BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457663
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku

 

 

Protokół

z wspólnego posiedzenia

Komisji Edukacji

oraz

Komisji Komunalno – Finansowej

z 8 listopada 2012 roku

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 1) oraz 7 członków Komisji Edukacji (załączniki nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Wrześni;

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty,kultury i sportu;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Robert Lewandowski, zastępca naczelnika wydziały podatkowego;

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki;

Paulina Goździewicz, młodszy referent w referacie komunalnym;

Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

 

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

 

 

 

Pkt 3

a)

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, dlaczego w zestawieniu tabelarycznych nie ma obwodów, a mianowicie Domu Pomocy Społecznej oraz Szpitala Powiatowego we Wrześni?

 

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Wrześni powiedział, że nie są to stałe obwody głosowania, dlatego uchwała o tychże obwodach musi być podjęcia w terminie do 45 dni przed każdorazowymi wyborami.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

b)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2013 na terenie Gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2013 na terenie Gminy Września.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2013 na terenie Gminy Września.

 

c)

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

 

d)

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy ktoś konkretny jest zainteresowany nabyciem gruntu?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest taka osoba, ale zainteresowana jest zakupem części gruntu.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

 

Na salę obrad weszła radna Mariola Kasierska. Od tego momentu Komisja Komunalno – Finansowa liczyła 7 członków.

 

e)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nieruchomości położonej w Bierzglinku.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nieruchomości położonej w Bierzglinku.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nieruchomości położonej w Bierzglinku.

 

f)

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej we Wrześni ul. Warszawska 2/6.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, kto wyliczył udział gminy w gruncie?

 

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że części gruntu regulują zapisy w księgach wieczystych.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej we Wrześni ul. Warszawska 2/6.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej we Wrześni ul. Warszawska 2/6.

g)

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie:zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy wiadomo już jaka branża miałaby na tym miejscu mieć swoją siedzibę? Czy jest jakaś firma zainteresowana gruntem?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w tej chwili nie ma chętnych osób, które chciałyby zakupić grunt.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

 

h)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

 

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że w załączniku mapowym ulica Kryształowa została zaznaczona dwukrotnie? Zapytała dlaczego tak się stało?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że ta ulica zostanie połączona w jedną całość. Nastąpi to wtedy, gdy zostanie wykupiona reszta gruntów.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

 

i)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/346/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r., w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., Nr 187, poz. 3190).

 

Radny Janusz Czyż powiedział, wszelkie zmiany ze Związkami Zawodowymi odbywają się w uzgodnieniu, a nie jak powiedział burmistrz po zaopiniowaniu. Powiedział, że jeżeli ta uchwała zostanie podjęta przez Radę Miejską to zostaną podjęte odpowiednie kroki przez Wojewodę Wielkopolskiego w celu uchylenia tejże uchwały. Następnie zostanie ona przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeżeli ta uchwała zostanie podjęta zostanie naruszone prawo.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie zgadza się z interpretacją radnego Janusza Czyża, na potwierdzenie czego Gmina posiada stosowne orzeczenia sądowe, z którymi radni mogą się zapoznać.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że nie może się zgodzić ze stanowiskiem burmistrza z zakresie merytorycznym. Powiedział, że wynagrodzenie dyrektora szkoły może być większe od wynagrodzenia burmistrzów. Zakres obowiązków dyrektora jest zdecydowanie mniejszy od burmistrzów. Podwyższenie wynagrodzenia dla dyrektora będzie zatem nieproporcjonalne w stosunku do wykonywanych obowiązków.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jemu nie będzie przeszkadzał fakt, że dyrektor placówki oświatowej będzie dostawał wyższe wynagrodzenie, oczywiście jeżeli obniży koszty funkcjonowania placówki.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, jakie kryteria będą decydowały o wypracowaniu przez dyrektorów szkół dodatkowych 150% dodatku motywacyjnego?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jednym kryterium jest obniżenie kosztów funkcjonowania szkoły. Oczywiście obniżenie kosztów nie może być wiązać się z obniżeniem jakości nauczania. Jakie będą narzędzie obniżenia tych kosztów nie jest to jeszcze ustalone precyzyjnie.

