mimo to zadanie to jest wpisane jako inwestycja do wykonania w roku następnym. Zapytał dlaczego gmina pomimo mniejszych środków zdecydowała się na wyremontowanie budynku?

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że wcześniej brano pod uwagę wariant partnerstwa prywatno – publicznego, po to aby nie angażować środków budżetowych, a obiekt zmodernizować. W porozumieniu tym miało być zawarte, że partner prywatny wyremontowałby tę nieruchomość ze środków własnych, ale musiałby przez okres 10 cz 15 lat użytkować, a po pewnym czasie dopiero by tę nieruchomość gminie oddał. Niestety gminie nie udało się pozyskać partnera prywatnego, w związku z czym gmina musiała wrócić do pierwotnego planu, czyli wyremontowania budynku z własnych środków. Powiedział, że miasto miało środki na inwestycję, ale zakupiono za tę kwotę nieruchomość w postaci 35 ha w Bierzglinku, co było dla gminy lepszym zainwestowaniem środków.

 

Radny Robert Smodlibowski zapytał, jaką powierzchnię ma budynek do wyremontowania?

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że około 300 m2. Powiedział również, że nad remontem tej inwestycji będzie czuwał konserwator zabytków, który zgodził się na otwarcie przestrzeni w postaci dużych witryn na dole, a także rozebranie ścian działowych budynku.

 

Radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, ile gmina dokłada do subwencji oświatowej?

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że subwencja zbliża się do 60%, natomiast 40% dokłada gmina.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że co roku koszty dowozów dzieci wzrastają bardzo szybko. Przez 3 lata jest to wzrost o 400.000.00 zł. Zapytał dlaczego tak jest?

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że rozstrzygnięty został przetarg i takie stawki zostały ustalone. Należy się zastanowić czy na terenie gminy nie nastąpiło zmonopolizowanie osób przewożących.

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że kwestia przewozów dzieci omawiana była na komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej. Stwierdził, że z analiz przeprowadzonych przez komisję wynika, że nastąpiła drastyczna różnica w kwocie 1 km za przewóz autobusem gminy a przewoźnikiem prywatnym. Są to koszty w granicach 20% wyższe jeżeli chodzi o przewoźnika prywatnego.

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, odnosząc się do subwencji oświatowej, że większość budżetu oświatowego generują wynagrodzenia do 85%. Powiedział również, że subwencja nie współgra z kartą nauczyciela. Subwencja powinna być znacznie wyższa w tym wypadku.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej Ryszard Szwajca zapytał, jak wygląda sytuacja powstania komórki śmieciowej? Czy powstanie nowy referat, jak będzie to wyglądało pod względem administracyjnym?

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w komórka będzie działała głównie na zasadach ordynacji podatkowej. Do pracy w komórce docelowo przewidzianych jest około pięć osób. Cała jednostka będzie działała w ramach już istniejących kadrowych zasobów. Pracownicy będą musieli wprowadzić decyzje, następnie te decyzje egzekwować, naliczać opłaty, a następnie realizować elementy związane z egzekucją nieuregulowanych kosztów. Szacuje się, że takich niezapłaconych należności w skali roku będzie od 25% do 30%. Im więcej mieszkańców nie będzie uiszczać wpłat, tym procedury związane z obsługą będą droższe. Gmina będzie musiała w sposób ciągły kredytować koszty związane z niepłaceniem przez mieszkańców. W stosunku tych osób będą toczyć się postępowania egzekucyjne, ale gmina będzie musiała co miesiąc płacić za wywóz odpadów od tych osób operatorowi. W projekcie budżetu na 2013 rok koszty związane z odpadami zbilansowane są w kwocie zerowej, zarówno dochody, jak i wydatki, a z pewnością tak nie będzie. Ustawa zaczyna działać od lipca 2013 roku. W przeciągu tego półrocza na pewno znajdą się osoby, które nie będą płaciły, a zadaniem gminy będzie tak wygenerować koszty, aby zapłacić operatorowi. Zapewne w budżecie na 2014 pojawi się w oparciu o półrocze 2013 jakaś kwota.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej Ryszard Szwajca zapytał czy dochody i wydatki z podatku śmieciowego będę przechodzić przez główne konto urzędu, czy zostanie wydzielony oddzielny rachunek?

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy Września powiedziała, że będzie konto techniczne, czyli subkonto, natomiast na koniec miesiąca będzie zerowane i przekazywany na konto główne.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że na terenie Gminy Września istnieją trzy większe firmy, które zajmują się wywozem odpadów komunalnych. Zapytał w jaki sposób zostanie przeprowadzony przetarg?

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że odbędzie się w sposób prawidłowy w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że z przedstawionych projektów uchwał opłaty za wywóz odpadów komunalnych mieszkańcy uiszczać będę cztery razy w roku, tak jak w przypadku innych podatków. Zapytał, czy w związku z faktem, że mieszkańcy regulować będą opłatę raz na kwartał to operator otrzyma wynagrodzenie za wywóz również cztery razy do roku?

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że gmina operatorowi najprawdopodobniej będzie płaciła raz w miesiącu.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy jest przewidziana ulga dla osób, którzy zapłacą za wywóz za cały rok z góry?

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że płatności będą dokonywane na podstawie ordynacji podatkowej.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej Ryszard Szwajca zapytał, kto będzie egzekwował płatność? Czy będzie to urząd skarbowy tak, jak w przypadku innych podatków?

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tak.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej Ryszard Szwajca poprosił panią skarbnik o poprawę błędów językowych w projekcie budżetu na rok 2013.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, czego dotyczą zawierane umowy zlecenia między Urzędem a osobą? Jaką wartość mają te zlecenia?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy Września powiedziała, że na zlecenia i umowy o dzieło w budżecie na 2013 zaplanowanych jest około 200.000.00 zł plus składki. Są to zawarte umowy z osobami fizycznymi. Są to różnego rodzaju zadania do wykonania. W kwocie tej nawet zawarte są umowy, które gmina podpisuje np. Z projektantem, który wykonuje projekt na daną inwestycję. Czasami jeżeli urzędnicy wykonują dodatkowe pracy dostają takie umowy, są też tacy pracownicy, którzy nie mają innej umowy jak tylko umowę zlecenie czy o dzieło.

 

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odniósł się do wniosków, które wpływały do urzędu przy tworzeniu projektu budżetu na 2013 rok. Powiedział, że większość wnioskowanych spraw ze względu na brak środków nie będzie mogła być zrealizowana. Jedynie zadania, które są finansowane z bieżącego utrzymania, a nie są zadaniem majątkowym mogą być realizowane na bieżąco.

 

Pkt 4

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 18.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.