BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295125
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na

 

Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów

dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września

CPV: 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Czas trwania zamówienia: 31 grudnia 2013 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami ze strony internetowej.

 

Wadium: 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych)

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 13 grudnia 2012 r. do godz. 09.45.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10

13 grudnia 2012 r o godz. 10.00

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp;

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi kserokopię aktualnej koncesji na obrót paliwami.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem sieci stacji paliw na terenie miasta Wrześni (w granicach administracyjnych miasta) stację czynną co najmniej od 6.00 do 20.00.

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadanie aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 256301- 2012 w dniu 04.12.2012 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - zakup paliw na rok 2013 [169 kB]
ikona
odpowiedź na-pytanie [578 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.