 

Radny Ryszard Szwajca dlaczego właściwie sporządzono ten projekt uchwały? Co jest faktycznie intencją wywołania tego projektu uchwały?

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dość precyzyjnie intencje wywołania tejże uchwały omówił burmistrz Jan Maciejewski.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odniósł się do sytuacji przedszkoli. W tej chwili Gmina posiada jedno publiczne przedszkole, pozostałe są sprywatyzowane. Powiedział, że o tym jaką dotację Gmina płaci przedszkolom niepublicznym decydują koszty funkcjonowania przedszkola publicznego. Gmina w tym przedszkolu chce wypracować najniższą możliwą kwotę, ponieważ ona jest mnożnikiem, który rzutuję na dotację dla wszystkich przedszkoli niepublicznych. Ten projekt uchwały obejmuje podobną sytuację. Podkreślił, że 150% jest górnym pułapem określającym maximum. Może się okazać, że dyrektorzy nie będą w stanie wypracować niższych kosztów.

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dodatek motywacyjny jest przyznawany na pół roku.

 

Radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że ten dodatek może być również obniżony. Działa to w dwie strony.

 

Radny Janusz Czyż powiedział, że nie ma nic przeciwko podwyższeniu wynagrodzenia dla dyrektorów, ale jest przeciwny takiemu sposobowi motywowania. Została tutaj zastosowana odwrócona kolejność. Powinno być tak, aby na pierwszym miejscu była jakość pracy szkoły, a potem oszczędności. Ten projekt uchwały proponuje sytuację odwrotną najpierw oszczędności. Może zdarzyć się tak, że ucierpi na tym jakość szkoły.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jeżeli radni stwierdzą, że podwyższenie dodatku motywacyjnego nie przyniesie zamierzonych założeń to uchwałę tą będzie można zmienić.

 

Radny Maciej Baranowski porównał funkcjonowanie placówek szkolnych należących do Powiatu Wrzesińskiego i Gminy Września. Powiedział, że należy się zastanowić nad ulokowaniem dzieci w danych placówkach. Zdarza się tak, że np. w gimnazjum w Marzeninie liczy około 150 uczniów, co podwyższa koszty. Powiedział, że w placówkach trudno jest obniżyć koszty skoro 85% to koszty własne. W tej chwili jest niż demograficzny. Jedno gimnazjum jest w stanie obsłużyć całą Wrześnię.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że Powiat szkolnictwo utrzymuje swoje szkoły wyłącznie z subwencji. Szkoły te mają wysokie wyniki nauczania przy niskich nakładach, co utwierdza w przekonaniu, że można obniżyć koszty utrzymywania placówki bez obniżania jakości.

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że ma nadzieję, że dyrektorzy będą mieli pomysły jak zoptymalizować zarówno koszty, jak i tworzyć siatkę swoich oddziałów.

 

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że inicjatywa wprowadzenia tejże uchwały jest dobra. Radni mogą przecież kontrolować jakie wyniki mają dani dyrektorzy.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 4 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/346/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r., w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., Nr 187, poz. 3190).

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/346/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r., w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., Nr 187, poz. 3190).

 

j)

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

 

Salę obrad opuścił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji i Komisji Komunlano – Finansowej brało udział po 6 radnych.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

k)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Na salę obrad weszła radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji i Komisji Komunlano – Finansowej brało udział po 7 radnych.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, o ile wzrosła stawka za usługi opiekuńcze?

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że stawka wzrosła o 4 zł. Poprzednio wynosiła 11 zł, teraz będzie zwiększona do 15 zł. Jest również cały szereg zwolnień. W sytuacji wykazywania niskich dochodów, koszty związane z leczeniem, czy też inne sytuacje życiowe lub w sytuacji gdy osoba jest samotna może nastąpić całkowite zwolnienie z kosztów.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

l)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. Nr 121 poz. 2293 z 2010 r.)

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. Nr 121 poz. 2293 z 2010 r.)

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. Nr 121 poz. 2293 z 2010 r.)

