BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14290116
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro na:


Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego

w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni

 

CPV: 71.32.00.00-7, 31.62.53.00.6

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Termin wykonania zamówienia: do 28 grudnia 2012 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

Robert Stachowicz - Kierownik Referatu Inwestycyjnego UMiG Września tel. 61 640-40-71,

Rafał Stobiński - informatyk UMiG Września tel. 61 640 41 20,

Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640-41-51, email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia 2012 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 14 grudnia 2012 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali 1 robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującą budowę systemu alarmowego oraz minimum 5 obiektów użyteczności publicznej objętych doraźną obsługą w zakresie systemów alarmowych,

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym 1 osobą posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia oraz posiadającą koncesję MSWiA,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 481458 - 2012 w dniu 30.11.2012 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz system alarmowy [392 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.