BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14284132
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro na:

 

Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności

kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku

 

CPV: 90.00.00.00-7; 90.47.00.00-2; 90.40.00.00-1; 90.60.00.00-3;

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Termin wykonania: 31 grudnia 2013 roku.

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51, fax. 061 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 1.200 złotych (słownie: tysiąc dwieście złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 21 grudnia 2012 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 21 grudnia 2012 roku do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60 %

Czas przystąpienia do czyszczenia - 40%

 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia t.j. wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. roboty polegające na czyszczeniu i udrażnianiu kanalizacji deszczowej (wykazać w załączniku), potwierdzone referencjami - dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- samochód wielofunkcyjny przeznaczony do udrażniania kanałów wodą pod wysokim ciśnieniem z wykorzystaniem różnego rodzaju głowic i dysz czyszczących, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów ze studni kanalizacyjnych zagłębionych do 9,00 m poniżej poziomu terenu, wpustów ulicznych, usuwania wody z zalanych piwnic, itp. - 1 szt.,

- koparko - ładowarka - 1 szt.,

- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy - 1 szt.,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych

 

Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 258895-2012 w dniu 06.12.2012 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - konserwacja kanalizacji deszczowej [186 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.