 

ł)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do drogi gminnej.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do drogi gminnej.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do drogi gminnej.

 

m)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że pakiet uchwał dotyczący uregulowań związanych z odpadami komunalnym jest istotny dla wszystkich mieszkańców gminy. Powiedział, że nie chciałby, aby okazało się za dwa lata, że gmina będzie musiała dopłacać.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że gmina z pewnością będzie dopłacać. Jeżeli ktoś nie będzie regulował płatności to gmina będzie musiała płacić przewoźnikowi, a od tych którzy nie płacą odpłatność będzie ściągana w trybie administracyjnym. Można złożyć, że od 20 do 30% mieszkańców nie będzie płaciła, a gmina będzie musiała skredytować. Drugim problemem jest większe niż statystycznie przewidywane wytworzenie śmieci przez jednego mieszkańca.

 

Radny Robert Smodlibowski zapytał, na jakich zasadach działać będą podmioty gospodarcze?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że podmioty zostają prowadzone na starych zasadach. Firma będzie podpisywała umowę z firmą wywożącą śmieci na odpowiednią ilość odpadów.

 

Radny Mirosław Chudy powiedział, że nawet jeżeli modelowa rodzina będzie segregowała odpady używała kompostownika na odpady organiczne, to koszty jakie poniosą po wejściu w życie nowych przepisów wzrosną o około 120%. Zapytał, czy gmina nie może promować selektywnej zbiórki odpadów zmniejszając stawkę?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że dzisiaj średni koszt na jednego mieszkańca to około 9 zł. W przypadku 4 – osobowej rodziny daje to koszt rzędu 36 złotych. Koszt na jednego mieszkańca wzrośnie z 9 na 12 złotych. 36 złotych to koszt pojemnika 240l. Chyba, że 4-osobowej rodzinie wystarcza kosz 120l to wzrost będzie nieco wyższy. Jaka będzie ostateczna stawka trudno przewidzieć. Gmina musi ogłosić przetarg, teraz są to prognozy.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że ustawa nie jest dopracowana. Zawiera wiele nieścisłości. Podejrzewa, że niektórzy mieszkańcy będą wywozić odpady do lasu.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zbyt niskie oszacowanie ilości odpadów spowodować może, że nikt nie będzie kupował dodatkowych worków. Należy wypracować jakiś kompromis.

 

Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 członków.

 

Radny Ryszard Szwajca złożył formalny wniosek, aby burmistrz Miasta i Gminy Września zdjął projekty uchwał znajdujące się w pkt 4m, 4n, 4o, 4p, 4r porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 13 listopada 2012 roku, celem rozpatrzenia tychże projektów na kolejnej najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie przegłosowała wniosek radnego Ryszarda Szwajcy w sprawie zdjęcia przez burmistrza Miasta i Gminy Września projektów uchwał znajdujących się w pkt 4m, 4n, 4o, 4p, 4r porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 13 listopada 2012 roku, celem rozpatrzenia tychże projektów na kolejnej najbliższej Sesji Rady Miejskiej.
Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie przegłosowała wniosek radnego Ryszarda Szwajcy w sprawie zdjęcia przez burmistrza Miasta i Gminy Września projektów uchwał znajdujących się w pkt 4m, 4n, 4o, 4p, 4r porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 13 listopada 2012 roku, celem rozpatrzenia tychże projektów na kolejnej najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

s)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyboru udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

 

t)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.

 

u)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie:zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Komisja Komunalno – Finansowa 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie w obecności zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Pkt 4

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej zaprosił wszystkich radnych na posiedzenie komisji komunalno – finansowej, która odbędzie się 22 listopada 2012 roku o godzinie 16.00

 

Radny Mirosław Chudy powiedział, że w Sokołowie na parkingu należącego w większości do Gminy Września dochodzi notorycznie do uszkadzania płotu przez parkujące tam tiry. Zapytał czy nie można by było zabezpieczyć tego terenu, tak aby kierowcy manewrujący nie uszkadzali płotu?

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że rozezna się z sytuacją.

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji

Komunalno – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

 

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Protokolant

 

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.